ON02IT_ ursamaior_iz4fvw_01072017_0906_435.950 Mhz 9k6 Bd FSK G3RUH

2017-07-01 09.23.35.610 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 108 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 CC 4D 03 4F 4B 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

040 > 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

060 > 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

080 > 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

100 > 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

120 > 00 00 00 00 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@ÌM.OK!…………………………………………………………………………………….ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.23.35.750 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 11 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 CC 4D 03 4F 4B 21 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@ÌM.OK!ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.23.46.560 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 16 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 CC 68 08 01 01 00 6D 59 57 6A 09 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@Ìh….mYWj.ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.23.50.310 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 9 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 23 03 4F 4B 21 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ#.OK!ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.24.01.190 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 11 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 23 05 44 4F 4E 45 21 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ#.DONE!ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.24.01.330 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 19 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 0B 48 1E 18 20 01 B0 36 59 57 6A 18 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œp.H.. .°6YWj.ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.24.01.610 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 114 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 01 FF FF D8 FF FF FE 00 24 74 00 90 12 00

040 > 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00 40 01 4A 00

060 > 32 12 0B 51 04 51 04 00 00 FF FF DB DD 00 84 00 13 0D 0E 10

080 > 0E 0C 13 10 0F 10 15 14 13 16 1C 2E 1E 1C 19 19 1C 39 28 2B

100 > 22 2E 43 3B 47 45 42 3B 41 40 4A 53 6A 5A 4A 4F 65 50 40 41

120 > 5D 7E 5E 65 6E 71 77 78 77 48 59 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP..ÿÿØÿÿþ.$t.…………….ð.@.J.2..Q.Q…ÿÿÛÝ.„………………….9(+”.C;GEB;A@JSjZJOeP@A]~^enqwxwHYÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.24.01.880 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 113 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 02 83 8C 82 74 8B 6A 75 77 72 01 14 15 15

040 > 1C 18 1C 36 1E 1E 36 72 4C 41 4C 72 72 72 72 72 72 72 72 72

060 > 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72

080 > 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72

100 > 72 FF FF FE 00 05 00 00 00 FF FF DB DC 00 11 08 00 F0 01 40

120 > 03 01 21 00 02 11 01 03 11 01 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP..ƒŒ‚t‹juwr…….6..6rLALrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrÿÿþ…..ÿÿÛÜ….ð.@..!…….ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.24.02.140 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 03 FF FF C4 01 A2 00 00 01 05 01 01 01 01

040 > 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A

060 > 0B 01 00 03 01 01 01 01 01 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 01

080 > 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 10 00 02 01 03 03 02 04 03 05

100 > 05 04 04 00 00 01 7D 01 02 03 00 04 11 05 12 21 31 41 06 13

120 > 51 61 07 22 71 14 32 81 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP..ÿÿÄ.¢………………………………………………………………..}……..!1A..Qa.”q.2ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.24.02.420 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 04 91 A1 08 23 42 B1 C1 15 52 D1 F0 24 33

040 > 62 72 82 09 0A 16 17 18 19 1A 25 26 27 28 29 2A 34 35 36 37

060 > 38 39 3A 43 44 45 46 47 48 49 4A 53 54 55 56 57 58 59 5A 63

080 > 64 65 66 67 68 69 6A 73 74 75 76 77 78 79 7A 83 84 85 86 87

100 > 88 89 8A 92 93 94 95 96 97 98 99 9A A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9

120 > AA B2 B3 B4 B5 B6 B7 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP..‘¡.#B±Á.RÑð$3br‚…….%&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyzƒ„…†‡ˆ‰Š’“”•–—˜™š¢£¤¥¦§¨©ª²³´µ¶·ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.24.02.670 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 05 B8 B9 BA C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA D2

040 > D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EA F1 F2

060 > F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FA 11 00 02 01 02 04 04 03 04 07 05 04

080 > 04 00 01 02 77 00 01 02 03 11 04 05 21 31 06 12 41 51 07 61

100 > 71 13 22 32 81 08 14 42 91 A1 B1 C1 09 23 33 52 F0 15 62 72

120 > D1 0A 16 24 34 E1 25 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP..¸¹ºÂÃÄÅÆÇÈÉÊÒÓÔÕÖ×ØÙÚáâãäåæçèéêñòóôõö÷øùú…………….w…….!1..AQ.aq.”2..B‘¡±Á.#3Rð.brÑ..$4á%ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.24.02.950 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 06 F1 17 18 19 1A 26 27 28 29 2A 35 36 37

040 > 38 39 3A 43 44 45 46 47 48 49 4A 53 54 55 56 57 58 59 5A 63

060 > 64 65 66 67 68 69 6A 73 74 75 76 77 78 79 7A 82 83 84 85 86

080 > 87 88 89 8A 92 93 94 95 96 97 98 99 9A A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

100 > A9 AA B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA

120 > D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP..ñ….&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz‚ƒ„…†‡ˆ‰Š’“”•–—˜™š¢£¤¥¦§¨©ª²³´µ¶·¸¹ºÂÃÄÅÆÇÈÉÊÒÓÔÕÖ×ØÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.24.03.230 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 113 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 07 D9 DA E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EA F2 F3

040 > F4 F5 F6 F7 F8 F9 FA FF FF DD 00 04 00 14 FF FF DA 00 0C 03

060 > 01 00 02 11 03 11 00 3F 00 90 1A 33 59 16 1D 69 0D 31 0D C5

080 > 3D 38 E6 9A 02 64 63 BC 13 56 DE 4C 47 8A D5 EB 13 37 B9 4F

100 > 96 24 F6 A8 9C E0 E2 B1 66 88 68 5D D4 2C 45 9B 02 9A 60 5B

120 > 48 4A 2E 71 51 EC 2E E4 F6 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP..ÙÚâãäåæçèéêòóôõö÷øùúÿÿÝ….ÿÿÚ……….?..3Y..i.1.Å=8æš.dc¼.VÞLGŠÕë.7¹O–$ö¨œàâ±fˆh]Ô,E›.š`[HJ.qQì.äöÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.24.03.480 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 08 15 2D 8D 22 19 78 A8 3B D0 02 81 4D 26

040 > 98 84 A3 34 00 A2 94 9C 50 03 E1 19 6C 9A B0 F7 38 42 A0 11

060 > 8E 29 A6 4B 57 2B 83 93 93 52 AF AD 30 65 88 22 32 B6 00 A9

080 > AE 3F 74 9E 5A F5 EF 4C 9E A6 7B 8C 9C 0A 15 71 49 14 C4 76

100 > ED 4C A0 63 80 A7 0A 04 04 77 34 CC F3 40 C5 0D 8A 70 E6 98

120 > 80 D1 8C 50 07 FF FF D0 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP…-”.x¨;Ð.M&˜„£4.¢”œP.á.lš°÷8B .Ž)¦KW+ƒ““R¯­0eˆ”2¶.©®?tžZõïLž¦{Œœ..qI.ÄvíL c€§…w4Ìó@Å.Šp昀ьP.ÿÿÐÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.24.03.750 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 09 50 71 4E ED 59 96 00 64 52 63 9A 00 31

040 > 4A 01 27 8E 82 A9 08 95 39 6E 6A 57 6C 8D B9 AD 5E C4 5B 51

060 > 48 0B 1D 54 7E 4E 6B 26 8A 42 AA 9C 56 8D 8D B1 7C 1C 54 31

080 > DC B3 75 08 51 B0 75 A8 64 88 45 16 3B 9A 95 A8 EE 65 4E 41

100 > 72 05 45 B7 BD 58 86 B1 A4 A0 62 1A 4A 00 5A 41 C9 A6 22 45

120 > 6D A2 93 71 63 93 40 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP..PqNíY–.dRcš.1J.’Ž‚©.•9njWl¹­^Ä[QH..T~Nk&ŠBªœV±|.T1ܳu.Q°u¨dˆE.;š•¨îeNAr.E·½X†±¤ b.J.ZAɦ”Em¢“qc“@ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.24.04.030 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 0A 0F 5E 95 2C 4A 5D DB DC 14 C4 6B A2 AD

040 > BC 43 1F 78 D5 0B 89 7E 63 EA 69 F4 21 6E 40 16 A3 76 C6 40

060 > A1 94 37 AD 14 86 02 9C 0D 02 17 EB 51 9E B4 00 9D EA 45 A6

080 > 31 DD A9 31 EB 4C 47 FF FF D1 90 28 EF 48 4D 66 58 82 9D DA

100 > 98 84 A7 67 68 A6 80 55 6C 73 4A 1F E6 CD 55 C4 12 4A 4D 45

120 > D4 D4 B0 44 D1 7C CC 05 6D FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP…^•,J]ÛÜ.Äk¢­¼C.xÕ.‰~cêiô!n@.£vÆ@¡”7­.†.œ…ëQž´.êE¦1Ý©1ëLGÿÿѐ(ïHMfX‚Ú˜„§gh¦€UlsJ.æÍUÄ.JMEÔÔ°DÑ|Ì.mÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.24.04.300 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 0B DA B2 C7 1E 6A A3 1B A2 24 37 CC 0F 21

040 > 73 DA A9 DE 5C 29 CF 35 3C B6 57 1D EF A1 9B B7 27 35 1C 87

060 > B5 2D CB 23 A4 34 86 25 14 DB DC 3A D2 8A 04 1D 69 45 00 48

080 > B9 3C 0A BD 6E 16 21 B8 F5 A0 43 66 BA 24 F0 6A BE 72 72 7A

100 > D3 42 B5 81 A4 DA 31 50 93 93 9A 18 21 73 45 31 86 68 06 80

120 > 1C 5B 3C 52 11 81 40 0D FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP..Ú²Ç.j£.¢$7Ì.!sÚ©Þ\)Ï5<¶W.·’5.‡µ-Ë#¤4†%.ÛÜ:Ҋ..iE.H¹<.½n.!¸õ Cfº$ðj¾rrzÓBµ¤Ú1P““š.!sE1†h.€.[<R.@.ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.24.04.560 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 0C EF 4F 53 40 12 75 E6 8E 28 11 FF FF D2

040 > 91 A9 B5 05 05 29 C8 14 00 89 C9 C9 E9 41 24 9A 00 0B 50 33

060 > 4C 00 D2 0E B4 01 66 D8 7C D5 6E 49 B6 0D A0 D6 8B 44 43 D5

080 > 90 BD C1 C6 01 AA 72 B9 63 4A 4F 4B 0D 2D 44 0D B5 71 4D 20

100 > 11 59 94 34 AE 29 84 50 02 62 83 C5 03 10 52 9A 04 14 AA 09

120 > A0 0B 08 02 2E 4D 35 A5 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP..ïOS@.uæŽ(.ÿÿґ©µ..)È..‰ÉÉéA$š..P3L.Ò.´.fØ|ÕnI¶. Ö‹DCՐ½ÁÆ.ªr¹cJOK.-D.µqM .Y”4®)„P.bƒÅ..Rš..ª. ….M5¥ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.24.04.830 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 0D 26 9B 12 18 0F 39 34 A5 F1 40 11 96 CD

040 > 00 D0 03 B3 48 4E 68 40 2F 6A 07 27 8A 60 48 17 1D 69 0F 34

060 > 08 36 64 7B D3 3A 50 32 45 39 14 1A 62 3F FF FF D3 95 A9 B5

080 > 05 05 19 CF 14 DB DC 71 E1 71 48 46 05 02 1A 4E 29 85 8D 03

100 > 14 73 D6 85 19 34 21 16 E2 C2 2E 6A 39 1F 39 39 AA B8 91 1E

120 > 7B D3 49 CF 35 2C 63 49 A0 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP..&›…94¥ñ@.–Í.Ð.³HNh@/j.’Š`H..i.4.6d{Ó:P2E9..b?ÿÿӕ©µ…Ï.ÛÜqáqHF…N)…..sօ.4!.âÂ.j9.99ª¸‘.{ÓIÏ5,cI ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.24.05.090 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 0E 50 31 C7 04 51 E5 F1 48 44 44 60 D2 01

040 > B8 D0 31 0F 14 0A 00 5C 67 A5 4D 1A 05 19 34 00 C7 7D C6 98

060 > 4D 30 13 75 34 9A 00 50 69 73 40 84 2D 4A 28 01 C3 9A 99 13

080 > 03 26 98 98 13 93 81 4E 54 C7 26 98 80 81 50 3F 27 22 81 A1

100 > 15 B1 4F E4 D0 0C FF FF D4 98 D2 77 A8 28 43 CD 00 62 9A 01

120 > 69 A4 9C F3 40 86 66 93 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP..P1Ç.QåñHDD`Ò.¸Ð1….\g¥M…4.Ç}ƘM0.u4š.Pis@„-J(.ڙ..&˜˜.“NTÇ&˜€P?'”¡.±OäÐ.ÿÿԘÒw¨(CÍ.bš.i¤œó@†f“ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.24.05.360 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 0F 20 D0 30 CF 1C 52 6F 2A 45 00 4F E7 79

040 > 8A 07 42 2A 37 6E D4 5C 56 1B 92 78 A4 2D 40 C6 93 4A 28 01

060 > 57 93 53 83 C6 28 60 32 44 CF 02 A3 C6 D1 47 41 11 63 26 9E

080 > A2 91 44 C9 19 C6 48 A6 B6 4F D0 51 70 B1 1B 54 64 D0 21 09

100 > A4 CD 30 17 34 66 80 15 79 A7 01 93 4C 44 C8 A1 79 34 B9 67

120 > 6C 2F 4A 04 4E A8 10 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.. Ð0Ï.Ro*E.OçyŠ.B*7nÔ\V.’x¤-@ƓJ(.W“SƒÆ(`2DÏ.£ÆÑGA.c&ž¢‘DÉ.ÆH¦¶OÐQp±.TdÐ!.¤Í0.4f€.y§.“LDÈ¡y4¹gl/J.N¨.ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.24.05.640 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 10 63 BD 35 9B 14 C9 21 24 93 46 3A D0 51

040 > 13 70 78 A7 07 E3 02 80 3F FF FF D5 96 92 A0 A0 14 B4 C4 25

060 > 34 F3 40 0D C7 A5 36 81 8A 06 E3 C5 4B 24 4B B4 1C F3 40 88

080 > C2 EC 19 EF 4C 27 34 0C 09 DB DC A6 D0 02 0A 70 F9 8E 05 00

100 > 4C A9 8A 7A 82 C7 02 81 12 32 88 97 9E A6 A0 65 DF 49 0D 8D

120 > 11 73 5A 36 7A 71 90 6F 7E FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP..c½5›.É!$“F:ÐQ.px§.ã.€?ÿÿՖ’  .´Ä%4ó@.Ç¥6Š.ãÅK$K´.ó@ˆÂì.ïL’4..ÛܦÐ..pùŽ..L©Šz‚Ç..2ˆ—ž¦ eßI..sZ6zqo~ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.24.05.910 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 11 14 52 96 83 4C 6D D9 45 3B 13 A0 AA 4C

040 > 33 F4 A5 11 B7 72 09 0F 61 51 9A A2 46 D2 D3 01 33 40 A0 09

060 > 14 54 8A 02 F2 69 88 5C 97 3E D5 61 70 8B EF 4C 4C 70 DC D8

080 > C7 26 95 A0 65 E5 F8 A1 88 84 80 2A 36 6F 4A 00 89 A8 14 14

100 > 7F FF FF D6 90 9F 53 46 33 D2 A0 A1 D8 DB DC A4 3D 38 AA 10

120 > 87 81 4C 23 34 00 74 1C 53 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP…R–ƒLmÙE;. ªL3ô¥.·r..aQš¢FÒÓ.3@ ..TŠ.òiˆ\—>Õap‹ïLLpÜØÇ&• eåø¡ˆ„€*6oJ.‰¨..ÿÿ֐ŸSF3Ò ¡ØÛܤ=8ª.‡L#4.t.SÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.24.06.170 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 12 4F 3C 50 32 C4 11 80 37 11 51 CA 72 D4

040 > 32 7A 90 B3 13 49 48 A1 29 33 40 01 A7 C6 31 40 12 96 E3 03

060 > AD 58 87 11 AE 4F 5A 68 44 12 C8 65 92 9E 98 03 14 80 BB 6B

080 > 6E B2 30 27 A0 AB 37 77 5E 5C 7E 5A F0 2A 9A D0 95 B9 96 08

100 > 73 B9 8E 05 45 33 8C 60 74 A9 68 A4 CA DD 69 AC B8 A4 50 DA

120 > 4A 62 12 9E AB EB 40 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP..O<P2Ä.€7.QÊrÔ2z³.IH¡)3@.§Æ1@.–ã.­X‡.®OZhD.Èe’ž˜..€»kn²0′ «7w^\~Zð*šÐ•¹–.s¹Ž.E3Œ`t©h¤ÊÝi¬¸¤PÚJb.ž«ë@ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.24.06.450 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 13 12 8E 05 27 2C 70 29 88 99 06 D1 56 2D

040 > ED A4 B9 6D AA 0E 0F 7A 09 66 92 DB DD C3 61 0F CD CB 7B D6

060 > 7D C4 A6 42 49 E0 76 15 56 B1 2B 5D 4A 8E F9 A8 89 A4 5A 13

080 > AD 28 18 A0 0F FF FF D7 79 00 D3 D4 73 52 8A 1C DD 71 51 D0

100 > 21 0F AD 34 F1 4C 04 24 7A D3 E2 4D C6 80 27 73 B5 42 8A 82

120 > 52 00 A1 82 20 34 66 90 C4 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP…Ž.’,p)ˆ™.ÑV-í¤¹mª..z.f’ÛÝÃa.ÍË{Ö}ĦBIàv.V±+]JŽù¨‰¤Z.­(. .ÿÿ×y.ÓÔsRŠ.ÝqQÐ!.­4ñL.$zÓâMƀ’sµBŠ‚R.¡‚ 4fÄÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.24.06.700 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 14 A4 E9 40 0A A3 BD 3B 38 A0 07 46 49 39

040 > A7 C9 26 05 31 0C 43 8E 7B 9A 9E 21 B8 81 4D 01 A0 25 58 23

060 > F7 AA 53 48 65 39 34 DE AC 94 57 67 20 7B 54 0C DB DD 8D 29

080 > 6A C6 89 15 40 19 34 C7 E4 F1 D2 A0 69 91 9A 29 8C 55 5F 5A

100 > 90 2F 73 40 84 63 93 8A 72 8C 50 80 BD 69 68 65 3B 9F 85 AB

120 > ED 77 1D BA 79 70 0C B7 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP..¤é@.£½;8 .FI9§É&.1.CŽ{šž!¸M. %X#÷ªSHe94Þ¬”Wg {T.Ûݍ)jƉ.@.4ÇäñÒ i‘š)ŒU_Z/s@„c“ŠrŒP€½ihe;Ÿ…«íw.ºyp.·ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.24.06.980 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 15 B5 34 43 EC 53 9A 52 E7 74 87 27 D2 A9

040 > 4D 2E 7A 53 DC 12 21 EB 4E 09 EB 41 43 82 D2 10 14 66 81 1F

060 > FF FF D0 97 07 BD 28 DB DC 39 CD 4A 28 0B 17 3F D6 90 8E 70

080 > 69 88 6B 0E 3D 85 30 9C F4 14 00 2A E4 E2 AD A2 F9 69 9A 68

100 > 4C 8C F3 92 6A B4 87 2D 52 C6 86 F6 A4 A0 61 46 32 68 01 7A

120 > 0A 6F 53 40 12 FD C5 A8 FE FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP..µ4CìSšRçt‡’Ò©M.zSÜ.!ëN.ëAC‚Ò..f.ÿÿЗ.½(ÛÜ9ÍJ(..?֐Žpiˆk.=…0œô..*äâ­¢ùišhLŒó’j´‡-RƆö¤ aF2h.z.oS@.ýŨþÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.24.07.250 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 16 F3 64 D3 02 68 D4 9A 98 38 88 7B D0 B7

040 > 13 23 79 4B 72 C6 99 E6 7A D3 B8 11 B9 DD D2 A3 FB A7 9A 10

060 > 0B E6 66 86 7E C2 86 24 2C 70 96 E4 D4 BE 4E 2A 2E 50 79 67

080 > AD 34 83 4E E1 60 44 24 F0 33 57 23 85 63 1B A5 3C FA 52 6C

100 > 43 CD C3 BA ED 4F 95 6A 32 EB 18 EB 93 54 89 2B 49 39 27 AD

120 > 44 01 63 ED 4C 64 8B FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP..ódÓ.hԚ˜8ˆ{з.#yKrƙæzÓ¸.¹ÝÒ£û§š..æf†~†$,p–äÔ¾N*.Pyg­4ƒNá`D$ð3W#…c.¥<úRlCÍúíO•j2ë.ë“T‰+I9’­D.cíLd‹ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.24.07.530 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 17 85 E0 75 A9 15 09 E6 81 0A D8 41 55 D9

040 > B3 40 23 FF FF D1 B0 DC AF 4F CA 98 4F 18 C5 48 DB DC AF CB

060 > 90 71 48 5B B1 FC E9 80 DC E7 F0 A4 23 9A 00 9E 08 B3 C9 A7

080 > 39 DC D8 EC 29 8B A9 1C 8D D8 55 76 E2 90 C6 D2 1A 43 10 72

100 > 69 C4 E2 80 1B 9C 9A 91 13 6F 26 98 08 7E 63 4F 48 F2 68 02

120 > 66 C2 2E 07 5A 85 BD 4D 21 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP..…àu©..æ.ØAUÙ³@#ÿÿѰܯOʘO.ÅHÛܯːqH[±üé€Üçð¤#š.ž.³É§9ÜØì)‹©.ØUvâÆÒ.C.riÄâ€.œš‘.o&˜.~cOHòh.fÂ..Z…½M!ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.24.07.780 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 18 10 B3 73 48 5B 34 C6 28 34 8E 33 CD 08

040 > 4C 87 9A 96 15 19 C9 A6 05 C5 61 8C 0A B1 1C 60 8C B5 4B 89

060 > 37 B0 D9 17 3C 28 A4 4B 09 1F E6 61 B5 7D EB 3B D8 D1 6A 89

080 > 48 8E 05 DA 83 2D 55 D8 12 77 48 7F 0A A4 26 45 24 F8 E1 6A

100 > 06 62 D5 62 00 B8 E4 D3 B7 67 85 A1 09 93 C3 09 27 26 A4 94

120 > 84 18 EF 54 4B 2A 90 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP…³sH[4Æ(4Ž3Í.L‡š–..ɦ.ÅaŒ.±.`ŒµK‰7°Ù.<(¤K..æaµ}ë;ØÑj‰HŽ.ڃ-UØ.wH.¤&E$øáj.bÕb.¸äÓ·g…¡.“Ã.’&¤”„.ïTK*ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.24.08.050 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 19 5C E4 D1 B4 0A 06 7F FF FF D2 B3 B3 03

040 > 9E 05 46 48 CF 14 86 01 59 8E 07 34 9B 7A 8A 00 61 18 E2 A4

060 > 8D 09 20 62 98 16 58 EC 1B 40 E6 99 8C 2F 27 9A 18 91 5D 88

080 > 27 07 8A 8D 86 39 A4 31 98 A3 19 34 0C 76 D0 05 46 7A D0 04

100 > 91 26 39 34 AC 72 70 28 10 E8 E3 24 D4 DB DC 05 14 86 46 E7

120 > B9 A8 1D B3 40 11 1A 4C D3 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP..\äÑ´..ÿÿÒ³³.ž.FHÏ.†.YŽ.4›zŠ.a.⤍. b˜.Xì.@晌/’š.‘]ˆ’.Š†9¤1˜£.4.vÐ.FzÐ.‘&94¬rp(.èã$ÔÛÜ..†F繨.³@..LÓÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.24.08.310 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 1A 00 CD 28 6C F1 40 85 29 CE 69 C3 8A 62

040 > 25 47 C1 AB D6 B1 C9 70 C1 50 66 A9 EC 43 DC D7 8E CE 1B 54

060 > F3 25 21 9A AB 4C D2 5C 37 CA 36 A5 73 B5 AD CD 2E 52 9B 64

080 > 23 9F BD 59 D3 CE 5C F1 4E 23 64 38 27 AD 2E 71 5A 22 45 55

100 > 79 0D 5C 82 DC 28 CB D0 0C 74 B3 AA 8D A9 D6 AB F2 C7 2C 6A

120 > 89 0C 80 29 A3 9E 68 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP…Í(lñ@…)ÎiÊb%GÁ«Ö±ÉpÁPf©ìCÜ׎Î.Tó%!š«LÒ\7Ê6¥sµ­Í.R›d#Ÿ½YÓÎ\ñN#d8’­.qZ”EUy.\‚Ü(ËÐ.t³ª©Ö«òÇ,j‰.€)£žhÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.24.08.590 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 1B 19 FF FF D3 B2 4E 47 27 9A 6B 10 06 29

040 > 0C 14 B2 E4 AB 10 0F 5E 69 BB 81 3C F3 4C 03 66 E3 B8 74 AB

060 > 28 A1 13 71 EB 42 13 05 52 E4 B9 A8 2E 18 B3 71 D2 86 08 80

080 > 93 DE 9A 4F 1C 1A 43 10 8E D8 A5 D8 46 0E 28 18 D3 F5 A7 47

100 > 1E EE 68 02 47 E3 81 4A 91 93 40 89 C2 84 1E F5 13 9E 69 01

120 > 04 8D 50 93 9A 06 25 21 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP…ÿÿÓ²NG’šk..)..²ä«..^i»<óL.fã¸t«(¡.qëB..R乨..³q҆.€“ÞšO..C.ŽØ¥ØF.(.Óõ§G.îh.GãJ‘“@‰Â„.õ.ži..P“š.%!ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.24.08.860 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 1C E2 98 09 9A 55 14 08 99 7A 53 59 4E 69

040 > A1 32 C5 A5 BB 4C E0 74 1E B5 B2 2E 05 A2 47 15 A8 52 DB DD

060 > 86 F2 7D 2B 4E 5D 0C E4 F5 15 E4 04 F9 93 BE 7D AA 9D D6 A4

080 > 3E EC 55 94 A2 34 67 39 79 0E 58 9A 84 80 2A 51 A5 C6 72 C7

100 > 00 55 88 2D 8B 72 D5 4C 09 D9 E3 80 63 82 6A 06 99 E5 38 1C

120 > 0A 11 2C 5F 95 3A F5 A6 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP..â˜.šU..™zSYNi¡2Å¥»Làt.µ²..¢G.¨RÛ݆ò}+N].äõ.ä.ù“¾}ªÖ¤>ìU”¢4g9y.Xš„€*Q¥ÆrÇ.Uˆ-‹rÕL.Ùã€c‚j.™å8…,_•:õ¦ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.24.09.130 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 1D 33 93 D2 A8 06 EE C5 26 E2 7A 50 07 FF

040 > FF D4 B2 E0 2F 0B 48 AC 08 E4 72 29 0C 63 3E 45 33 69 2D C7

060 > 4A 60 5A 81 08 5F 6A 79 F9 DB DD 68 A6 26 13 91 14 7B 45 51

080 > 2C 4F BD 48 D0 1C 32 FA 62 A3 18 ED 40 0E 00 F5 C5 2E 68 01

100 > 15 37 1C 81 53 36 23 18 14 0C 23 8C 9E 4D 4E 14 20 CF 7A 42

120 > 18 C7 35 5E 57 C5 03 2B 93 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP..3“Ò¨.îÅ&âzP.ÿÿÔ²à/.H¬.är).c>E3i-ÇJ`Z._jyùÛÝh¦&.‘.{EQ,O½HÐ.2úb£.í@..õÅ.h..7.S6#…#ŒžMN. ÏzB.Ç5^WÅ.+“ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.24.09.390 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 1E 9A 4A 60 31 9F 14 9F 7A 81 08 13 2D CD

040 > 4B 8C 50 03 97 39 AB 09 18 23 2D 42 DC 4C 90 4C CA 36 A7 CA

060 > 3D 69 3E D2 23 1C 1E 7D 6B 66 C8 B1 5E 4B 99 26 6C 03 52 47

080 > 1A A8 DC C7 26 B3 7A 8F 6D 10 A5 5E 43 85 07 14 F5 B1 66 FB

100 > DC 0A C9 CA DA 1A 45 77 1C C9 0D B8 EC 4D 57 92 E0 B1 C2 71

120 > 54 84 C8 71 93 96 34 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP..šJ`1Ÿ.Ÿz..-ÍKŒP.—9«..#-BÜLLÊ6§Ê=i>Ò#..}kfȱ^K™&l.RG.¨ÜÇ&³zm.¥^C…..õ±fûÜ.ÉÊÚ.Ew.É.¸ìMW’à±ÂqT„Èq“–4ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.24.09.670 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 1F ED E0 0C 2D 50 86 96 CD 25 30 0C 64 D3

040 > C6 05 02 3F FF FF D5 B9 2A 2C 5D F2 6A 38 F6 AE 49 34 86 3B

060 > CB DE 32 07 14 44 36 B6 29 81 60 B8 51 DB DC A7 A2 05 8C C8

080 > 7A D5 32 4C FB 99 58 82 40 CE 2A 0E 58 03 8C 54 94 27 3D 05

100 > 28 53 D7 14 80 52 58 0C 52 A1 CF 18 A0 65 85 C2 2F 02 84 8C

120 > B1 DC 45 20 64 BC 20 A6 33 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP..íà.-P†–Í%0.dÓÆ..?ÿÿÕ¹*,]òj8ö®I4†;ËÞ2..D6¶)`¸QÛܧ¢.ŒÈzÕ2Lû™X‚@Î*.X.ŒT”’=.(S×.€RX.R¡Ï. e…Â/.„Œ±ÜE d¼ ¦3ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.24.09.940 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 20 66 81 10 3B 60 75 AA EE 73 42 19 1D 21

040 > 34 DB DC 69 5C D2 81 8A 62 24 03 8A 7A A1 63 48 09 82 AC 7E

060 > E6 82 DD D8 FE 14 C9 22 96 4C 8E 2A A9 24 F5 34 EF 74 08 92

080 > 36 C7 03 AD 69 59 DA 19 3E 69 3A 53 7B 09 E8 68 EE B7 81 39

100 > C6 45 51 B9 BE 2F F2 C4 2B 2E 4E A3 4E E5 07 56 63 97 35 19

120 > 60 3A 55 22 86 12 4D 03 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP. f.;`uªîsB..!4ÛÜi\ҁŠb$.Šz¡cH.‚¬~æ‚ÝØþ.É”–LŽ*©$õ4ït.’6Ç.­iYÚ.>i:S{.èh9ÆEQ¹¾/òÄ+.N£Nå.Vc—5.`:U”†.M.ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.24.10.200 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 113 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 21 9A A2 47 05 A7 60 50 02 66 8C 13 40 1F

040 > FF FF D6 B4 41 72 4B 1D B8 F5 15 08 65 07 D6 95 C6 5C 89 C3

060 > 47 81 80 05 22 2A 96 DC 4F E9 55 1D 44 F4 15 17 74 A7 FB B4

080 > 97 12 FF FF 00 0A F4 14 31 22 A7 5A 6B F4 A9 65 11 82 07 6C

100 > D4 88 DB DC 03 EF 4C 00 AE F2 00 35 32 C4 23 5E 69 31 A1 55

120 > 77 72 45 4A 08 1C F6 A0 4C 63 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.!š¢G.§`P.fŒ.@.ÿÿÖ´ArK.¸õ..e.֕Æ\‰ÃG€.”*–ÜOéU.Dô..t§û´—.ÿÿ..ô.1″§Zkô©e.‚.lԈÛÜ.ïL.®ò.52Ä#^i1¡UwrEJ..ö LcÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.24.10.470 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 22 36 E3 91 D2 A3 72 00 C9 FC A9 30 45 59

040 > 1C 13 51 66 98 C4 6A 40 09 A0 05 C5 3D 57 34 08 9E 38 09 19

060 > 3D 29 FD 38 51 F8 D3 26 E4 6F 22 C6 0F 76 AA CF 21 63 40 D0

080 > D0 DE B4 D2 84 9E 29 A0 65 BB 68 55 3E 79 0D 4E F7 F8 F9 22

100 > AB D8 CD EA C8 D4 34 87 74 AD 52 17 44 18 51 F8 D6 72 29 15

120 > A6 7D DD 0D 41 CD 24 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.”6ã‘Ò£r.Éü©0EY..Qf˜Äj@. .Å=W4.ž8..=)ý8QøÓ&äo”Æ.vªÏ!c@ÐÐ޴҄ž) e»hU>y.N÷øù”«ØÍêÈÔ4‡t­R.D.QøÖr).¦}Ý.AÍ$ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.24.10.750 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 23 58 B4 A3 8A A1 0B CD 2E D3 40 87 01 4B

040 > B4 9A 00 FF FF D7 96 49 99 FB 62 A3 8D 72 D8 A1 21 DC D0 B7

060 > 54 1C 77 F7 A5 95 81 70 91 90 4F 7C 53 5B 09 92 38 11 C7 C1

080 > E6 AA 31 1D E8 62 44 4D B3 07 07 9A 68 2A C3 93 C5 22 80 44

100 > 08 E7 8F 4A 6B 29 07 14 80 B3 0C 21 46 E6 A7 30 DC 73 DA 96

120 > EC 7D 06 86 E7 03 A5 23 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.#X´£Š¡.Í.Ó@‡.K´š.ÿÿזI™ûb£rØ¡!ÜзT.w÷¥•p‘O|S[.’8.ÇÁæª1.èbDM³..šh*ÓŔ€D.çJk)..€³.!Fæ§0Üsږì}.†ç.¥#ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.24.11.000 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 24 9C F4 E9 56 48 DD D8 15 5A 59 09 27 1C

040 > 54 0C 87 1C F5 A6 9A A0 12 85 24 9F 6A 00 9D 23 27 A7 5A B2

060 > 90 04 19 6E B4 22 5B 1F 8E 09 3C 0A AB 3D DB DC 1F 2A 53 04

080 > 53 2D 93 D6 81 48 A2 44 8C B1 C9 A9 B7 2A 2F 1D 69 A2 59 5D

100 > DD D8 F2 78 A0 3E D3 C7 5A A6 DB DC 90 4A 4F 5A 37 33 54 30

120 > 1C 57 1D 69 A4 54 94 37 14 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.$œôéVHÝØ.ZY.’.T.‡.õ¦š .…$Ÿj.#’§Z²..n´”[.Ž.<.«=ÛÜ.*S.S-“ցH¢DŒ±É©·*/.i¢Y]ÝØòx >ÓÇZ¦ÛܐJOZ73T0.W.i¤T”7.ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.24.11.280 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 25 B8 AA 40 C9 15 09 1D 2A 45 8B 3D 68 26

040 > E2 FC 89 4D 66 24 FC A2 AA DD C5 B9 FF FF D0 7B 2E D3 52 C5

060 > D4 71 42 40 58 25 54 1C F5 A5 81 76 0D E7 A9 AA F2 11 14 F3

080 > 92 71 9A AE 49 23 38 CF B5 4B 29 08 46 E5 CF 43 E8 29 A1 4F

100 > A7 34 01 20 C8 5E 6A 68 A2 DC 77 37 4A 18 22 46 39 3E 80 53

120 > 19 F3 F2 8A 12 06 C8 8B FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.%¸ª@É…*E‹=h&âü‰Mf$ü¢ªÝŹÿÿÐ{.ÓRÅÔqB@X%T.õ¥v.穪ò..ó’qš®I#8ϵK).FåÏCè)¡O§4. È^jh¢Üw7J.”F9>€S.óòŠ..ȋÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.24.11.550 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 26 76 14 FD C1 57 AD 0C 45 59 65 E7 83 50

040 > A9 C9 CE 33 48 63 4F 5E 3A 52 75 A6 02 85 CD 4D 0C 05 8F 1D

060 > 3D 68 DC 1B B1 71 22 08 38 1C D2 C8 CB 10 DD 21 FC 2A EC 67

080 > 7B 99 F3 DD 19 09 1D 05 57 CE 6A 4B 48 36 93 D2 A4 55 0B CB

100 > 52 00 32 13 DB DC E0 53 55 80 34 30 B0 92 02 7A 53 02 9C D5

120 > 74 11 32 AE 07 34 F5 60 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.&v.ýÁW­.EYeçƒP©ÉÎ3HcO^:Ru¦.…ÍM...=hÜ.±q”.8.ÒÈË.Ý!ü*ìg{™óÝ….WÎjKH6“Ò¤U.ËR.2.ÛÜàSU€40°’.zS.œÕt.2®.4õ`ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.24.11.810 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 27 3A 52 62 17 70 27 8A 36 E4 F1 51 62 AE

040 > 38 47 47 CA A6 A9 09 8E DE 71 8A 72 24 92 74 15 7A 22 6C 59

060 > 8A C1 B1 BA 43 81 4D 95 63 88 E1 79 A8 D5 85 CF FF FF D1 9D

080 > DB DC 67 F9 47 15 28 65 45 FB B4 D0 30 4C CC FC 9C 28 A9 37

100 > 06 24 29 E9 4F 6D 45 BE 85 29 55 B7 91 4B 1A B0 E7 B5 4B 28

120 > 7C 9B 73 D4 03 42 95 ED D6 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.’:Rb.p’Š6äñQb®8GGʦ©.ŽÞqŠr$’t.z”lYŠÁ±ºCM•cˆáy¨Õ…ÏÿÿѝÛÜgùG.(eEû´Ð0LÌüœ(©7.$)éOmE¾…)U·‘K.°çµK(|›sÔ.B•íÖÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.24.12.080 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 28 8B 01 2C 71 97 6E 45 4A CC 00 C2 F0 29

040 > 6E 04 2C DB DD 86 01 A6 9F 97 A9 AA 10 83 00 E6 A1 99 F0 30

060 > 0D 26 05 63 C9 CD 34 92 0D 03 15 5B 3D A9 C1 77 37 03 14 DB

080 > DC B5 14 19 C6 47 E1 56 E3 8B 1C 63 15 51 46 72 63 2E 6E 52

100 > 01 B4 72 D5 97 24 AD 2B 65 8D 12 EC 38 AE A4 4E BC E6 95 23

120 > 27 AF 02 A4 A1 E5 82 8C 2D FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.(‹.,q—nEJÌ.Âð)n.,Û݆.¦Ÿ—©ª.ƒ.桙ð0.&.cÉÍ4’…[=©Áw7..Ûܵ..ÆGáVã‹.c.QFrc.nR.´r՗$­+e.ì8®¤N¼æ•#’¯.¤¡å‚Œ-ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.24.12.360 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 29 46 CD EB 40 0D 04 9A 70 A4 32 50 32 2A

040 > 36 E0 D5 2E C4 F5 1B BC D4 88 8C DD 69 03 2C C7 10 03 2C 69

060 > C5 D4 74 A5 6B 8A E3 77 17 38 50 6A 44 B5 76 E4 8C 0A 2F 62

080 > 8B 31 5A 28 3C F4 F5 AB 1E 64 10 0C 00 09 AA 51 BE AC CE 4E

100 > FA 22 BC D7 8C E3 19 E2 AA 3B 67 93 43 63 4A C7 FF FF D2 BA

120 > 23 22 9A DB DC 67 6F 73 56 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.)FÍë@..šp¤2P2*6àÕ.Äõ.¼ÔˆŒÝi.,Ç..,iÅÔt¥kŠãw.8PjDµväŒ./b‹1Z(<ôõ«.d….ªQ¾¬ÎNú”¼×Œã.âª;g“CcJÇÿÿÒº#”šÛÜgosVÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.24.12.610 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 2A 96 82 D8 76 76 AE 28 5C 27 2C 78 A4 31

040 > 9C 48 D9 14 8F 90 76 E3 8F 6A 9B 8E DB DC 91 82 76 84 C9 6E

060 > 94 B0 42 7C FE 47 4A 10 32 E4 84 46 98 15 4A 42 4B 70 69 A1

080 > 31 07 CA 29 07 CD D6 80 1B 21 03 81 55 DF 24 50 03 1B 14 84

100 > F4 E2 90 C7 47 19 DD C7 39 AB 71 43 CF 4E 69 C5 5C 4D D8 B8

120 > 91 84 5C 9E 3D EA A5 E5 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.*–‚Øvv®(\’,x¤1œHÙ.vãj›ŽÛܑ‚v„Én”°B|þGJ.2ä„F˜.JBKpi¡1.Ê).Íր.!.Uß$P…„ôâÇG.ÝÇ9«qCÏNiÅ\Mظ‘„\ž=ê¥åÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.24.12.890 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 2B F0 51 B2 2F CE B5 7A 23 3D D9 98 59 98

040 > 96 27 34 E5 52 4D 64 68 3C ED 51 F3 75 A8 9A 42 4F 1C 0A 00

060 > 66 E2 78 14 B8 E3 9A 00 40 07 AD 19 A0 07 2B D2 B0 CD 0B 70

080 > 60 80 0A 94 49 8A A2 5E A3 D0 49 27 4E 05 59 86 D5 7A B1 CD

100 > 4E AC 2E 91 63 7C 30 63 00 13 50 CB 7F 93 85 AA 8C 51 3A B2

120 > 06 BA 76 EF 8A 66 F2 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.+ðQ²/εz#=٘Y˜–’4åRMdh<íQóu¨šBO…fâx.¸ãš.@.­. .+Ò°Í.p`€.”IŠ¢^£ÐI’N.Y†Õz±ÍN¬.‘c|0c..PË“…ªŒQ:².ºvïŠfòÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.24.13.160 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 2C 7A 9A A7 A8 D2 B0 9B DB DC EF 48 D2 0A

040 > 9B 20 3F FF FF D3 BD E7 85 8F E5 C6 4F 63 48 8A 4B F9 8D DB

060 > DC EE 6A B6 61 6D 0A D3 CF BE 4F 93 80 2A 16 77 6E E4 D2 04

080 > 2C 6E 55 BA E2 AC A8 2D CA 8E B4 86 4B 1C 62 4C 06 C8 61 DA

100 > AD 61 50 13 DE 80 2B B3 EF 26 A2 2A 48 CD 50 86 15 27 93 51

120 > B3 6D E2 90 0D 27 34 C6 C8 14 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.,zš§¨Ò°›ÛÜïHÒ.› ?ÿÿӽ煏åÆOcHŠKùÛÜîj¶am.ÓϾO“€*.wnäÒ.,nUºâ¬¨-ʎ´†K.bL.ÈaÚ­aP.ހ+³ï&¢*HÍP†.’“Q³mâ.’4ÆÈ.ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.24.13.420 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 2D 86 46 79 39 A5 58 C9 34 DB DC B7 0C 78

040 > 02 AD 82 91 26 E7 E2 B5 8A B1 9C 99 42 E6 F1 A5 CA AF 0B 54

060 > F0 58 F3 51 27 72 92 B0 E1 19 3D 78 14 A4 85 18 14 81 90 3B

080 > FE 26 98 01 27 9A 43 D8 78 C5 21 6A 00 61 3C D2 64 D0 31 C9

100 > CD 4E 30 47 34 09 8C 66 C5 22 BD 55 AE 49 65 27 0A 39 34 E3

120 > 77 81 85 AA D8 9B 5D 95 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.-†Fy9¥XÉ4ÛÜ·.x.­‚‘&çⵊ±œ™Bæñ¥Ê¯.TðXóQ’r’°á.=x.¤…..;þ&˜.’šCØxÅ!j.a<ÒdÐ1ÉÍN0G4.ŒfÅ”½U®Ie’.94ãw…ªØ›]•ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.24.13.700 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 2E E4 99 DC F2 69 AA 7D EA 6E 5D 87 6F C5

040 > 2E F2 69 DC 2C 26 09 A2 90 1F FF FF D4 7C 5F 33 82 7A 55 B9

060 > 7E 78 B6 A9 AA 7B 07 52 9C 91 79 79 E2 A2 0E DB DC F1 52 04

080 > 91 A1 63 9E E6 B4 6D A2 E3 14 0C 94 81 09 CB 77 A8 24 72 ED

100 > C7 4A 10 86 F0 9C 9E 29 AD 28 E8 29 81 19 6E 2A 06 E9 40 0C

120 > 67 02 81 F3 AE 7A 50 31 C9 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP..ä™Üòiª}ên]‡oÅ.òiÜ,&.¢.ÿÿÔ|_3‚zU¹~x¶©ª{.Rœ‘yyâ¢.ÛÜñR.‘¡cžæ´m¢ã..”.Ëw¨$ríÇJ.†ðœž)­(è).n*.é@.g.ó®zP1ÉÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.24.13.970 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 2F 17 3C F4 A9 D1 39 C6 33 4E 2A E2 6C 98

040 > B4 70 8F 7C 56 7C D3 B4 8D 9D DF 85 5C 9D 88 4A E4 6A A4 9A

060 > 76 DC 72 79 35 08 A1 0B D4 0E 49 38 14 DB DC 68 00 75 A4 CF

080 > 34 80 09 A6 9E 46 29 0C 65 28 06 84 04 8B DB DC A7 2B 73 4C

100 > 42 4B 4C 07 14 D0 0E 0D 46 EF 7A 18 20 2C 29 01 34 86 38 0C

120 > D4 A1 45 02 62 E2 97 81 4C FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP./.<ô©Ñ9Æ3N*âl˜´p|V|Ó´ß…\ˆJäj¤švÜry5.¡.Ô.I8.ÛÜh.u¤Ï4€.¦žF).e(.„.‹Ûܧ+sLBKL..Ð..Fïz. ,).4†8.Ô¡E.b◁LÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.24.14.230 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 30 47 FF FF D5 55 3B 40 E6 A7 8E 4D DC 0A

040 > A6 21 67 52 50 77 A8 04 47 3D 31 4B A0 D3 2E 40 AA 00 DB DC

060 > AB AA A2 24 DE 69 6C 1B 95 84 E2 66 6D FD 07 4A 58 D4 90 CD

080 > 8E 05 30 2B 4F 26 4E 29 11 32 09 34 31 15 E6 6D AD 80 68 5E

100 > 9C F1 9A 06 47 DB DC 39 1C D4 B1 43 9E 4F 4A 00 9D 57 DA 87

120 > 95 63 1C 75 AD 16 88 87 A9 46 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.0GÿÿÕU;@槎MÜ.¦!gRPw¨.G=1K Ó.@ª.ÛÜ«ª¢$Þil.•„âfmý.JXԐ͎.0+O&N).2.41.æm­€h^œñš.GÛÜ9.Ô±CžOJ.Wڇ•c.u­.ˆ‡©FÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.24.14.780 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 32 6A 56 80 C9 2D CA A7 CC 7A 53 2E 2E CC

040 > AC 54 70 A2 80 2A 17 3D 17 8A 9A 29 DA 38 C8 27 24 D5 09 91

060 > 3B 6E 3D 39 A4 79 0A 2E 45 1D 46 41 CB 9D C6 A5 1B 71 8C 82

080 > D8 EF 48 05 8D 36 0F 99 33 52 F5 23 1D 2A 92 13 09 65 0A 38

100 > AA 4E 77 1C D3 62 43 82 8C 53 72 A0 E3 34 21 B2 26 6C D3 41

120 > 00 FA D2 01 0B D3 0B FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.2jV€É-ʧÌzS..̬Tp¢€*.=.Šš)Ú8È’$Õ.‘;n=9¤y..E.FA˝ƥ.qŒ‚ØïH.6.™3Rõ#.*’..e.8ªNw.ÓbC‚ŒSr ã4!²&lÓA.úÒ..Ó.ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.24.15.050 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 33 1A 91 88 4E 79 A6 E3 9A 06 28 14 13 4C

040 > 43 49 A4 DD 40 05 28 A0 07 A1 E7 14 D9 17 06 84 0C 60 A7 0A

060 > 60 28 02 9E B4 00 EC D3 83 62 82 44 2C 69 09 A0 68 FF FF D7

080 > 81 AA 58 46 08 A6 05 BC F0 3B 62 9E AC 5C 63 A0 A1 A0 44 72

100 > 49 93 B5 0D 0C 36 2E 47 E7 42 01 50 C6 47 4C 9A 7A C5 F2 93

120 > C7 34 58 2E 40 8E B1 CD FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.3.‘ˆNy¦ãš.(..LCI¤Ý@.( .¡ç.Ù..„.`§.`(.ž´.ìӃb‚D,i. hÿÿׁªXF.¦.¼ð;bž¬\c ¡ DrI“µ..6.GçB.PÆGLšzÅò“Ç4X.@Ž±ÍÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.24.15.310 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 34 F3 72 2A 1B A9 3C C9 38 E9 46 CC 2C 4B

040 > 14 0C D1 8C 55 93 0A 00 18 8C 1F 63 40 11 48 CB 93 8E 9D A9

060 > 84 91 D3 A5 5E C8 9D C8 98 E4 D2 15 DA 39 1C 52 18 C3 B9 8F

080 > 4D A2 98 7A 64 FA F5 A1 B1 91 B1 E7 81 4C EA 38 A4 02 1F 7A

100 > 6B 60 D2 00 03 B0 A5 23 14 DB DC 69 A6 93 40 0D C8 3C 52 D2

120 > 01 68 A0 05 07 06 9E FC FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.4ór*.©<É8éFÌ,K..ьU“…Œ.c@.H˓Ž©„‘Ó¥^ȝȘäÒ.Ú9.R.ùM¢˜zdúõ¡±‘±çLê8¤..zk`Ò..°¥#.ÛÜi¦“@.È<RÒ.h …žüÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.24.15.580 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 35 AE 69 A0 64 74 E1 40 0B 4A 29 80 74 EF

040 > 4B 9A 00 39 A3 34 01 FF FF D0 AE A0 E6 AD A2 E0 06 C5 30 25

060 > 04 C9 F2 81 4F 7F 91 76 80 4D 3F 21 0D 11 81 E8 09 F5 ED 51

080 > 90 37 F7 2B FC E8 48 2F 71 C1 95 73 8E B4 19 8A AE 28 EA 05

100 > 77 F9 F2 C2 9B 1C 46 46 C9 F5 A0 0D 54 55 89 01 F6 A6 31 DC

120 > 84 82 0D 08 0A 84 AE EC FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.5®i dtá@.J)€tïKš.9£4.ÿÿЮ æ­¢à.Å0%.ÉòO‘v€M?!..è.õíQ7÷+üèH/qÁ•sŽ´.Š®(ê.wùò›.FFÉõ .TU‰.ö¦1܄‚…„®ìÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.24.15.840 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 36 67 34 C6 9F 9D B8 A6 DB DC 63 30 63 C5

040 > 0D 26 40 07 B5 30 23 79 59 B8 3C 83 4D 63 B9 4E 07 4A 96 32

060 > 3E 7B D4 6C 7E 6E 69 00 00 47 E7 4B 8E 72 69 80 13 B7 B5 31

080 > 9C 66 80 1B 47 7A 00 6E 30 73 45 00 19 E6 94 50 31 45 3C 1C

100 > AD 02 18 7A D2 E6 9D 80 5C 9A 50 0D 00 28 E4 D2 85 A0 40 45

120 > 26 0F A5 03 3F FF FF D1 12 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.6g4Ɵ¸¦ÛÜc0cÅ.&@.µ0#yY¸<ƒMc¹N.J–2>{Ôl~ni..GçKŽri€.·µ1œf€.Gz.n0sE..æ”P1E<.­..zÒ杀\šP..(ä҅ @E&.¥.?ÿÿÑ.ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.24.16.110 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 37 22 3A 8A 7B 12 7E 55 A6 22 66 61 0A 00

040 > 3E F5 57 F3 1B A9 26 85 DC 64 A6 5C AE 48 EB EB 4F 52 0A E5

060 > B9 6F E5 55 BA 27 62 16 46 E4 D4 12 13 DB DC 26 91 44 E9 85

080 > 8B 00 75 AB 50 C6 36 52 10 B2 CA 55 70 A3 38 EA 6A BD CD C3

100 > 22 00 57 19 AB D0 5A 94 D0 B3 31 3D 29 71 C9 03 96 F5 14 8A

120 > 43 1F 8E B9 06 9B 92 7A FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.7″:Š{.~U¦”fa..>õWó.©&…Üd¦\®HëëOR.å¹oåUº’b.FäÔ..ÛÜ&‘D酋.u«PÆ6R.²ÊUp£8êj½ÍÔ.W.«ÐZ”г1=)qÉ.–õ.ŠC.Ž¹.›’zÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.24.16.390 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 38 F4 14 84 37 CC E7 38 39 A1 18 F7 6E A6

040 > 80 12 5C 06 E0 D3 0F 27 A5 03 1F DB DD 8A 69 23 A1 A0 42 32

060 > 8D A4 92 73 50 9E 4F 34 0C 77 6A 4E 48 A0 03 1E B4 11 C5 00

080 > 00 53 4F 5A 00 70 E6 A5 8D 79 A0 05 2A 0D 37 6F A5 31 0E 08

100 > 68 DB DD CE 28 01 EA AA 3A D3 B0 BE B4 00 E0 13 BD 2F C8 28

120 > B0 AE 7F FF FF D2 95 DB DD 3F 22 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.8ô.„7Ìç89¡.÷n¦€.\.àÓ.’¥..Û݊i#¡ B2¤’sPžO4.wjNH ..´.Å..SOZ.p楍y .*.7o¥1..hÛÝÎ(.êª:Ó°¾´.à.½/È(°®ÿÿҕÛÝ?”ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.24.16.660 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 39 8E 4D 38 20 81 72 FF FF 00 7A 9B EC 24

040 > 57 91 C9 39 3D 4D 37 20 9E 69 80 F0 71 C9 1C 53 9E 61 B4 60

060 > E2 9A D0 5B 88 D3 96 50 8A 33 49 F6 72 79 6E B4 24 1B 32 78

080 > D7 66 37 74 A5 6B 82 A7 6A 0A 12 43 77 1B 03 ED 7F 9F 38 26

100 > 99 76 4B 4A 73 8C 62 97 50 B1 55 B9 63 E9 4E EA 87 6F 19 EF

120 > 43 63 44 65 18 9F 98 F1 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.9ŽM8 rÿÿ.z›ì$W‘É9=M7 ži€ðqÉ.Sža´`âšÐ[ˆÓ–PŠ3Iöryn´$.2x×f7t¥k‚§j..Cw..íŸ8&™vKJsŒb—P±U¹céNê‡o.ïCcDe.Ÿ˜ñÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.24.16.920 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 3A 8F CE 9A 57 04 03 DE 90 0E F2 C6 33 4D

040 > 70 17 A0 A6 17 18 17 83 41 04 1C 50 21 49 E2 9A C3 3D E8 01

060 > 83 81 8C E6 93 6F 39 34 00 0E 7B 51 C7 6A 00 43 45 03 17 14

080 > CD A6 80 1E 00 A9 94 A8 14 09 81 6A 4D D8 E8 29 88 4D E7 AD

100 > 37 75 03 14 12 7A 9A 32 7D 69 8C 09 F7 A3 27 D6 80 B1 FF FF

120 > D3 B5 85 B7 4C 9F BC 6A FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.:ÎšW..ސ.òÆ3Mp. ¦…ƒA..P!IâšÃ=è.ƒŒæ“o94..{QÇj.CE…ͦ€..©”¨..jMØè)ˆMç­7u…zš2}iŒ.÷£’ր±ÿÿÓµ…·LŸ¼jÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.24.17.200 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 3B AC 92 33 1D CD CD 35 DC 44 43 93 93 4A

040 > C3 BD 30 1E D2 0D 98 15 5C 9E 79 A6 22 C5 A1 0A F9 22 AE 06

060 > 0C 4B 1E 28 02 09 DF 1D E9 14 AE 03 9E A3 B5 30 2B 99 CF 99

080 > 9C F1 52 49 32 BA 13 CE 6A 59 4B 62 38 D9 48 DB DC 5C B7 6A

100 > 99 AD 99 63 DD 21 C6 7A 50 EC 22 AC 99 2D B5 79 F7 A7 AA 31

120 > 60 48 E0 50 DB DC 76 DC 0E FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.;¬’3.ÍÍ5ÜDC““Jý0.Ò.˜.\žy¦”Å¡.ù”®..K.(..ß.é.®.ž£µ0+™Ï™œñRI2º.ÎjYKb8ÙHÛÜ\·j™­™cÝ!ÆzP씬™-µy÷§ª1`HàPÛÜvÜ.ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.24.17.470 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 3C 95 1B 8C D0 80 61 07 6D 07 00 0A 00 69

040 > E4 D2 6D 1D E8 18 DC 0C E1 57 9F 5A 6C 80 E7 24 F5 A0 42 0C

060 > 15 E6 82 28 01 39 CF AD 03 8E 08 A0 05 27 18 C7 5A 40 DB DD

080 > B8 A6 31 0F 07 AD 4A AD C5 02 17 39 A6 92 47 5A 00 69 6A 3A

100 > D0 30 14 A6 80 13 9A 40 29 88 FF FF D4 59 26 33 1D C7 B5 44

120 > 4E EE B5 42 1C A3 24 7A 53 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.<•.ŒÐ€a.m….iäÒm.è.Ü.áWŸZl€ç$õ B..æ‚(.9Ï­.Ž. .’.ÇZ@Ûݸ¦1..­J­Å..9¦’GZ.ij:Ð0.¦€.š@)ˆÿÿÔY&3.ǵDNîµB.£$zSÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.24.17.720 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 3D 66 60 0E 05 02 20 C9 CD 39 57 73 66 98

040 > 16 E3 5C 72 69 A6 5C C9 8F 4A 68 4C 45 C3 39 34 4C 58 AE 40

060 > C2 FF FF 00 3A 4D 0D 6A 55 6C 8E 31 F5 A6 65 88 E2 8B 0C B1

080 > 13 88 94 00 3E 73 D6 A7 B9 93 CD 40 19 B0 17 A0 A9 EA 32 17

100 > 01 63 CA 9E 3A 54 D0 6C 68 FE 66 F9 BD 29 DA E4 DE C2 B7 35

120 > 5D D4 E0 D0 31 13 69 51 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.=f`… ÉÍ9Wsf˜.ã\ri¦\ɏJhLEÃ94LX®@Âÿÿ.:M.jUlŽ1õ¦eˆâ‹.±.ˆ”.>sÖ§¹“Í@.°. ©ê2..cʞ:TÐlhþfù½)ÚäÞ·5]ÔàÐ1.iQÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.24.17.970 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 89 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 4F 50 00 3E 93 4D 65 C9 DB DC A4 17 18 CA 69 8C D4

040 > C6 19 C6 4F 4E 6A 22 73 C5 02 17 18 A0 B7 38 F6 A0 62 D3 19

060 > BD F1 40 01 E4 00 3A D2 67 06 98 0E 38 38 CD 28 38 E9 40 0E

080 > 0C 45 23 7B D0 80 67 7E 4D 28 A6 03 B1 46 28 01 71 4B B4 52

100 > 03 FF FF FF FF D9 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpOP.>“MeÉÛܤ..ÊiŒÔÆ.ÆONj”sÅ… ·8ö bÓ.½ñ@.ä.:Òg.˜.88Í(8é@..E#{Ѐg~M(¦.±F(.qK´R.ÿÿÿÿÙÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.25.08.770 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 9 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 23 03 4F 4B 21 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ#.OK!ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.25.25.800 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 1D 37 8C 53 76 64 D0 02 E4 2F D6 A3 62 49

040 > A0 08 D8 0C E6 93 70 14 00 D2 D9 EB 4D 34 00 CD B9 34 B8 DB

060 > DC A6 03 71 4F 48 D8 F4 14 80 93 CB 0A 3E 66 A0 3C 69 D0 64

080 > D0 48 C6 B8 27 A0 02 98 64 63 DE 98 11 93 93 D6 8C E2 98 06

100 > 69 7A D2 10 05 39 A7 FD DA 60 28 27 39 C5 29 34 21 31 33 4A

120 > 0D 30 1D B8 53 85 02 3F FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP..7ŒSvdÐ.ä/Ö£bI .Ø.æ“p..ÒÙëM4.͹4¸Ûܦ.qOHØô.€“Ë.>f <iÐdÐHƸ’ .˜dcޘ.““ÖŒâ˜.izÒ..9§ýÚ`(‘9Å)4!13J.0.¸S….?ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.25.26.060 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 1E FF FF D7 D9 76 04 71 51 9A 48 63 48 A6

040 > 8C E6 98 0A 78 EB 4C 24 9A 06 00 66 9D 81 40 84 0B CD 31 F8

060 > A9 18 DF 73 51 9E 7A 53 01 50 0E E6 91 DF 1D 28 02 02 79 A5

080 > DD 40 11 31 C9 A8 CE 73 4C 00 0A 52 29 00 82 33 4F 10 F7 27

100 > 14 C4 28 F2 D3 DC D3 1E 73 8C 0E 05 21 90 B3 13 DE 93 34 C4

120 > 25 19 A0 04 14 B8 CD 02 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP..ÿÿ×Ùv.qQšHcH¦Œæ˜.xëL$š..f@„.Í1ø©.ßsQžzS.P.æ‘ß.(..y¥Ý@.1ɨÎsL..R).‚3O.÷’.Ä(òÓÜÓ.sŒ..!³.ޓ4Ä%. ..¸Í.ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.25.26.330 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 1F 01 D6 9D C5 02 62 EE E2 90 1A 60 87 81

040 > C5 29 23 18 C5 31 0C A5 19 A0 07 0E 29 E0 7A 9A 62 3F FF FF

060 > D0 D7 0B 9E 68 DB DC 03 DE 98 86 E3 26 9A D8 5A 43 44 64 93

080 > 49 F5 A6 01 9C 52 83 8E 69 31 8A 7D 69 8E 7F 3A 43 23 A4 CE

100 > 28 18 C2 C6 90 8C D3 11 1F 7A 46 E9 48 08 E9 31 9E 29 88 78

120 > 40 39 26 97 2A 3A 0C D0 03 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP…֝Å.bîâ.`‡Å)#.Å1.¥. ..)àzšb?ÿÿÐ×.žhÛÜ.ޘ†ã&šØZCDd“Iõ¦.œRƒŽi1Š}iŽ:C#¤Î(.ÂƐŒÓ..zFéH.é1ž)ˆx@9&—*:.Ð.ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.25.26.610 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 20 19 CE 7D 29 85 F3 DE 80 18 4D 21 E9 48

040 > 63 08 C5 21 34 C4 03 34 1A 04 25 2E 69 80 99 34 00 4D 02 1E

060 > A2 97 14 00 EC 9A 55 3C 53 10 9B 7D E9 40 A0 42 8A 72 F5 EB

080 > 4C 0F FF FF D1 D9 C6 29 52 3D C2 98 AC 24 9F 2F 0B 50 30 3D

100 > 68 18 99 02 9A C7 34 00 D1 CD 2E 30 29 0C 4C D2 80 3A 75 34

120 > 86 46 CB 83 51 9A 60 25 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP. .Î})…óހ.M!éHc.Å!4Ä.4..%.i€™4.M..¢—..ìšU<S.›}é@ BŠrõëL.ÿÿÑÙÆ)R=˜¬$Ÿ/.P0=h.™.šÇ4.ÑÍ.0).LҀ:u4†F˃Qš`%ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.25.26.880 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 21 20 27 3D 69 08 63 75 A4 DA 58 53 18 DD

040 > A0 75 A5 0A 4F DD 18 A0 4C 1A 22 29 87 8A 62 B9 1B 73 4C 3C

060 > 52 18 D2 73 48 01 EF 40 06 45 34 9A 00 33 49 DE 81 05 18 A6

080 > 0C 71 A4 14 08 76 69 CA 29 88 52 71 42 9E 68 00 27 DE 90 1E

100 > D4 00 F0 69 CA 69 89 9F FF FF D2 DF 11 80 32 D5 1B BF 65 E0

120 > 50 22 22 69 A7 9A 63 23 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.! ‘=i.cu¤ÚXS.Ý u¥.OÝ. L.”)‡Šb¹.sL<R.ÒsH.ï@.E4š.3Iށ..¦.q¤..viÊ)ˆRqBžh.’ސ.Ô.ðiÊi‰ŸÿÿÒß.€2Õ.¿eàP””i§šc#ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.25.27.140 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 22 6C 67 8A 69 E2 80 19 9E 78 A7 75 EB 49

040 > 8C 5E 3A D0 48 A0 62 1E 6A 16 1C 91 48 06 1E 29 38 A6 20 E3

060 > D3 34 F5 8D 9B 8E 82 84 80 5F 2A 34 EA 73 48 D2 A0 E1 45 31

080 > 15 E4 77 66 EF 49 B3 68 C9 A4 C6 95 88 9C FA 53 0A F1 C9 A0

100 > 63 33 8E 94 87 9A 04 C6 FD 29 40 F5 A0 04 27 D2 90 02 69 88

120 > 5C 51 9A 00 5A 07 34 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.”lgŠiâ€.žx§uëIŒ^:ÐH b.j..‘H..)8¦ ãÓ4õ›Ž‚„€_*4êsHÒ áE1.äwfïI³hɤƕˆœúS.ñÉ c3Ž”‡š.Æý)@õ .’Ґ.iˆ\Qš.Z.4ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.25.27.950 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 25 DA A8 04 DA 3A 9A 72 E3 D2 81 34 3B 78

040 > C5 30 AB C9 D0 62 90 C6 79 58 FB E7 F2 A8 A4 DA 3A 0F C6 81

060 > 10 96 E0 D3 0F 3D 28 B0 C4 C6 29 3D B3 4C 42 96 1D A9 A4 D0

080 > 02 67 02 9A 5E 98 08 5E 94 35 02 0C D0 4D 00 21 A5 14 C4 C7

100 > 8A 76 EE C2 90 87 A7 23 14 D6 03 34 20 10 1E 6A 45 F7 A6 07

120 > FF FF D5 DF 61 C5 44 D8 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.%Ú¨.Ú:šrãҁ4;xÅ0«ÉÐbÆyXûçò¨¤Ú:.Ɓ.–àÓ.=(°ÄÆ)=³LB–.©¤Ð.g.š^˜.^”5..ÐM.!¥.ÄNJv§#.Ö.4 ..jE÷¦.ÿÿÕßaÅDØÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.25.28.220 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 26 A6 24 33 19 34 A4 0A 06 46 08 DD 8A 8C

040 > B0 CE 28 0B 8C CD 34 F3 40 0B 8C 73 41 3E B4 86 22 9C F4 A7

060 > 1E 94 00 D3 8A 6E 28 06 34 AD 28 5C 8E 4D 30 0D C8 9D 30 4D

080 > 32 49 49 1C 1C 50 49 13 37 7C D4 0E 49 A4 50 C2 7B 62 98 77

100 > 53 10 84 9C 63 34 6E 14 DB DC 09 F4 14 9D 69 06 C2 37 5E 94

120 > C3 ED 40 5C 31 8A 4C 9A FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.&¦$3.4¤..F.݊Œ°Î(.ŒÍ4ó@.ŒsA>´†”œô§.”.ӊn(.4­(\ŽM0.ȝ0M2II..PI.7|Ô.I¤PÂ{b˜wS.„œc4n.ÛÜ.ô.i.Â7^”Ãí@\1ŠLšÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.25.28.480 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 27 62 14 F4 A0 73 D6 81 0B ED 4A 28 01 C3

040 > 91 40 14 01 2C 67 9C 52 3A F3 4C 42 01 4F 19 C5 00 7F FF FF

060 > D6 DF 63 9A 8C 80 45 31 21 31 8A 63 73 4C 2E 42 D9 A6 E0 9A

080 > 00 42 29 05 20 1A 4D 26 68 28 40 4D 48 16 90 0A 40 5E F4 DD

100 > CA 68 01 8E DE 95 13 31 34 00 84 71 4C 63 8A 60 30 F2 79 A4

120 > 20 75 A0 57 23 6F A5 30 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.’b.ô sց.íJ(.Ñ@..,gœR:óLB.O.Å.ÿÿÖßcšŒ€E1!1ŠcsL.BÙ¦àš.B). .M&h(@MH..@^ôÝÊh.ŽÞ•.14.„qLcŠ`0òy¤ u W#o¥0ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.25.29.030 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 29 EB 4A AA A3 AB 53 01 19 41 E9 51 1E BD

040 > 28 10 6E C7 5C 54 6E 47 AD 03 22 C8 CD 0C DC 71 40 88 C9 63

060 > 49 DF 9A 00 8D 97 3D 29 A5 70 29 88 69 04 D2 0E 3A D0 C3 71

080 > 46 3B D2 EE 03 A5 21 0D 63 9A 40 00 A6 03 87 3D A8 C7 34 00

100 > B8 A5 02 80 1C 4E 38 34 99 CF 4A 00 51 9C 8A 79 E9 EF 4C 4C

120 > 51 4B EF 40 1F FF FF D0 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.)ëJª£«S..AéQ.½(.nÇ\TnG­.”ÈÍ.Üq@ˆÉcIߚ.—=)¥p)ˆi.Ò.:ÐÃqF;Òî.¥!.cš@.¦.‡=¨Ç4.¸¥.€.N84™ÏJ.QœŠyéïLLQKï@.ÿÿÐÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.25.30.110 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 2D 94 FF FF 00 08 C5 46 49 27 AE 68 18 D9

040 > 39 15 13 67 14 00 C3 4C 6C E6 81 A1 36 9E B4 82 3C F3 40 0E

060 > 11 AE 29 42 A8 ED 40 6A 38 67 1C 0A 63 2B 9A 42 23 74 65 C6

080 > 0D 3D 90 B7 06 90 EC 31 80 5E 3A 9A 8D 8E 78 14 C6 30 F0 30

100 > 29 BD 06 28 18 D2 F9 A8 DD B3 D0 53 24 3F 87 06 A3 61 C7 5A

120 > 04 30 A8 1C E6 9B D6 80 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.-”ÿÿ..ÅFI’®h.Ù9..g..ÃLl恡6ž´‚<ó@..®)B¨í@j8g..c+šB#teÆ.=·.ì1€^:šŽx.Æ0ð0)½.(.Òù¨Ý³ÐS$?‡.£aÇZ.0¨.æ›Ö€ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.25.30.360 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 2E 1A CA 16 9A D4 02 1B 8A 01 F5 A6 02 E4

040 > 1A 5C 81 D2 80 0F 7C D2 8A 10 0A A7 9A 70 A0 62 8A 91 4E 05

060 > 00 04 8C D1 D6 AA C2 3F FF FF D3 DD 97 24 F5 A8 58 D5 11 71

080 > 84 D2 64 9A 60 39 86 06 6A 33 CD 21 8D 2A 69 36 12 7A 50 03

100 > BC 96 3D A9 45 BF 3F 33 01 40 6C 39 84 31 8E 4E 6A 33 2C 60

120 > 7C AB 46 C1 AB 21 7B 9E FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP…Ê.šÔ..Š.õ¦.ä.\Ò€.|Ҋ..§šp bŠ‘N…ŒÑÖªÂ?ÿÿÓݗ$õ¨XÕ.q„Òdš`9†.j3Í!*i6.zP.¼–=©E¿?3.@l9„1ŽNj3,`|«FÁ«!{žÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.25.30.640 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 2F 30 05 42 65 66 34 0F 61 E1 F0 3D 4D 26

040 > E2 45 20 D4 6B 1C D3 4E DC F3 40 C6 BE 3B 0A 89 81 A0 64 67

060 > 8E 29 B9 E2 99 2C 6E 69 09 EB 4C 91 A7 91 CD 26 3D 28 0B 8D

080 > 20 D3 1A 80 19 9A 46 3D A8 18 80 E0 D3 B3 91 4C 42 F5 22 9C

100 > 0F AD 03 1A 09 CD 3D 5B 39 E6 81 8F 15 2A 73 43 01 29 45 31

120 > 1F FF FF D4 DD 90 54 04 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP./0.Bef4.aáð=M&âE Ôk.ÓNÜó@ƾ;.‰ dgŽ)¹â™,ni.ëL‘§‘Í&=(. Ó.€.šF=¨.€àÓ³‘LBõ”œ.­…Í=[9恏.*sC.)E1.ÿÿÔݐT.ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.25.52.820 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 11 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 23 05 44 4F 4E 45 21 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ#.DONE!ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.25.52.960 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 19 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 0B 48 20 0E B0 01 DB DD 62 59 57 6A 7C FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œp.H .°.ÛÝbYWj|ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.25.54.060 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 04 91 A1 08 23 42 B1 C1 15 52 D1 F0 24 33

040 > 62 72 82 09 0A 16 17 18 19 1A 25 26 27 28 29 2A 34 35 36 37

060 > 38 39 3A 43 44 45 46 47 48 49 4A 53 54 55 56 57 58 59 5A 63

080 > 64 65 66 67 68 69 6A 73 74 75 76 77 78 79 7A 83 84 85 86 87

100 > 88 89 8A 92 93 94 95 96 97 98 99 9A A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9

120 > AA B2 B3 B4 B5 B6 B7 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP..‘¡.#B±Á.RÑð$3br‚…….%&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyzƒ„…†‡ˆ‰Š’“”•–—˜™š¢£¤¥¦§¨©ª²³´µ¶·ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.25.54.310 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 05 B8 B9 BA C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA D2

040 > D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EA F1 F2

060 > F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FA 11 00 02 01 02 04 04 03 04 07 05 04

080 > 04 00 01 02 77 00 01 02 03 11 04 05 21 31 06 12 41 51 07 61

100 > 71 13 22 32 81 08 14 42 91 A1 B1 C1 09 23 33 52 F0 15 62 72

120 > D1 0A 16 24 34 E1 25 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP..¸¹ºÂÃÄÅÆÇÈÉÊÒÓÔÕÖ×ØÙÚáâãäåæçèéêñòóôõö÷øùú…………….w…….!1..AQ.aq.”2..B‘¡±Á.#3Rð.brÑ..$4á%ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.25.55.930 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 0B 14 B7 01 BA F2 7D EB 64 88 B5 CF FF FF

040 > D1 F4 DB DD 68 BE D0 58 83 D3 BD 50 D5 32 D8 4E 0F AD 79 4A

060 > C6 92 33 05 B1 9A 40 0E 56 3F A5 67 5F C2 66 9B 6A AE 14 7C

080 > A3 E9 5B C7 62 74 B1 9D 7A 04 28 22 43 90 07 CC DE F5 9C 53

100 > 3C 02 38 19 E3 9C D3 B2 4C A5 AA B0 C9 4F C8 70 30 0D 54 C9

120 > 04 E4 60 7A FA D0 F5 D0 15 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP…·.ºò}ëdˆµÏÿÿÑôÛÝh¾ÐXƒÓ½PÕ2ØN.­yJƒ3.±š@.V?¥g_Âf›j®.|£é[Çbt±z.(“C.ÌÞõœS<.8.ãœÓ²L¥ª°ÉOÈp0.TÉ.ä`zúÐõÐ.ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.25.56.200 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 0C 91 5E 42 4B 1E 78 14 F8 97 71 CE 38 15

040 > 42 7A 21 59 B2 4A A8 F9 8D 35 A3 68 79 66 C3 1E C2 82 5D C6

060 > 09 1B AE 4E 6A CC 2B 90 33 DF 93 41 49 5F 50 C8 04 60 8C D0

080 > 1F 2F 8C F3 5A 45 BB DC CE 4B 42 E0 20 11 8E 2A 58 E6 D9 83

100 > DE B7 47 29 7F ED 02 48 81 C6 48 AA 4F 31 C9 07 82 7B D7 43

120 > 21 3E 87 FF FF D2 F5 49 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP..‘^BK.x.ø—qÎ8.Bz!Y²J¨ù5£hyfÃ.‚]Æ..®NjÌ+3ߓAI_PÈ.`ŒÐ./ŒóZE»ÜÎKBà .Ž*Xæك޷G)í.HÆHªO1É.‚{×C!>‡ÿÿÒõIÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.25.56.460 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 0D 57 EC 76 E1 F3 81 ED 59 53 C6 F2 66 4E

040 > 49 3D 85 79 29 59 1A 37 CC 38 DA 32 A0 84 0C CB 27 DE FF FF

060 > 00 64 56 3E AC C9 60 1A DE 33 BA 40 3E 77 F7 AE 85 7D 82 49

080 > 24 73 33 A7 EE CB 64 92 7B 7A D6 6C 70 C8 B2 82 AA 70 0D 3D

100 > 47 16 AC 49 78 F9 2D C8 0C 79 20 56 7B B3 7F 11 C8 AA 1C 6F

120 > 62 29 1B 71 00 71 D8 62 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP..WìváóíYSÆòfNI=…y)Y.7Ì8Ú2 „.Ë’Þÿÿ.dV>¬É`.Þ3º@>w÷®…}‚I$s3§îËd’{zÖlpȲ‚ªp.=G.¬Ixù-È.y V{³.Ȫ.ob).q.qØbÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.25.56.750 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 0E A5 2F E4 C6 54 7D E3 D4 FA 50 4C 91 5C

040 > 5C 88 41 C7 5F EF 54 7E 6B 31 2C 4E 4D 00 96 BA 87 9A 57 A9

060 > C9 CF 4A 56 BD 60 30 0F 38 ED 4C 1B D0 8C 5D 32 B0 39 CE 79

080 > CD 59 49 46 43 E4 03 E9 54 96 A6 4F 62 D1 B8 0A 03 E0 93 52

100 > C7 70 1C 7C D8 DD E8 2B 74 72 B7 D8 B5 6F 79 B3 81 C8 34 C9

120 > 64 CB F1 5D 17 4D 6A FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP..¥/äÆT}ãÔúPL‘\\ˆAÇ_ïT~k1,NM.–º‡šW©ÉÏJV½`0.8íL.Ќ]2°9ÎyÍYIFCä.éT–¦ObѸ..à“RÇp.|ØÝè+tr·Øµoy³È4ÉdËñ].MjÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.25.57.010 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 0F 63 7B 33 FF FF D3 F5 2B F9 A3 BB 00 0C

040 > 6D 07 8C 55 9B 3B 64 8A 1C B7 61 91 F5 ED 5C 36 77 F2 1A D1

060 > 58 CF BD BC 1A 6A 33 20 0F 70 F9 E5 BB 57 1F 74 8D 33 34 AE

080 > 49 04 F0 4F 73 55 B3 1E FB 94 5E 03 8D C4 7C 8B DE AA 4C E2

100 > 30 59 7E 56 F7 EC 2A 92 03 2E E1 BB 8C 91 55 9E 03 B5 58 F2

120 > 4F 41 48 B8 D9 EE 1E 57 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP..c{3ÿÿÓõ+ù£»..m.ŒU›;dŠ.·a‘õí\6wò.ÑXϽ¼.j3 .pùå»W.t34®I.ðOsU³.û”^.Ä|‹ÞªLâ0Y~V÷ì*’..Ọ‘Už.µXòOAH¸Ùî.WÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.25.57.280 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 10 94 0C 8D CB 1E 71 9A A9 2C 85 9B E6 E0

040 > 7B 53 26 DD 48 5B E6 24 63 8A 01 2A 38 E0 0A 05 7B 6C 45 2F

060 > 7E 72 69 BB FE 5C 53 48 91 0B 7C B8 C6 48 E6 84 9B 04 64 E4

080 > 0E 2B 48 EB 76 4B 2E DB DD CB BF 86 3C F6 14 E3 3E DC A8 EB

100 > 9E D5 A9 CB D4 96 0B 8D AC 32 DC FA 0A B8 F2 F9 88 08 18 AD

120 > 96 DA 19 B5 A9 FF FF D4 F5 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP..”.Ë.qš©,…›æà{S&ÝH[æ$cŠ.*8à..{lE/~ri»þ\SH‘.|¸ÆH愛.dä.+HëvK.ÛÝË¿†<ö.ã>ܨëžÕ©ËԖ.¬2Üú.¸òùˆ..­–Ú.µ©ÿÿÔõÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.25.57.560 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 11 0D 37 4B B8 BE B8 08 AB 90 07 CC DB DC

040 > 60 56 CD FD B4 7A 7C 2B 1E 48 93 19 3F E7 D6 B8 1B BA B2 29

060 > BB 6A 73 F7 DA 6F 9A AD 29 FC FD 2B 9D B9 86 4B B9 88 51 B6

080 > 34 18 F6 A2 29 DE EC 48 8A F7 4B B8 82 DD 5A 45 F2 D0 8C A8

100 > 6E A7 DE B9 9B DB DC D2 92 A3 84 07 AD 6C DA 6F 41 EC CA D1

120 > C4 CD F7 FE 50 07 15 18 61 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP…7K¸¾¸.«.ÌÛÜ`VÍý´z|+.H“.?çÖ¸.º²)»js÷Úoš­)üý+¹†K¹ˆQ¶4.ö¢)ÞìHŠ÷K¸‚ÝZEòЌ¨n§Þ¹›ÛÜҒ£„.­lÚoAìÊÑÄÍ÷þP…aÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.25.57.820 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 12 82 C4 67 1C 28 35 49 6A 17 BE E5 0B 99

040 > 98 B1 1C 13 DE B3 E5 7C E0 74 1F CE A6 DD 82 FA 04 72 01 D4

060 > 62 91 E4 DD F7 73 42 EC 49 1D 14 D6 E0 5D D3 B4 DF B7 48 41

080 > 60 AA 39 3C D4 13 C3 14 12 C8 01 DE 54 F4 5E D5 A7 C2 65 CE

100 > 9B B2 20 8A 51 D4 1C 1C F4 15 3C 8E 19 37 8E 09 3C D6 88 C5

120 > B7 B0 47 20 C8 F6 AD FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP..‚Äg.(5Ij.¾å.™˜±..Þ³å|àt.Φ݂ú.r.Ôb‘äÝ÷sBìI..Öà]Ó´ß·HA`ª9<Ô.Ã..È.ÞTô^Õ§ÂeΛ² ŠQÔ..ô.<Ž.7Ž.<ֈŷ°G Èö­ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.25.58.090 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 113 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 13 1B 77 0E 98 27 27 AF 15 AC 6E CC A5 DC

040 > FF FF D5 FA 4F 53 FB 0F 83 34 95 B5 F9 25 BC 71 99 07 BF A7

060 > F8 D7 9D CD AC AD DD CB 6E 21 8B 31 C6 7D 7D 6B 15 15 17 62

080 > 15 E4 8B F3 A0 36 01 64 3B 55 B8 1E A7 DE A6 B6 D2 ED 34 6D

100 > 3C 6A 3A 82 29 53 FF FF 00 1E D6 9D E5 3F DE 6F F6 47 EB 47

120 > 25 EE 0E 56 D0 E3 F5 CD 50 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP…w.˜”¯.¬nÌ¥ÜÿÿÕúOSû.ƒ4•µù%¼q™.¿§øםͬ­ÝËn!‹1Æ}}k…b.ä‹ó 6.d;U¸.§Þ¦¶Òí4m<j:‚)Sÿÿ..֝å?ÞoöGëG%î.VÐãõÍPÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.25.58.360 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 14 DF CC FB FE 76 6E 7F DD F6 15 88 DA 6A

040 > B4 7E 7C A3 6C 7F C1 1E 39 63 42 8E E8 B2 2B CD 35 6D AD CD

060 > CD CE 10 37 2B 1F 4C FF FF 00 F5 AB 93 BE B9 F3 5B E4 1D 78

080 > E3 B5 11 8D 98 DB DD BE A6 73 A9 0E 49 ED DC D4 6C 0B 9D A0

100 > 73 EB 43 D3 70 D5 81 87 62 95 62 33 54 FC C6 92 72 81 36 A6

120 > 31 9C F5 A5 A8 89 04 6A A9 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP..ßÌûþvnÝö.ˆÚj´~|£lÁ.9cBŽè²+Í5m­ÍÍÎ.7+.Lÿÿ.õ«“¾¹ó[ä.xãµ.˜Ûݾ¦s©.IíÜÔl. sëCÓpՁ‡b•b3Tüƒr6¦1œõ¥¨‰.j©ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.25.58.640 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 15 C1 E7 DC D2 34 88 99 50 C4 E7 82 71 5A

040 > 25 AD C8 6E E8 D7 D2 E2 4B 55 69 E6 04 A9 1F 2C 79 EB EF 58

060 > 57 33 89 27 95 C7 CA 84 9F 97 B5 3B 3B 98 DF 74 57 13 01 D3

080 > 39 3E B5 72 D9 C3 A1 56 3D 7A 66 AD 6E 4C 97 62 44 0A 9C B1

100 > DD ED 57 2D 65 25 8F 6F 61 DA B6 4F 7B 98 CB 5D 4F FF FF D6

120 > EF B5 CD 6A 7D 5A E5 E5 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP..ÁçÜÒ4ˆ™PÄç‚qZ%­Ènè×ÒâKUiæ.©.,yëïXW3‰’•ÇʄŸ—µ;;˜ßtW..Ó9>µrÙáV=zf­nL—bD.œ±ÝíW-e%oaÚ¶O{˜Ë]OÿÿÖïµÍj}ZååÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.25.58.900 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 16 76 62 58 F7 3D 07 F8 D4 7A 5C 31 06 33

040 > 4E C1 62 4F D4 FA 56 7C B7 DC 95 63 6A CF 50 88 B9 D4 AF 97

060 > FD 1D 4E 21 B7 FE F9 1F D2 B0 F5 8D 6A EF 5A D4 0D D4 D3 67

080 > 82 BE 50 5E 14 76 03 D3 14 E4 EC 82 DA 98 A5 C2 C9 85 05 98

100 > 9E 14 D5 CF B4 C3 A6 9F 3A EC 09 E7 C6 52 1E CB F5 FF FF 00

120 > 0A 98 AD 6E 56 EA C7 33 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP..vbX÷=.øÔz\1.3NÁbOÔúV|·Ü•cjÏPˆ¹Ô¯—ý.N!·þù.Ò°õjïZÔ.ÔÓg‚¾P^.v.Ó.äì‚Ú˜¥ÂɅ.˜ž.ÕϴæŸ:ì.çÆR.Ëõÿÿ..˜­nVêÇ3ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.25.59.170 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 17 AD 4B 71 AC 5C 34 D2 49 F2 F4 DC 7A 01

040 > E8 05 61 DD 46 A8 36 AF 0A 3F 33 57 BE A8 0A 7B 4B 20 04 E7

060 > 3D 31 52 FD 8D 2D D4 BC AC 33 E8 2A 15 AF 60 D7 A1 46 49 72

080 > E4 E0 90 6A A4 F2 00 72 08 51 4F 66 05 56 9F E4 DB DC E9 9A

100 > 85 E4 1C 92 DB DD 7D B3 56 89 7B 0F 1A 94 A4 6D 47 21 40 EF

120 > 51 00 66 0D D4 D3 31 7A 0F FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP..­Kq¬\4ÒIòôÜz.è.aÝF¨6¯.?3W¾¨.{K .ç=1Rý-Ô¼¬3è*.¯`סFIräàj¤ò.r.QOf.VŸäÛÜ隅ä.’ÛÝ}³V‰{..”¤mG!@ïQ.f.ÔÓ1z.ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.25.59.710 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 19 99 DB DD 74 AC 49 3D B3 57 17 A0 D8 DB

040 > DD 93 E6 2E D0 40 C7 18 AC A9 EC F7 23 3B 76 EC 6A A2 EE 22

060 > 93 CA B6 E0 71 82 7A 7A D5 29 E5 2E 49 63 55 E6 05 39 E5 64

080 > 5C 67 F2 35 42 77 0B C9 62 0F A5 08 57 D6 C5 57 90 B0 39 E0

100 > 76 A8 D6 37 73 DB DC 26 99 3D DA 24 54 08 18 39 50 7E B4 23

120 > 19 30 37 ED C7 4C 50 67 27 7D FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP..™ÛÝt¬I=³W. ØÛݓæ.Ð@Ç.¬©ì÷#;vìj¢î”“ʶàq‚zzÕ)å.IcUæ.9åd\gò5Bw.Éb.¥.WÖÅW°9àv¨Ö7sÛÜ&™=Ú$T..9P~´#.07íÇLPg’}ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.25.59.980 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 113 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 1A 51 34 6E AC 79 6F CA A7 46 67 FF FF 00

040 > 64 53 33 2F A3 EF 40 A4 93 B2 96 2E 1C 71 F8 56 B1 D8 C9 EF

060 > 63 FF FF D0 ED 7E C8 14 EE 73 85 FE 75 5E 6D D2 36 5F E5 03

080 > 80 07 61 41 9F 36 97 33 6E 17 0C 5B 38 51 EB 55 4C AC F9 55

100 > F9 57 B9 AC E4 95 8D 10 2E 39 50 46 7D 7D 6A A5 C2 61 97 77

120 > 19 A1 6A 36 EE 1E 62 9E BC FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP..Q4n¬yoʧFgÿÿ.dS3/£ï@¤“²–..qøV±ØÉïcÿÿÐí~È.îs…þu^mÒ6_å.€.aAŸ6—3n..[8QëUL¬ùUùW¹¬ä•..9PF}}j¥Âa—w.¡j6î.bž¼ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.26.00.250 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 1B B0 EF 54 2E 26 DC CC B8 04 9E 31 E9 44

040 > 55 98 32 90 D3 A5 BA 2D 85 F9 47 F1 1E 95 13 DA 5A DA 2E E9

060 > 24 12 B8 EC 3A 56 AD 3B 5C 8E 65 73 12 FC 34 CC DE 58 C2 D6

080 > 7B A4 30 8D CE F9 38 E8 2A 56 88 7A 14 A6 BE E4 79 6A 00 FC

100 > EA 03 76 CE 46 5B 22 99 9D EE 31 4E F6 E4 93 9A 9A 38 46 7E

120 > 66 F9 73 DA 82 5D 8B FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP..°ïT.&Ü̸.ž1éDU˜2Ó¥º-…ùGñ.•.ÚZÚ.é$.¸ì:V­;\Žes.ü4ÌÞXÂÖ{¤0Îù8è*Vˆz.¦¾äyj.üê.vÎF[“™î1Nö䓚š8F~fùsڂ]‹ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.26.00.530 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 1C 91 62 31 8E 06 79 06 AC 44 36 60 9F 5E

040 > F4 D1 05 C4 5D DC 2E 0B 1A 6C 4E DB DD F9 38 23 F4 AD A1 A9

060 > 94 8F FF FF D1 EF AE 41 79 7A 7C A3 8C 0A 8A 5B 75 85 0C 93

080 > 37 5F E1 EE 68 39 96 E6 26 A2 C2 56 27 01 13 19 0B 9A A0 D2

100 > 85 4C 01 48 D9 3E 82 40 01 7F 9B 20 7B 54 93 46 1D 3A 77 E8

120 > 29 49 16 65 DE 03 19 38 3B FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP..‘b1Ž.y.¬D6`Ÿ^ôÑ.Ä]Ü…lNÛÝù8#ô­¡©”ÿÿÑï®Ayz|£Œ.Š[u….“7_áîh9–æ&¢ÂV’….š Ò…L.HÙ>‚@.› {T“F.:wè)I.eÞ..8;ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.26.00.790 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 1D 6A 89 9D 43 02 17 73 0E E7 A5 3E A0 2B

040 > DC B4 AA 47 CC 73 D9 79 AC AB E6 92 15 25 C2 DB DC A4 74 6F

060 > BC 6A 9B B9 9A 49 33 12 E2 E5 16 3D C1 9F D0 01 DF EB 59 92

080 > 4E 25 6C B0 1C 76 06 95 8A 6D 2D 0A E6 5D B9 00 0D A7 F5 A8

100 > 9F 1D 78 03 F9 FD 28 21 EE 39 06 78 1C 29 E9 C5 4A 88 43 E0

120 > 9E 05 55 8C FD 0B B1 44 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP..j‰C..s.ç¥> +Ü´ªGÌsÙy¬«æ’.%ÂÛܤto¼j›¹šI3.âå.=ÁŸÐ.ßëY’N%l°.v.•Šm-.æ]¹..§õ¨Ÿ.x.ùý(!î9.x.)éÅJˆCàž.UŒý.±DÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.26.01.870 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 21 AA 83 D5 AA 9A EC 66 E5 71 2E A5 B6 88

040 > 62 59 9A 53 9C 6C 5E 00 AC 5B 9D 41 37 6D 8D 15 10 71 80 3F

060 > AD 2B 04 5E BA 98 77 2A 5D 99 F0 73 9E 3B 55 09 01 09 9E 32

080 > 3B 7A 50 0D F4 65 0C B9 18 63 81 DB DD 22 AB CB 33 2F 0A D9

100 > 5A 76 6F 52 34 EA 2A 5C 10 3A 96 EF 93 4B 2D DB DD 49 85 5E

120 > 2B 4B 5C CD 59 0F 8E 42 B8 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.!ªƒÕªšìfåq.¥¶ˆbYšSœl^.¬[A7m..q€?­+.^º˜w*]™ðsž;U…ž2;zP.ôe.¹.cÛÝ”«Ë3/.ÙZvoR4ê*\.:–ï“K-ÛÝI…^+K\ÍY.ŽB¸ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.26.02.140 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 22 CB 73 DC 55 A2 4A 30 2C 70 31 9A B2 B7

040 > D8 99 65 1F 78 3E 41 E3 15 71 5C 94 04 02 79 EB 4D 09 F9 9F

060 > FF FF D4 F5 5B B5 25 B0 BC 9A C9 BD 42 3A 91 9F 41 5B 2D 37

080 > 38 55 B6 66 35 F1 09 F7 DF 24 8F BA 2B 26 E2 40 46 E5 E3 F9

100 > D6 6F 57 73 44 EC CC BB 88 1D 89 63 84 CF 76 AC F9 5E D9 1B

120 > 03 74 AE 3A E3 81 49 2B FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.”ËsÜU¢J0,p1š²·Ø™e.x>Aã.q\”..yëM.ùŸÿÿÔõ[µ%°¼šÉ½B:‘ŸA[-78U¶f5ñ.÷ß$º+&â@FåãùÖoWsDìÌ»ˆ.‰c„Ïv¬ù^Ù..t®:ãI+ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.26.02.400 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 23 9A DC 78 BC 11 42 02 AA C7 9F 4A 85 6E

040 > 4B B1 53 BB 8C 7C C7 81 4E D6 12 7D 48 2E 9D 3A 02 A7 27 EF

060 > 1A CD 76 58 9C 92 D9 FA 0A 7B 91 B3 2A 95 49 09 C6 4F D4 D4

080 > 17 10 A8 E1 79 1D F0 2A 6C 37 2E E6 65 D4 39 62 37 ED 5F 5E

100 > 95 99 20 F2 F2 A1 B3 F4 AD 16 A8 CF A9 01 94 F2 5B 38 1C 63

120 > BD 1E 79 6D BD 46 3D FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.#šÜx¼.B.ªÇŸJ…nK±S»Œ|ǁNÖ.}H.:.§’ï.ÍvXœ’Ùú.{‘³*•I.ÆOÔÔ..¨áy.ð*l7.æeÔ9b7í_^•™ òò¡³ô­.¨Ï©.”ò[8.c½.ym½F=ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.26.19.010 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 9 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 23 03 4F 4B 21 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ#.OK!ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.26.39.650 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 9 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 23 03 4F 4B 21 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ#.OK!ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.26.42.370 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 10 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 02 45 04 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œp.E.ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.27.12.810 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 10 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 02 45 04 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œp.E.ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.27.46.930 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 9 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 23 03 4F 4B 21 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ#.OK!ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.27.49.670 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 10 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 02 45 04 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œp.E.ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.28.16.250 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 11 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 CC 4D 03 4F 4B 21 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@ÌM.OK!ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.28.26.710 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 16 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 CC 68 08 01 01 00 46 59 57 6B 0E FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@Ìh….FYWk.ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.28.52.140 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 9 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 23 03 4F 4B 21 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ#.OK!ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.28.54.840 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 10 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 02 45 04 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œp.E.ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.29.24.860 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 9 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 23 03 4F 4B 21 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ#.OK!ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.29.29.030 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 9 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 23 03 4F 4B 21 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ#.OK!ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.29.31.610 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 9 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 23 03 4F 4B 21 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ#.OK!ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.29.39.670 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 9 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 23 03 4F 4B 21 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ#.OK!ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.29.59.540 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 11 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 23 05 44 4F 4E 45 21 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ#.DONE!ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.29.59.700 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 19 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 0B 48 01 33 20 00 00 00 59 57 6B 61 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œp.H.3 …YWkaÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.29.59.960 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 114 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 01 FF FF D8 FF FF FE 00 24 74 00 90 12 00

040 > 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00 40 01 0C 00

060 > 32 12 0B 51 04 51 04 00 00 FF FF DB DD 00 84 00 03 02 02 03

080 > 02 02 03 03 02 03 03 03 03 04 05 08 05 05 04 04 05 09 07 07

100 > 05 08 0B 0A 0B 0B 0B 0A 0B 0A 0C 0E 11 0F 0C 0D 10 0D 0A 0B

120 > 0F 14 0F 10 12 12 13 14 13 0C 0E FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP..ÿÿØÿÿþ.$t.…………….ð.@…2..Q.Q…ÿÿÛÝ.„………………………………………………..ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.00.230 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 113 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 02 15 17 15 13 17 11 13 13 13 01 03 03 03

040 > 05 04 05 09 05 05 09 13 0C 0B 0C 13 13 13 13 13 13 13 13 13

060 > 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

080 > 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

100 > 13 FF FF FE 00 05 00 00 00 FF FF DB DC 00 11 08 00 F0 01 40

120 > 03 01 21 00 02 11 01 03 11 01 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP………………………………………………………………….ÿÿþ…..ÿÿÛÜ….ð.@..!…….ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.00.500 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 03 FF FF C4 01 A2 00 00 01 05 01 01 01 01

040 > 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A

060 > 0B 01 00 03 01 01 01 01 01 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 01

080 > 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 10 00 02 01 03 03 02 04 03 05

100 > 05 04 04 00 00 01 7D 01 02 03 00 04 11 05 12 21 31 41 06 13

120 > 51 61 07 22 71 14 32 81 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP..ÿÿÄ.¢………………………………………………………………..}……..!1A..Qa.”q.2ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.00.780 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 04 91 A1 08 23 42 B1 C1 15 52 D1 F0 24 33

040 > 62 72 82 09 0A 16 17 18 19 1A 25 26 27 28 29 2A 34 35 36 37

060 > 38 39 3A 43 44 45 46 47 48 49 4A 53 54 55 56 57 58 59 5A 63

080 > 64 65 66 67 68 69 6A 73 74 75 76 77 78 79 7A 83 84 85 86 87

100 > 88 89 8A 92 93 94 95 96 97 98 99 9A A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9

120 > AA B2 B3 B4 B5 B6 B7 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP..‘¡.#B±Á.RÑð$3br‚…….%&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyzƒ„…†‡ˆ‰Š’“”•–—˜™š¢£¤¥¦§¨©ª²³´µ¶·ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.01.060 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 05 B8 B9 BA C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA D2

040 > D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EA F1 F2

060 > F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FA 11 00 02 01 02 04 04 03 04 07 05 04

080 > 04 00 01 02 77 00 01 02 03 11 04 05 21 31 06 12 41 51 07 61

100 > 71 13 22 32 81 08 14 42 91 A1 B1 C1 09 23 33 52 F0 15 62 72

120 > D1 0A 16 24 34 E1 25 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP..¸¹ºÂÃÄÅÆÇÈÉÊÒÓÔÕÖ×ØÙÚáâãäåæçèéêñòóôõö÷øùú…………….w…….!1..AQ.aq.”2..B‘¡±Á.#3Rð.brÑ..$4á%ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.01.320 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 06 F1 17 18 19 1A 26 27 28 29 2A 35 36 37

040 > 38 39 3A 43 44 45 46 47 48 49 4A 53 54 55 56 57 58 59 5A 63

060 > 64 65 66 67 68 69 6A 73 74 75 76 77 78 79 7A 82 83 84 85 86

080 > 87 88 89 8A 92 93 94 95 96 97 98 99 9A A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

100 > A9 AA B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA

120 > D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP..ñ….&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz‚ƒ„…†‡ˆ‰Š’“”•–—˜™š¢£¤¥¦§¨©ª²³´µ¶·¸¹ºÂÃÄÅÆÇÈÉÊÒÓÔÕÖ×ØÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.01.570 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 113 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 07 D9 DA E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EA F2 F3

040 > F4 F5 F6 F7 F8 F9 FA FF FF DD 00 04 00 14 FF FF DA 00 0C 03

060 > 01 00 02 11 03 11 00 3F 00 FD 50 A2 80 0A 28 01 AC 81 81 E2

080 > B9 ED 63 49 0C A6 47 FC AA A3 2B 68 38 45 39 5D 9C 6D EE 94

100 > D2 C8 49 18 4F 5A C8 D4 74 E8 E0 43 DB DC 2D 8E 05 3A DF 0D

120 > 90 A9 B4 A4 E2 FA 1C 5E A9 66 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP..ÙÚâãäåæçèéêòóôõö÷øùúÿÿÝ….ÿÿÚ……….?.ýP¢€.(.¬â¹ícI.¦Güª£+h8E9]œmî”ÒÈI.OZÈÔtèàCÛÜ-Ž.:ß.©´¤âú.^©fÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.01.860 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 08 77 B3 15 CD 72 3A 85 AB 3B 12 D8 0B 51

040 > 05 DC 1C B9 9B 39 DD 46 06 73 84 CE 07 7A C1 BB B3 F9 88 03

060 > EB 8A 24 AF A1 51 7D 8C 7B EB 7D A3 1D FB 56 1D C5 A1 39 EC

080 > 29 3D 07 15 73 3E 5B 32 A3 07 F2 AA 86 DB DD 83 C5 0D 68 0D

100 > D9 94 6E A2 0A 08 38 C8 AC 9B 85 DB DC A8 B5 8B B5 D1 97 71

120 > 19 3D 01 22 B3 E6 80 73 9C FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP..w³.Ír:…«;.Ø.Q.Ü.¹›9ÝF.s„Î.zÁ»³ùˆ.ëŠ$¯¡Q}Œ{ë}£.ûV.Å¡9ì)=..s>[2£.òª†Û݃Å.h.ٔn¢..8Ȭ›…Ûܨµ‹µÑ—q.=.”³æ€sœÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.02.110 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 09 D1 72 63 DC A5 2F 00 85 E8 3D 6A 8C CA

040 > 41 C8 26 9B 91 4B 42 A3 EE 2D D2 AA CE AD 92 06 79 FD 2A 36

060 > 63 BD D9 07 94 D9 DD C8 ED F5 A4 DA 50 F4 C7 B1 A1 EB 64 99

080 > 4E CF 42 17 0C 3A 81 D2 A3 27 6F 3B BB F4 34 B9 5D EC 36 88

100 > DE 52 D9 DB DC EB DC F6 A8 C9 70 79 3F FD 7A A5 12 B5 1D F3

120 > 6E CB 9F C4 F6 A5 65 63 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP..ÑrcÜ¥/.…è=jŒÊAÈ&›‘KB£î-Ҫέ’.yý*6c½Ù.”ÙÝÈíõ¤ÚPôDZ¡ëd™NÏB..:Ò£’o;»ô4¹]ì6ˆÞRÙÛÜëÜö¨Épy?ýz¥.µ.ón˟Äö¥ecÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.02.400 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 0A D0 1E 38 CD 5C 9F 72 75 4B 51 CC 0E D3

040 > 92 7F 1A 68 24 03 B3 AF BD 51 57 49 12 C3 98 C6 E9 0B 11 C7

060 > CA 69 CF 33 34 80 93 C9 3D 3F 3A 35 D8 4B 51 B9 31 E0 73 C9

080 > C8 C7 20 FE 5D 29 79 C8 04 05 FD 31 EF 4E EF A9 4B 51 9B C6

100 > 71 20 05 0E 78 6E 77 7D 69 92 4A EA 85 87 19 3C F3 DB DC FC

120 > 6B 83 1B EE A6 DE A5 C2 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP..Ð.8Í\ŸruKQÌ.Ӓ.h$.³¯½QWI.ØÆé..ÇÊiÏ34€“É=?:5ØKQ¹1àsÉÈÇ þ])yÈ..ý1ïNï©KQ›Æq ..xnw}i’Jꅇ.<óÛÜükƒ.î¦Þ¥ÂÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.02.670 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 0B DB DD B3 FF FF D0 FD 50 A2 80 0A 28 00

040 > A8 AE 20 5B 84 DA FD 28 1A 76 D4 C1 D6 34 CD B1 E4 0F 94 0E

060 > DD EB 89 BD B6 67 66 CA 90 3D 4D 6C A4 9A 77 22 A4 52 B4 97

080 > 53 98 D5 AC F2 A5 51 7A F6 AE 3B 52 D3 CC 72 13 28 E9 D8 56

100 > 71 65 CE 36 47 2B A9 C2 C5 88 0B 81 E8 2B 0A E2 DF 6E 73 4E

120 > C2 4A C8 C8 B9 B5 48 F2 48 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP..ÛݳÿÿÐýP¢€.(.¨® [„Úý(.vÔÁÖ4ͱä.”.Ý뉽¶gfʐ=Ml¤šw”¤R´—S˜Õ¬ò¥Qzö®;RÓÌr.(éØVqeÎ6G+©Âň.è+.âßnsNÂJÈȹµHòHÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.02.920 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 0C C9 F5 35 8D 7A 80 E7 68 06 B3 35 B9 8B

040 > 72 A1 72 7B D6 65 C3 B1 07 6F 02 9B DC 2D D5 99 77 3D 4E E3

060 > 9A CD B8 2A 3A 0E 2A 58 CC C9 CE E2 48 1D 6A 93 C7 19 CE F2

080 > 47 B0 EF 51 AA 1A 8A B1 46 68 50 E4 2F EB 54 1E 10 39 24 13

100 > 45 DB DD 56 1A 7D 0A 59 01 D8 15 3C 74 CF 7A 88 B0 24 E4 28

120 > C5 3E 51 DD 58 AD 29 5E FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP..Éõ5z€çh.³5¹‹r¡r{Öeñ.o.›Ü-ՙw=NãšÍ¸*:.*XÌÉÎâH.j“Ç.ÎòG°ïQª.Š±FhPä/ëT..9$.EÛÝV.}.Y.Ø.<tÏzˆ°$ä(Å>QÝX­)^ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.03.200 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 0D 7F 9F A5 41 24 A4 B6 57 8E 73 52 A3 AD

040 > C7 72 19 0E 33 FE 73 50 32 00 C7 2C 32 2A D3 48 BD 08 7C BC

060 > 8E 72 C2 80 A0 1C E3 23 AD 3E 5D 5D 88 6D 8F 1D 4F 3E FD 69

080 > E4 FC A3 BF B8 A4 C7 AA 11 0E 33 DC 1E F8 A0 10 08 3C B7 3D

100 > 0D 6B 61 58 71 90 B6 77 11 91 CE 33 C5 0A A4 9F 9B 9F E7 4D

120 > 2B 30 5B 8E 6F BE 33 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP..Ÿ¥A$¤¶WŽsR£­Çr..3þsP2.Ç,2*ÓH½.|¼Žr€ .ã#­>]]ˆm.O>ýiäü£¿¸¤Çª..3Ü.ø ..<·=.kaXq¶w.‘Î3Å.¤Ÿ›ŸçM+0[Žo¾3ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.03.460 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 0E F2 F1 C9 F5 A4 61 80 5B 05 B1 D0 D2 6E

040 > C8 A5 AE C4 72 95 63 8E 14 0E 79 C7 F3 ED 50 4A BB B8 25 47

060 > 7E 3F 9D 70 E3 55 E3 62 9A 52 F7 4F FF FF D1 FD 50 A2 80 0A

080 > 28 00 A2 80 23 9E 21 2A 10 40 26 B9 1D 73 4F D9 B9 89 E7 DA

100 > 9A 29 3D 0E 37 51 80 60 AC 2B CF AD 72 5A B5 BA A6 77 75 F4

120 > AA 32 9C DB DD 95 99 C8 EA FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP..òñÉõ¤a€[.±ÐÒnÈ¥®Är•cŽ..yÇóíPJ»¸%G~?pãUãbšR÷OÿÿÑýP¢€.(.¢€#ž!*.@&¹.sOÙ¹‰çښ)=.7Q€`¬+Ï­rZµº¦wuôª2œÛݕ™ÈêÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.03.730 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 0F 16 A8 0B 33 7E 55 CA 6A 53 28 25 60 51

040 > 51 2B B4 74 46 CD 6A 73 B7 60 92 4C 99 27 D2 B1 2F 9C A1 F4

060 > 14 AD A5 8A B2 31 6E 46 7A E4 D6 55 CE 79 ED 55 6B 09 99 93

080 > 01 92 0F E7 59 D3 C7 CF 02 B2 7C CC 69 19 F3 0C 7D EF D0 55

100 > 09 CA 81 CF 5A A5 01 73 33 3A 79 54 83 8C 9A A2 D3 16 60 70

120 > 7D AA B9 50 24 CA 93 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP…¨.3~UÊjS(%`QQ+´tFÍjs·`’L™’Ò±/œ¡ô.­¥Š²1nFzäÖUÎyíUk.™“.’.çYÓÇÏ.²|Ìi.ó.}ïÐU.ʁÏZ¥.s3:yTƒŒš¢Ó.`p}ª¹P$ʓÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.03.000 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 10 48 CF D4 F3 54 E4 6C 03 93 F9 D0 FB 0C

040 > 82 46 DC 41 00 E0 FE B5 0B 6E DB DD 90 31 CF 4A 9E 52 A2 C8

060 > 9D F1 91 90 58 D4 59 CB 67 68 14 28 D9 05 FA 0C 76 E7 6E EC

080 > 67 D6 98 A7 91 ED 55 6B 20 64 A3 9E 83 8C 60 9A 4D C4 A8 C1

100 > E4 71 4A DD 86 98 30 DA 30 48 19 F5 34 2F 1C 3F 04 F1 9A B5

120 > BD 8A 4F B8 A8 40 62 A7 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP..HÏÔóTäl.“ùÐû.‚FÜA.àþµ.nÛݐ1ÏJžR¢Èñ‘XÔYËgh.(Ù.ú.vçnìg֘§‘íUk d£žƒŒ`šMĨÁäqJ݆˜0Ú0H.õ4/.?.ñšµ½ŠO¸¨@b§ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.04.280 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 11 24 F1 DA 82 DE 58 62 01 3D 7A 0A 76 15

040 > D2 1F BB 90 77 13 93 D0 50 CC A0 0E 70 7A FD 69 F2 BB 58 69

060 > DF 71 92 65 47 75 3D 08 3C 60 D4 4E 53 76 EF 9B 91 83 93 92

080 > 7F CF 3F 9D 61 5A 36 8D C1 2B 9F FF FF D2 FD 50 A2 80 0A 28

100 > 00 A2 80 0A C4 D6 2D 5A 5D C4 A9 23 DA 9A F3 15 9D F4 38 7D

120 > 62 3F 2C 1D AB B4 7A 0A FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP..$ñڂÞXb.=z.v.Ò.»w.“ÐPÌ .pzýiò»Xißq’eGu=.<`ÔNSvƒ“’Ï?aZ6Á+ŸÿÿÒýP¢€.(.¢€.ÄÖ-Z]Ä©#ښó.ô8}b?,.«´z.ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.04.530 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 12 E1 F5 7B 69 1C 92 AA 7E B5 A4 A4 A2 8A

040 > 8D 2E 57 AE E7 21 A8 D8 BB 6E DE 4E 2B 98 D4 2D 52 12 6B 29

060 > 4A E8 B8 AD 4E 7A FC 70 42 80 2B 0A EA DF A9 DA 4D 4C 74 34

080 > 5A 98 B7 68 C7 38 00 0A C6 9D 00 CE E2 2B 44 88 69 99 B7 4C

100 > 8B DA B2 2E 64 DD D0 7E 74 05 F5 33 67 52 D9 C9 FC 2B 3A E2

120 > DF 39 F7 EF 45 CB B5 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP..áõ{i.’ª~µ¤¤¢Š.W®ç!¨Ø»nÞN+˜Ô-R.k)J踭NzüpB€+.êß©ÚMLt4Z˜·hÇ8..Ɲ.Îâ+Dˆi™·L‹Ú².dÝÐ~t.õ3gRÙÉü+:âß9÷ïE˵ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.04.810 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 13 F6 29 4B 1E 38 39 F7 AA B2 C2 07 23 8A

040 > 97 24 C4 97 72 8C CA 0F CB 9A AB 28 DD 9E 99 A1 BB 17 A3 2B

060 > B0 C1 19 04 8A 85 F2 3D 8D 17 D0 15 88 9D 4A E4 8C E4 D4 4C

080 > 99 03 2C 39 EC 28 E7 06 AE 46 57 27 3C 0F 4A 45 01 7B FF FF

100 > 00 F5 A8 BE 97 06 AD A1 21 61 B4 EE E7 DE 9A 48 18 D9 96 34

120 > 5A C1 74 36 4F 9C F4 00 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP..ö)K.89÷ª²Â.#Š—$ėrŒÊ.˚«(ݞ™¡».£+°Á..Š…ò=.Ð.ˆJäŒäÔL™.,9ì(ç.®FW'<.JE.{ÿÿ.õ¨¾—.­¡!a´îçޚH.ٖ4ZÁt6Oœô.ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.05.070 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 113 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 14 0E FF FF 00 D2 90 64 12 01 CE 3D 6A EC

040 > 36 BA 8A 8E 32 78 50 07 5F 52 69 DB DD F7 2E 0E 3E A4 D5 36

060 > 24 0A E4 E5 4A ED 20 F1 8E 86 9B BD 8E 32 D9 07 39 EE 29 25

080 > 7D CD 16 96 19 28 F3 08 03 19 E9 9C 64 0A 8F 66 E2 78 E7 3D

100 > 7E 95 15 75 5A 8E 31 D7 43 FF FF D3 FD 50 A2 80 0A 28 00 A2

120 > 80 0A 8A E6 21 2C 44 1C FE 14 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP…ÿÿ.Ґd..Î=jì6ºŠŽ2xP._RiÛÝ÷..>¤Õ6$.äåJí ñŽ†›½Ž2Ù.9î)%}Í.–.(ó…éœd.fâxç=~•.uZŽ1×CÿÿÓýP¢€.(.¢€.Šæ!,D.þ.ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.05.340 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 15 01 C5 6B 1A 79 F3 58 24 0F 27 A6 05 73

040 > 3A 86 89 75 22 12 60 31 8F 56 ED 5A 49 2B 15 2E E7 21 AB 68

060 > 6B 1A B3 4F 22 8C 7B D7 0F AC DB DD DA 44 1B 9C 9F 6A E2 7C

080 > D2 96 86 F4 92 4B CC E3 B5 09 63 5C 88 D4 63 D4 D7 37 7F 78

100 > 30 42 E0 1A D9 46 DA 11 ED 1D EC 8C 0B A9 37 F5 CD 64 CC 80

120 > E4 F5 AD 96 DB DC D9 9D 71 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP…Åk.yóX$.’¦.s:†‰u”.`1VíZI+..ç!«hk.³O”Œ{×.¬ÛÝÚD.œŸjâ|Җ†ô’KÌãµ.c\ˆÔcÔ×7x0Bà.ÙFÚ.í.ìŒ.©7õÍd̀äõ­–ÛÜٝqÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.05.610 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 16 6E 18 9D C7 8A CE 9A 35 4C E3 F5 A9 6F

040 > A1 1B 6A 67 5C 15 07 B5 67 4F 82 33 D2 92 B9 7E 65 09 C8 27

060 > 02 A9 4E 40 07 00 1F AD 42 76 2A 36 33 A5 65 FD 6A B4 C7 25

080 > 76 F5 FE 74 FE 2D CA 69 2D 11 04 8D 9E 02 8C E6 A0 90 E4 F4

100 > FC 29 A5 60 B5 88 9D B7 67 3F 76 A2 7E 7A 75 1D 71 42 5A 0D

120 > 6E 46 76 86 EB 8A 8F FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP..n.ÇŠÎš5Lãõ©o¡.jg\..µgO‚3Ғ¹~e.È’.©N@…­Bv*63¥eýj´Ç%võþtþ-Êi-..ž.Œæ äôü)¥`µˆ·g?v¢~zu.qBZ.nFv†ëŠÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.05.890 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 113 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 17 7E 5F 76 07 BD 5F 41 4A 40 F8 27 FC 68

040 > 73 8C ED E0 9A 77 12 62 03 B9 73 9C 91 48 8E 41 CB 64 93 DC

060 > 77 A6 9E 96 65 20 46 01 B3 21 01 B1 82 07 7F C2 9C 00 63 92

080 > AB D3 A5 31 25 71 D9 DC 18 33 67 BF 3E B4 00 15 40 C1 5E 80

100 > 05 FF FF 00 3D 29 DE FD 0A 7A 6A 47 2F CA 9F 28 C7 23 90 3A

120 > FF FF 00 F5 AA 32 59 14 12 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP..~_v.½_AJ@ø’ühsŒíàšw.b.¹sœ‘HŽAËd“Üw¦ž–e F.³!.±‚.œ.c’«Ó¥1%qÙÜ.3g¿>´..@Á^€.ÿÿ.=)Þý.zjG/ʟ(Ç#:ÿÿ.õª2Y..ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.06.150 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 18 AA 4F 18 04 FE 75 9C B5 D0 23 2B 1F FF

040 > FF D4 FD 50 A2 80 0A 28 00 A2 80 0A 69 3C 54 C9 81 89 AC EB

060 > 12 5A 2B 08 82 83 EA 7A D7 9C 6B DA BD D4 FB F7 4A C7 3D 85

080 > 69 18 D9 14 A3 6D 59 DB DC 6A F3 4D 23 1D E5 88 F7 AE 4B 52

100 > 81 DD 58 B1 A1 AD 4A 8C B9 4E 4E FE D7 24 E4 D7 3B 7B 0A 26

120 > 4E 0E 69 3F 21 27 7D CC 1B FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP..ªO..þuœµÐ#+.ÿÿÔýP¢€.(.¢€.i<TɁ‰¬ë.Z+.‚ƒêzלkÚ½Ôû÷JÇ=…i.Ù.£mYÛÜjóM#.åˆ÷®KRÝX±¡­JŒ¹NNþ×$ä×;{.&N.i?!’}Ì.ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.06.430 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 19 B0 C4 92 05 64 CE C4 75 1C 55 24 54 BB

040 > 14 A6 93 AF 6A CC BA C3 93 B8 FE 55 9F 5B 8E 3D 8C BB 90 01

060 > F6 AC D9 DC 76 3C 55 6C 5E 86 64 F2 72 48 19 FF FF 00 0A AC

080 > 4E E2 4E D3 52 D0 A3 2B 68 55 95 08 C9 C6 7E B5 56 40 73 90

100 > 3A 7B 52 4E E5 32 A3 B3 81 DB DC EF 55 64 E7 80 48 35 4B C8

120 > 15 C8 8A 7A 1E 3A 51 9C 00 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP..°Ä’.dÎÄu.U$T».¦“¯j̺Ó¸þUŸ[Ž=Œ».ö¬ÙÜv<Ul^†dòrH.ÿÿ..¬NâNÓRУ+hU•.ÉÆ~µV@s:{RNå2£³ÛÜïUdç€H5KÈ.Ȋz.:Qœ.ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.06.700 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 1A 19 7E 6E BD 29 BD 83 9A FB 91 C8 B9 40

040 > C7 9C F6 C5 43 B7 D0 1F A5 38 BB 90 DD B5 24 DA 4E DC 70 71

060 > C1 E2 A1 23 3D C9 3E D4 DA 5B 0E FA DC 6B 1F 94 2A 8C 37 F2

080 > A7 A6 54 83 D4 F7 AA B5 B6 0E 6D 47 06 CB 11 F3 71 DE 9C A7

100 > 07 04 E7 BF 34 87 E8 2E 72 47 20 36 3A 91 9E DD BF CF 7A 41

120 > 2E D4 6D CA 01 14 EC FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP…~n½)½ƒšû‘ȹ@ǜöÅC·Ð.¥8»Ýµ$ÚNÜpqÁâ¡#=É>ÔÚ[.úÜk.”*Œ7ò§¦TƒÔ÷ªµ¶.mG.Ë.óqޜ§..ç¿4‡è.rG 6:‘žÝ¿ÏzA.ÔmÊ..ìÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.06.960 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 1B F7 0B D9 EA 42 5C 80 73 8F 72 7B 1C D2

040 > 79 B8 3B 3A 73 9E 94 E4 9F 41 A7 74 7F FF FF D5 FD 50 A2 80

060 > 0A 28 00 A2 80 10 9A 63 93 B0 E3 AE 2B 29 B0 38 BD 7D 98 3B

080 > B6 2B 83 D4 DD F7 31 23 15 D9 6D 8A 6E EA C7 31 A8 1D E0 EE

100 > 22 B9 5D 57 0A 08 DE 00 AC 9A 77 15 28 A7 AB 39 4B F0 87 3B

120 > 4D 73 B7 F0 6F CD 12 EE FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP..÷.ÙêB\€sr{.Òy¸;:sž”äŸA§tÿÿÕýP¢€.(.¢€.šc“°ã®+)°8½}˜;¶+ƒÔÝ÷1#.ÙmŠnêÇ1¨.à]W..Þ.¬šw.(§«9Kð‡;Ms·ðoÍ.îÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.07.230 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 1C 53 8A E8 73 97 B0 6D CE 73 58 F7 30 E7

040 > A6 6A 53 65 A7 63 36 E2 32 33 59 37 61 B7 7D D3 8A 4B D4 BB

060 > 19 97 11 E7 A8 C5 67 CF 10 62 79 A6 83 43 3E E2 02 A7 20 FE

080 > 15 59 90 85 3B 8E 47 A5 0D DD 0D 44 AD 26 70 49 AA 73 2F CD

100 > C8 C7 F5 AC F9 41 BB 15 19 18 9F 97 BF 6A AC F0 95 3D 72 3D

120 > FB 55 C7 45 64 2B 8C FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP..SŠès—°mÎsX÷0ç¦jSe§c6â23Y7a·}ӊKÔ».—.ç¨ÅgÏ.by¦ƒC>â.§ þ.Y…;ŽG¥.Ý.D­&pIªs/ÍÈÇõ¬ùA»…Ÿ—¿j¬ð•=r=ûUÇEd+ŒÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.07.500 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 1D D9 CE 72 31 FC A9 3C A3 DF 81 EB 5A 2D

040 > 41 EE 47 22 16 1B 7A E3 DE 91 62 D8 3E 51 D7 D6 90 B4 EA 31

060 > 91 8A EE 60 41 1C FD 2A 30 54 8E 06 70 6A AE 2B A4 83 69 DB

080 > DD ED ED 48 70 14 F6 E2 8B DC B1 E4 61 54 70 58 8A 16 2C B0

100 > C1 00 7E 14 20 F4 17 62 F0 32 58 67 D2 91 47 5D A0 00 47 7E

120 > 0D 3B 3D 85 06 9E E8 63 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP..ÙÎr1ü©<£ßëZ-AîG”..zãޑbØ>Q×֐´ê1‘Šî`A.ý*0TŽ.pj®+¤ƒiÛÝííHp.öâ‹Ü±äaTpXŠ.,°Á.~. ô.bð2XgґG] .G~.;=….žècÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.07.780 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 1E C7 92 CC 4F D4 8F F0 FC 69 85 19 CF 03

040 > 00 7F 31 46 BB DC 6D F4 3F FF FF D6 FD 50 A2 80 0A 28 00 A0

060 > D2 60 34 D2 11 90 41 AC 24 DB DC E3 BC 41 6C DB DC B6 D6 21

080 > 33 D2 B8 0D 66 DC 0C 8D CD 5D A9 BB 26 54 51 C8 DE E5 0B 00

100 > 72 2B 9B D4 91 A4 CE 71 49 4A CC D1 BB 23 9A BB B4 64 39 2B

120 > 91 59 77 56 61 94 ED C6 6A 6A FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP..ǒÌOԏðüi….Ï..1F»Ümô?ÿÿÖýP¢€.(. Ò`4Ò.A¬$ÛÜã¼AlÛܶÖ!3Ò¸.fÜ.Í]©»&TQÈÞå..r+›Ô‘¤ÎqIJÌÑ»#š»´d9+‘YwVa”íÆjjÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.08.040 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 1F BB EC 45 35 DC E6 75 4B 72 8C 47 19 AC

040 > 09 A2 61 DA 94 5E 85 C9 6A 67 DD 29 07 80 73 58 D7 6A D9 25

060 > 79 A8 7A 8D 4B B9 8D 75 BF 71 1B 72 2B 36 46 39 E9 8F 63 54

080 > 97 42 BC CA 73 2B B6 70 45 57 72 58 1C 81 55 6E C4 B6 CA B2

100 > 2F 3E 9D EA 9C D1 9F 9B DE 86 8A B9 52 45 6D BC 91 DB DC AA

120 > 6C BB 89 CB 73 FC E9 27 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP..»ìE5ÜæuKrŒG.¬.¢aڔ^…ÉjgÝ).€sX×jÙ%y¨zK¹u¿q.r+6F9écT—B¼Ês+¶pEWrX.UnĶʲ/>êœÑŸ›Þ†Š¹REm¼‘Ûܪl»‰Ësüé’ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.08.310 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 20 D4 5A 6C 34 A8 19 07 1C F1 4D 24 E0 64

040 > F1 4D 13 24 EE 02 30 80 BE 45 3E 35 57 FB DC 0A 9A 8F AA 2A

060 > 0D 3D C6 DC DB DD 30 52 11 B2 0E 3F 2A 8A 3B 55 66 25 B0 B8

080 > E9 C7 14 E3 B5 D0 2B 5D DC 7B D8 C8 13 2A 01 02 A0 31 08 D8

100 > 2C 80 F3 C5 54 67 71 C9 AB 8A B6 83 79 3B B2 3A 52 6E 54 6D

120 > 84 06 3E C7 FC FF FF 00 91 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP. ÔZl4¨…ñM$àdñM.$î.0€¾E>5WûÜ.šª*.=ÆÜÛÝ0R.².?*Š;Uf%°¸éÇ.ãµÐ+]Ü{ØÈ.*.. 1.Ø,€óÅTgqÉ«Š¶ƒy;²:RnTm„.>Çüÿÿ.‘ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.08.590 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 21 4D EA 2B 25 AA 14 8F 98 28 C6 71 D2 93

040 > 61 2A C1 88 3C F5 F4 A5 7E E3 44 6E 72 41 0D C2 FA 0F E7 EB

060 > 51 05 0A 58 82 4F 3D F9 AA 93 E8 82 F2 DC FF FF D7 FD 50 A2

080 > 80 0A 28 00 A4 35 32 D8 06 D3 64 38 43 5C EC 0E 47 5C 94 EE

100 > 21 98 FE 22 B8 7D 5D 43 06 E4 37 D2 BD 0B 2E 54 6B CD 67 63

120 > 90 BF 8D 32 73 C1 F7 AE FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.!Mê+%ª.˜(Æqғa*Áˆ<õô¥~ãDnrA.Âú.çëQ..X‚O=ùª“è‚òÜÿÿ×ýP¢€.(.¤52Ø.Ód8C\ì.G\”î!˜þ”¸}]C.ä7Ò½..TkÍgc¿2sÁ÷®ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.08.860 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 22 7E FA D9 79 20 8A 89 77 09 6A CC 1B E5

040 > 55 04 31 AE 6A FF FF 00 60 63 F3 62 B3 72 61 4D 3B 98 37 B6

060 > A2 5C E1 B3 5C F5 E5 B3 23 1D A5 85 5D C7 34 63 DD 24 D9 EE

080 > 6B 3A 66 65 07 72 E6 A5 B1 A8 14 26 9A 35 39 92 20 7E 95 4E

100 > 7B 8B 4F E2 89 86 3D 2A 34 29 26 50 B9 5B 47 04 C5 B8 55 19

120 > AD E1 C7 CA F8 F7 35 6A FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.”~úÙy Š‰w.jÌ.åU.1®jÿÿ.`cób³raM;˜7¶¢\á³\õå³#.¥…]Ç4cÝ$Ùîk:fe.r楱¨.&š59’ ~•N{‹O≆=*4)&P¹[G.ŸU.­áÇÊø÷5jÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.09.120 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 23 E3 29 CF 12 8E 8D 9F 7C 55 39 2D DB DC

040 > E8 01 07 BD 1B A2 76 65 1B 8B 72 84 80 B5 46 58 30 73 B4 F1

060 > D2 8B 8F 46 31 2D 5E 4E 42 91 4E 7B 39 01 00 A1 34 9C D2 63

080 > E5 E6 7B 89 F6 39 54 73 13 10 7A F1 D6 91 ED C9 3F 32 3A 9E

100 > 99 02 9A A8 AE 4F 2D 91 13 45 22 1F DD 86 C7 6E 28 52 CF C4

120 > AA 7D CD 6A B4 77 44 38 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.#ã)Ï.ŽŸ|U9-ÛÜè..½.¢ve.‹r„€µFX0s´ñҋF1-^NB‘N{9..¡4œÒcåæ{‰ö9Ts..zñ֑íÉ?2:ž™.š¨®O-‘.E”.݆Çn(RÏĪ}Íj´wD8ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.09.400 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 24 DF 40 78 24 5F F8 F7 DE CB DB DD 9A 84

040 > CA FC 79 A8 70 0F 00 8E B5 6A 71 90 95 3B 32 2D F9 F9 63 56

060 > 5C 74 CE 3D 2A 36 DD 9C 2B 74 EA 45 4B 69 B3 44 AC 39 7E 62

080 > 79 DC 4F E6 29 41 E4 AA F3 EB 8A 7A 75 1A 88 D2 B8 6E 72 40

100 > CB 1C 72 49 FC 7A D4 41 36 03 80 54 7A 28 C7 E1 8F 6A 1B 49

120 > 82 5D 0F FF FF D0 FD 50 A2 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.$ß@x$_ø÷ÞËÛݚ„Êüy¨p..Žµjq•;2-ùùcV\tÎ=*6ݜ+têEKi³D¬9~byÜOæ)AäªóëŠzu.ˆÒ¸nr@Ë.rIüzÔA6.€Tz(Çáj.I‚].ÿÿÐýP¢ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.09.670 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 25 80 0A 28 00 A6 93 59 CD 80 95 0D CC C6

040 > 14 27 6E 46 2B 0B 5D D8 0E 53 5A BF 8E 40 7C C5 FD 2B 8E BD

060 > 83 ED 21 9A 14 72 A3 8C A8 24 0A F4 A3 1E 58 95 26 8E 5F 53

080 > B7 31 67 7A 64 57 35 7A 88 73 80 41 F4 C5 27 1E A5 A5 A6 A6

100 > 25 DD B2 C9 F7 B0 2B 9B D4 B4 AC E4 A9 15 93 76 29 6B A1 CB

120 > DF 59 4C 99 DB DD 91 8F FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.%€.(.¦“Ỳ•.ÌÆ.’nF+.]Ø.SZ¿Ž@|Åý+Ž½ƒí!š.r£Œ¨$.ô£.X•&Ž_S·1gzdW5zˆs€AôÅ’.¥¥¦¦%ݲÉ÷°+›Ô´¬ä©.“v)k¡ËßYL™ÛݑÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.09.930 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 26 4A C1 BB 79 A3 FB DB DC 9A 56 1B 46 7B

040 > CA 25 38 20 8A CC BF 8D A3 52 DB DC 8C 0A 1C 49 4F 5D 4C 5B

060 > B5 90 0D DB DD 01 1E D5 9E F2 21 FB D1 9E 2B 35 16 5B 95 B5

080 > 45 1B 99 90 F1 E5 B2 FD 05 52 76 84 8C 96 61 ED 8A B4 98 73

100 > 3E A5 59 23 19 F9 26 C7 3D E9 19 1D 00 3E 62 B6 69 BF 41 36

120 > 99 04 AA E5 BA 03 F8 D4 7E 59 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.&JÁ»y£ûÛܚV.F{Ê%8 ŠÌ¿£RÛ܌..IO]L[µ.ÛÝ..՞ò!ûў+5.[•µE.™ñå²ý.Rv„Œ–a튴˜s>¥Y#.ù&Ç=é…>b¶i¿A6™.ªåº.øÔ~YÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.10.200 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 27 65 DA E8 14 8F 51 D6 95 D5 C4 B4 5A 30

040 > FB 13 A9 1B 38 5E BC 52 B4 33 C6 C3 72 B1 1E 94 AF 67 B1 0D

060 > C6 FA 96 AD AE E4 8F 9D 80 71 FC 4B 52 4B AA 91 19 2F 6D 03

080 > 71 D7 6D 52 54 E4 EE D1 9D 48 4D BF 75 E8 51 3A B4 69 8C DA

100 > 21 3E 82 AE C3 AA 69 FE 5E DB DD AD 3B E6 23 B2 83 55 52 0B

120 > EC BB 33 A1 39 72 D9 8C FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.’eÚè.Q֕ÕÄ´Z0û.©.8^¼R´3ÆÃr±.”¯g±.Æú–­®ä€qüKRKª‘./m.q×mRTäîѝHM¿uèQ:´iŒÚ!>‚®Ãªiþ^ÛÝ­;æ#²ƒUR.ì»3¡9rٌÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.10.460 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 28 89 74 AB 86 3E 51 92 06 1F C2 47 14 FB

040 > 8B 6B 19 D4 2E 03 7B E2 97 2B 4A F7 D4 9A 6D DE D2 45 67 D0

060 > F4 C2 A0 F9 82 36 FA 56 3D EE 8D 6E AE DB DD 25 42 98 E2 88

080 > 26 D6 A5 73 AD 99 5C 69 D1 8E 03 29 E2 A0 7B 2F 9C B0 C6 D0

100 > 33 CF 7A D2 D6 41 ED 14 95 8A F2 5B 9E 07 4E F8 35 1C 90 9D

120 > B9 27 18 F5 1D E9 48 76 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.(‰t«†>Q’..ÂG.û‹k.Ô..{â—+J÷ԚmÞÒEgÐô ù‚6úV=în®ÛÝ%B˜âˆ&Ö¥s­™\iю.)â {/œ°ÆÐ3ÏzÒÖAí.•Šò[ž.Nø5.¹’.õ.éHvÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.10.730 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 29 BE C7 FF FF D1 FD 50 A2 80 0A 28 01 0D

040 > 36 B1 9B 02 0B AB 91 02 FB D6 1D EE BA 50 11 9C AD 55 2A 2A

060 > 5A B2 5B BA D0 E5 35 6D 51 27 27 FA 55 0D 32 F1 82 5C 2C 04

080 > 31 18 6D B5 D4 DD B4 2E 9B 53 33 B5 59 C4 B0 30 92 DD 44 9E

100 > 8A 78 06 B9 99 E7 8C 21 49 A1 8D CF E0 48 A6 AF D0 DD A3 3A

120 > 78 AC A7 1C 44 01 1D 47 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.)¾ÇÿÿÑýP¢€.(..6±›..«‘.ûÖ.îºP.œ­U**Z²[ºÐå5mQ”úU.2ñ‚\,.1.mµÔÝ´.›S3µYÄ°0’ÝDžŠx.¹™çŒ!I¡ÏàH¦¯ÐÝ£:x¬§.D..GÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.11.010 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 2A 43 58 3A 96 9F 68 F9 0A A4 7D 0D 43 44

040 > DE C7 2F A8 68 D1 2B 7E ED 9F F3 AE 7A FF FF 00 46 51 BB F7

060 > 87 1D B2 28 E5 14 9F 63 9F BA D1 70 D9 0C 95 98 74 86 92 4D

080 > 80 8E B4 FC 88 72 2B 6A BE 1E 91 20 2C 07 B5 70 F7 56 73 F9

100 > 8D B5 58 81 DC 56 36 F7 9A 34 8C B4 D4 CD 9D 67 56 DB DC 56

120 > 3F 51 54 E4 59 41 E5 32 3E FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.*CX:–Ÿhù.¤}.CDÞÇ/¨hÑ+~íŸó®zÿÿ.FQ»÷‡.²(å.ŸcŸºÑpÙ.•˜t†’M€Ž´üˆr+j¾.‘ ,.µp÷VsùµXÜV6÷š4Œ´Ô͝gVÛÜV?QTäYAå2>ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.11.280 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 2B 94 F9 46 9A 21 72 B9 1B E3 C5 41 2F 94

040 > 49 F9 99 3E 95 2D EB 66 55 BB 10 98 F6 FC CB 26 41 A6 9B CD

060 > B9 DF DA 9A 15 AE 3C 5E AB 63 6C DB DD 4F A1 A8 45 D5 C8 93

080 > E4 95 4F 39 CD 14 E6 C1 25 7D 45 8F 50 BC 63 C1 53 F5 A9 63

100 > D4 6E 59 4A C8 B1 95 F6 1D 2A DC 62 D9 0E 3C EB B0 06 26 40

120 > CE 8A D9 A7 CB 75 1A FC FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.+”ùFš!r¹.ãÅA/”Iù™>•-ëfU».˜öüË&A¦›Í¹ßښ.®<^«clÛÝO¡¨EÕȓä•O9Í.æÁ%}EP¼cÁSõ©cÔnYJȱ•ö.*ÜbÙ.<ë°.&@Ί٧Ëu.üÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.11.540 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 2C A6 DC FD 45 44 A8 B6 EE 8A 55 55 B9 6E

040 > 51 92 F0 21 FD DC 6C B9 EB C5 47 15 FC D0 E4 EE DB DC CF 42

060 > 2B 67 0B C6 CC 21 3B 3D C7 CF A9 CB 3F 0C D1 AF BE 2A 93 42

080 > 64 2D E6 49 F8 0A CA 92 E5 D2 E3 7D D1 03 C4 07 3B B6 E0 FE

100 > 75 0F 94 58 FD ED FB 7A 57 47 35 D5 AC 42 D1 8D 05 84 9F 32

120 > 80 4F 5C 53 25 5D EF C1 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.,¦ÜýED¨¶îŠUU¹nQ’ð!ýÜl¹ëÅG.üÐäîÛÜÏB+g.ÆÌ!;=ÇÏ©Ë?.ѯ¾*“Bd-æIø.ʒåÒã}Ñ.Ä.;¶àþu.”XýíûzWG5Õ¬Bэ.„Ÿ2€O\S%]ïÁÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.11.810 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 2D 65 3D C8 35 36 D2 C6 97 4D DC FF FF D2

040 > FD 50 A2 80 0A 28 01 A6 90 9C 0C 9A C2 40 73 FA C6 A4 91 06

060 > DC 72 2B 81 D5 75 89 37 12 87 8F 6A EE A5 0E 58 EA 38 47 92

080 > E9 9C ED F5 FC 9B 4B 21 35 4B 4F D6 DE CE E8 F9 B9 DA DC 16

100 > F4 A2 4C 74 D2 8B B2 2F EA 33 6F 25 94 83 C7 5A E5 6E 59 CB

120 > 31 08 DB DD 87 70 38 35 49 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.-e=È56ÒƗMÜÿÿÒýP¢€.(.¦œ.šÂ@súƤ‘.Ür+Õu‰7.‡jî¥.Xê8G’éœíõü›K!5KOÖÞÎèù¹ÚÜ.ô¢Ltҋ²/ê3o%”ƒÇZånYË1.Û݇p85IÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.12.070 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 2E D8 D6 4C A6 78 8C B4 7B B7 1E C7 81 59

040 > 97 57 84 33 2C 8B B4 76 35 2F 52 3C 8C 2B CB C4 79 30 03 F1

060 > DF 1C 56 75 DC AB B3 F7 85 4A 9E F4 B7 2B 94 CD 6B 4F 39 80

080 > 8D 33 DF 8A AA 9A 23 B4 F9 28 C1 8F 4E 2A A2 AE 4C A3 6D 49

100 > B5 CD 1A 48 B4 C7 DE A0 F1 91 8E B5 E5 37 F6 12 6F 64 0A D8

120 > CF A5 73 A5 79 B6 09 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP..ØÖL¦xŒ´{·.ǁY—W„3,‹´v5/R<Œ+ËÄy0.ñß.VuÜ«³÷…Jžô·+”ÍkO9€3ߊªš#´ù(ÁN*¢®L£mIµÍ.H´ÇÞ ñ‘Žµå7ö.od.ØÏ¥s¥y¶.ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.12.360 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 2F DA 36 31 DE CE 70 46 11 F1 EE 2A 2F B0

040 > CD CE 63 71 9E E2 AD B0 B1 42 E7 4E B9 01 B0 87 15 8F 75 61

060 > 70 C3 98 4F E1 52 E5 6B 17 18 BE 85 66 D3 A6 54 C9 8D C7 AE

080 > 2A 9C B6 6C CC 01 0D 9A 4B C8 69 B5 B8 A9 A3 4C 7A A3 91 EB

100 > 56 93 45 66 E3 CB 97 38 ED D6 9F 98 49 76 1A 74 09 63 04 99

120 > 1D 39 E8 C3 15 1A DA FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP./Ú61ÞÎpF.ñî*/°ÍÎcqžâ­°±BçN¹.°‡.uapØOáRåk..¾…fÓ¦TɍǮ*œ¶lÌ..šKÈiµ¸©£Lz£‘ëV“Efã˗8í֟˜Iv.t.c.™.9èÃ..ÚÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.12.640 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 30 34 4E 7F 7A 0F D6 8E 65 6D 89 8A 92 7A

040 > 92 36 E0 E3 71 3C 0E A0 71 4D 6B BD A0 EC 24 9F 7A 85 0E BD

060 > 04 E4 AF B1 56 4D 45 BF 8D 54 7A D5 79 6F C3 28 05 01 0B E9

080 > 5A C6 4D 14 E3 16 88 44 F1 4A 71 80 A3 A9 E3 BD 4A 42 70 A8

100 > C7 3D 33 E9 5A 73 DF 46 88 8C 1C 7A 8B F6 35 97 01 58 75 FC

120 > E8 92 D1 E1 5D CD B7 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.04Nz.֎em‰Š’z’6àãq<. qMk½ ì$Ÿz….½.䯱VME¿TzÕyoÃ(…éZÆM.ã.ˆDñJq€£©ã½JBp¨Ç=3éZsßFˆŒ.z‹ö5—.Xuüè’Ñá]Í·ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.12.890 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 31 19 E6 A5 4F A0 CA AC A3 AA A1 EB C7 B5

040 > 44 C9 83 D0 93 9F B8 7A 1A D2 DD 02 CA FA 1F FF FF D3 FD 50

060 > A2 80 0A 0F 4A 18 0C A4 62 31 86 20 66 B9 E4 07 1B E2 6B 56

080 > B6 94 96 E6 37 E8 6B 84 D4 22 C3 1D A7 F0 AE E8 4E F1 46 8D

100 > 5F DE 31 2E 81 70 47 43 E9 58 77 12 98 98 AC 83 23 3D 68 68

120 > 6B 45 72 DD BD F8 9E 20 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.1.æ¥O Ê¬£ª¡ëǵDɃГŸ¸z.ÒÝ.Êú.ÿÿÓýP¢€..J..¤b1† f¹ä..âkV¶”–æ7èk„Ô”Ã.§ð®èNñF_Þ1.pGCéXw.˜˜¬ƒ#=hhkErݽøž ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.13.150 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 32 99 F9 94 63 AF 51 54 AF 66 F2 E3 E5 88

040 > FC 28 4F 42 99 95 71 76 A1 08 25 B3 8E B5 92 F7 E9 B4 89 09

060 > 66 CE 31 8E D4 90 EC AD 72 94 C4 6F C9 87 6F 19 0C 3A 11 59

080 > 57 B0 47 71 1E DD F8 07 D2 AB 62 1C 89 FC 35 6F F6 7D 40 26

100 > F0 C5 94 F0 D5 D5 5B F9 42 F1 81 4C 98 C7 DE C5 38 E8 99 57

120 > F7 4E 5B C6 37 D2 C6 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.2™ù”c¯QT¯fòãåˆü(OB™•qv¡.%³Žµ’÷鴉.fÎ1ŽÔì­r”Äoɇo..:.YW°Gq.Ýø.Ò«b.‰ü5oö}@&ðŔðÕÕ[ùBñL˜ÇÞÅ8è™W÷N[Æ7ÒÆÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.13.430 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 33 92 0B 74 64 04 74 3D EB CE 45 F8 92 46

040 > 12 80 18 FF FF 00 B2 39 AC 29 AD D8 49 59 24 46 F2 2B 9C 6D

060 > 4C 0F 6A 49 44 2E 80 ED 50 7E 95 6C 9B 19 D7 70 C6 01 C6 CE

080 > 7D AB 1E 6B 6E 08 8C AF FD F3 50 68 8A 73 5B 15 52 24 0A 01

100 > AC EB 5D 38 35 CE 76 80 A3 9E 47 7A 96 D0 D1 A0 61 F2 88 04

120 > 26 33 8E 95 2C 88 61 C3 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.3’.td.t=ëÎEø’F.€.ÿÿ.²9¬)­ØIY$Fò+œmL.jID.€íP~•l›.×pÆ.ÆÎ}«.kn.Œ¯ýóPhŠs[.R$..¬ë]85Îv€£žGz–ÐÑ aòˆ.&3Ž•,ˆaÃÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.13.700 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 34 44 83 3E B8 AB 51 D0 CE E6 26 B3 73 3D

040 > CC 6C AF 1A F1 DC 0A E5 27 F3 03 9C 02 87 1C D1 CF 14 AC 82

060 > 31 BE AD 95 E5 BD 78 81 0C 77 67 8E 3B 55 0F B4 2B B7 18 3E

080 > C6 92 4C D1 AD 36 1F E5 0B A3 96 62 A3 B5 2A 58 00 7A 86 5F

100 > 7A B7 A6 E4 6A 41 25 A7 92 7E E8 6E 78 34 E4 46 70 30 08 CF

120 > 7C 55 27 D4 09 92 09 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.4Dƒ>¸«QÐÎæ&³s=Ìl¯.ñÜ.å’ó.œ.‡.ÑÏ.¬‚1¾­•å½x.wgŽ;U.´+·.>ƒLÑ­6.å.£–b£µ*X.z†_z·¦äjA%§’~ènx4äFp0.Ï|U’Ô.’.ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.13.960 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 35 03 7C CB DB DC C6 29 5C BB 8E 4B 6D FE

040 > 74 5D 31 5D AB 8A 6D C6 09 EB 51 C7 66 64 4C ED 24 8E 4E 2A

060 > AF 75 A8 94 53 3F FF FF D4 FD 50 A2 80 1A CE 10 65 8E 2A 39

080 > AE A3 80 02 E4 60 D3 4A E3 4A E4 2D A8 45 B4 90 46 6B 0A FB

100 > 5E 12 65 01 00 83 C5 4C 69 EB 76 34 AD B9 95 79 AD 8B FB 76

120 > 86 72 09 1D CD 70 5A DD C9 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.5.|ËÛÜÆ)\»ŽKmþt]1]«ŠmÆ.ëQÇfdLí$ŽN*¯u¨”S?ÿÿÔýP¢€.Î.eŽ*9®£€.ä`ÓJãJä-¨E´Fk.û^.e..ƒÅLiëv4­¹•y­‹ûv†r..ÍpZÝÉÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.14.230 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 36 85 C8 27 8E C6 B6 51 51 D8 22 F4 B3 30

040 > 5F 53 18 24 F2 6B 26 F7 50 47 3D 8F 7C 50 F5 08 E8 AC 63 3E

060 > AA B1 C9 98 8E C2 0F E5 5A 31 6B 36 F7 F1 98 E6 60 B2 81 D4

080 > F4 6A 5C C6 B7 B2 39 FD 4E 52 8E 7C 96 DA 0F 61 DF E9 59 D2

100 > DD A9 DA 55 C9 20 FC D9 18 AA 4D 0A 52 D0 AF 7B AE 24 71 ED

120 > 75 CA 7A D6 35 D5 E2 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.6…È’ŽÆ¶QQØ”ô³0_S.$òk&÷PG=|Põ.è¬c>ª±É˜ŽÂ.åZ1k6÷ñ˜æ`²Ôôj\Æ·²9ýNRŽ|–Ú.aßéYÒÝ©ÚUÉ üÙ.ªM.RЯ{®$qíuÊzÖ5ÕâÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.14.510 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 37 C4 77 5B 36 E5 3C E3 35 37 E8 42 5A 17

040 > BC 35 72 D2 6A 4A F3 64 8C 71 9A EF D2 45 82 19 24 2A 46 E1

060 > 9C E2 9C BD D4 D9 A2 7A 58 F2 FF FF 00 17 EA AB 77 7D B4 3A

080 > 90 99 38 CF 5A E1 66 8B CF 67 9E 2F DD E7 A2 A9 EF 53 4F E1

100 > 09 DF 62 BB 5F 3C 2C 16 55 DB DD 8E 49 F5 AA 52 EB EC 66 D8

120 > B0 12 A0 F2 7D A9 B5 62 62 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.7Äw[6å<ã57èBZ.¼5rÒjJódŒqšïÒE‚.$*Fáœâœ½ÔÙ¢zXòÿÿ..ê«w}´:™8ÏZáf‹Ïgž/Ý碩ïSOá.ßb»_<,.UÛݎIõªRëìfØ°. ò}©µbbÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.14.780 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 38 EE 56 BE D6 A3 8D DB DC 65 60 A7 B9 A8

040 > 85 DF 9C A1 E3 6C AF B5 43 76 2D 2D 0A BF DA 21 A5 28 DB DC

060 > F1 EB 52 C5 75 BC 91 B7 1F 85 0E 29 EE 2B 92 32 47 33 01 9C

080 > 35 59 B7 B4 94 4B BC 13 22 E3 18 1C D4 39 38 BD 47 16 AD A9

100 > CE F8 A5 FC 8F BB 1C 91 B5 71 D2 CC F2 31 DC 73 EC 6B 79 41

120 > 4A 29 93 1B AD 4A 8F 6F BF FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.8îV¾Ö£ÛÜe`§¹¨…ßœ¡ãl¯µCv–.¿Ú!¥(ÛÜñëRÅu¼‘·.….)î+’2G3.œ5Y·´”K¼.”ã..Ô98½G.­©Îø¥ü».‘µqÒÌò1ÜsìkyAJ)“.­Jo¿ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.15.040 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 39 A1 CF AE 7B 54 62 35 23 0A 0E E1 53 CA

040 > D2 B3 2D CB B0 D2 8E BC 29 A9 61 2E A3 32 64 83 D3 35 4B DE

060 > 25 C9 A5 A8 8F 2B 3E 72 2A 6B 73 D8 E0 71 DE A9 D8 CD 77 2D

080 > C7 01 78 89 52 0E 79 E0 D2 B6 9E C3 19 DD 9C 71 42 69 6E 53

100 > AB A1 A7 A5 E8 33 DF CA 89 6F 0B 48 C4 F4 51 DE BD BF E1 BF

120 > EC E5 16 AC 12 EB 5D FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.9¡Ï®{Tb5#..áSÊÒ³-˰Ҏ¼)©a.£2dƒÓ5KÞ%É¥¨+>r*ksØàqÞ©ØÍw-Ç.x‰R.yàÒ¶žÃ.ݜqBinS«¡§¥è3ßʉo.HÄôQÞ½¿á¿ìå.¬.ë]ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.15.310 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 3A 7F 2F 27 22 0C E3 F3 A8 95 45 1D 3B 98

040 > D4 93 8A 6D 33 FF FF D5 FD 4B 37 31 8C 65 87 35 56 F3 54 8A

060 > 18 B2 1B DA A9 23 35 2E 6D 8C BB AD 54 79 64 86 CA 91 58 DA

080 > 86 AE 5E 1D A5 BB 71 5B 28 F6 37 8C 8C 71 AF 3A 64 6E 26 B2

100 > EF B5 7D FB 8A B5 29 3E C6 37 73 77 32 0E BA 44 85 49 E4 75

120 > F7 AA B7 D7 69 76 84 92 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.:/'”.ãó¨•E.;˜Ô“Šm3ÿÿÕýK71Œe‡5VóTŠ.².Ú©#5.mŒ»­Tyd†Ê‘Xچ®^.¥»q[(ö7ŒŒq¯:dn&²ïµ}ûŠµ)>Æ7sw2.ºD…Iäu÷ª·×iv„’ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.15.570 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 3B 0D 65 CD CB B9 A3 4D A7 63 93 D4 89 80

040 > B1 04 15 35 CF CF 72 51 B7 02 4F E3 54 A4 4D F5 32 AF 2F 51

060 > 9B E6 E0 D6 5D C5 EE D1 9D EC 3D 0D 0D 1A 46 57 56 16 D7 5D

080 > 0D 20 5B CE 31 D0 D3 A7 99 67 94 B2 9E 0F A5 28 C6 DA 8E 4E

100 > DA 19 B7 D3 12 0A 0D AD 8E C4 75 15 8B 76 F2 A4 F8 8E 40 72

120 > 7A 63 81 47 51 45 AD FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.;.eÍ˹£M§c“Ô‰€±..5ÏÏrQ·.OãT¤Mõ2¯/Q›æàÖ]Åîѝì=…FWV.×]. [Î1ÐÓ§™g”²ž.¥(ÆڎNÚ.·Ó…­ŽÄu.‹vò¤øŽ@rzcGQE­ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.15.860 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 3C 8D ED 16 46 49 A3 C8 C8 FA D7 75 AA DF

040 > 0B 7D 2B 11 B6 3E 5C D1 55 AB 58 AA 7A 9E 49 A8 CA B2 48 D3

060 > CC 0B 39 25 72 2B 22 4B D4 86 D8 8C 00 C3 B5 52 56 B0 49 98

080 > 5F DB DD B0 CA 48 9C 2E 73 81 EB 40 B8 85 CB 32 A6 38 EA 7B

100 > D2 6F A3 15 8C EB CB 68 2E 72 CF 86 C7 71 54 C5 F4 6A 0C 51

120 > 29 DC 38 C5 4B 34 B7 42 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.<í.FI£ÈÈú×uªß.}+.¶>\ÑU«XªzžI¨Ê²HÓÌ.9%r+”KԆ،.õRV°I˜_ÛÝ°ÊHœ.së@¸…Ë2¦8ê{Òo£.ŒëËh.rφÇqTÅôj.Q)Ü8ÅK4·BÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.16.120 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 3D 84 48 EB 74 64 76 D8 9D 36 1E E6 AC 99

040 > 26 0D FC 3B 68 4C 1A B1 6A 29 1B 0B 9C 90 6A EB DE 1B 28 4B

060 > C3 26 D6 EA 39 A6 D2 96 84 BD 15 D1 83 7F E2 57 BA 6D B7 D1

080 > 47 32 8F 6E 6B 35 DF 4D 9D C9 2A 63 CF 3F 4A 55 29 4A 3F 0B

100 > 0A 76 B6 A4 37 1A 54 3B 03 DB DC ED B4 F5 A6 26 94 BE 49 F2

120 > 8A B7 D7 A8 A8 55 1C B4 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.=„Hëtdv؝6.欙&.ü;hL.±j)..œjëÞ.(KÃ&Öê9¦Ò–„½.уâWºm·ÑG2nk5ßMÉ*cÏ?JU)J?..v¶¤7.T;.ÛÜí´õ¦&”¾IòŠ·×¨¨U.´ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.16.390 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 3E 63 7E EB D0 A9 F6 75 84 36 F5 DC 47 A5

040 > 40 F1 B4 C7 08 0F 1E B5 B2 8D 85 CF 7D C9 23 B2 6C 1D E3 E5

060 > 3D FD 2A C2 D8 AC 6E 33 D0 D0 A5 7D 11 37 EA 59 B7 B1 66 94

080 > 14 05 81 3D 05 76 FE 1B F0 45 FE B9 73 0C 69 6C FB 0F 3B F6

100 > F5 1E D5 12 97 52 65 64 8F A1 74 0F 05 69 3E 1C F0 E2 C9 2D

120 > A2 45 77 18 DC 4E DE FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.>c~ëЩöu„6õÜG¥@ñ´Ç…µ²…Ï}É#²l.ãå=ý*Âجn3ÐÐ¥}.7êY·±f”..=.vþ.ðEþ¹s.ilû.;öõ.Õ.—Red¡t..i>.ðâÉ-¢Ew.ÜNÞÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.16.650 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 3F 58 D7 37 AB 7C 44 B9 B1 9C BC 0A 60 41

040 > DB DC 03 A1 F7 A9 84 1C E3 7E A7 2D F9 A5 67 D4 FF FF D6 FD

060 > 12 B8 F1 01 0D 18 DD DA B1 F5 1D 71 82 48 BB FB E6 B6 4E E9

080 > 33 96 9E BA 76 29 0D 74 F9 2A 4B 70 3D EA AD DE A9 F2 6F 06

100 > A9 3B 33 67 2B C6 EB A1 8F 77 A9 84 39 52 39 ED 59 77 3A 89

120 > 63 F2 9A CE F6 76 08 BB 46 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.?X×7«|D¹±œ¼.`AÛÜ.¡÷©„.ã~§-ù¥gÔÿÿÖý.¸ñ…ÝÚ±õ.q‚H»ûæ¶Né3–žºv).tù*Kp=ê­Þ©òo.©;3g+Æ롏w©„9R9íYw:‰còšÎöv.»FÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.16.930 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 40 E7 33 A8 5C DF C5 78 1A DD 83 C4 DF 9A

040 > D3 4E A9 34 71 7E F0 F3 9A 97 A9 AC 65 67 AF 51 93 6A 51 5F

060 > 42 54 9E 71 5C D5 FC 86 DF 20 1C 8A CD 3D 5A 34 71 30 AE EE

080 > 72 09 2D F8 55 09 66 05 4E E6 E0 76 AD 49 5B DC C4 BD BB 7D

100 > FF FF 00 B9 38 02 A4 D3 35 29 E1 7F 9B 25 7D 09 E2 9C 74 22

120 > A6 A5 96 D4 85 CB E4 FC FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.@ç3¨\ßÅx.݃ÄߚÓN©4q~ð󚗩¬eg¯Q“jQ_BTžq\Õü†ß .ŠÍ=Z4q0®îr.-øU.f.Næàv­I[ÜĽ»}ÿÿ.¹8.¤Ó5)á›%}.âœt”¦¥–Ô…ËäüÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.17.200 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 41 A4 1E E6 AA CF 1C 81 F7 90 71 4D 34 0A

040 > E9 6A 69 E9 B7 6A A1 41 21 55 7B 9E B4 ED 47 C5 7E 79 FB 29

060 > 71 C7 BF 5A CA A3 F7 92 36 A2 EF 73 16 F2 6D EB B4 FE 95 CA

080 > EA 0E C2 6D BC 9A D5 B2 5E E6 24 F0 05 93 71 45 CE 72 33 DA

100 > A9 C9 A9 95 DD 13 1E 7D A8 F3 22 FA A4 52 8B 53 66 FD C9 2D

120 > 9E 7E 94 C8 2E CC 72 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.A¤.æªÏ.÷qM4.éjié·j¡A!U{ž´íGÅ~yû)qÇ¿ZÊ£÷’6¢ïs.òmë´þ•Êê.Âm¼šÕ²^æ$ð.“qEÎr3Ú©É©•Ý..}¨ó”ú¤R‹SfýÉ-ž~”È.ÌrÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.17.460 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 42 30 64 04 FF FF 00 7B 35 9B 8B 3A 93 EA

040 > 59 12 7D A5 D4 63 1E E6 AF A4 58 03 61 C9 A3 D4 89 5C B7 01

060 > DE C1 5D 47 5E D5 06 B7 62 0C 7F 23 85 CF 6A D2 1B A3 1A 9A

080 > A3 99 7B 29 11 C2 A9 0D 9A A5 77 67 22 B6 54 11 43 9B E6 2D

100 > EC 0B 71 73 66 14 21 6D A7 D4 E4 55 D6 9D 25 8B 70 DA 0E 39

120 > C1 A5 65 D0 51 77 76 65 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.B0d.ÿÿ.{5›‹:“êY.}¥Ôc.毤X.aɣԉ\·.ÞÁ]G^Õ.·b.#…ÏjÒ.£.š£™{).©.š¥wg”¶T.C›æ-ì.qsf.!m§ÔäU֝%‹pÚ.9Á¥eÐQwveÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.17.730 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 43 62 51 BD F3 D7 34 F8 52 3C 0C 74 A9 E6

040 > B5 CD 7D 9A 65 D5 58 BC B5 1F 30 6E FE 86 AC A5 81 9F 90 41

060 > 1F CE 92 7A 93 25 64 7A 07 81 7C 0E 97 13 47 75 A9 A8 FB 30

080 > 39 61 EB 5F 41 1F 15 E9 F1 E9 B6 F6 DA 2D A4 4D 3D B8 00 48

100 > 00 0A 00 ED 5C CD B9 4E FD 0E 7A 8B DD 39 5F 11 7C 4B 17 D3

120 > 35 9F 96 88 F8 C3 10 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.CbQ½ó×4øR<.t©æµÍ}šeÕX¼µ.0nþ†¬¥ŸA.Βz“%dz.|.—.Gu©¨û09aë_A..éñé¶öÚ-¤M=¸.H…í\͹Ný.z‹Ý9_.|K.Ó5Ÿ–ˆøÃ.ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.18.010 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 44 6B 93 BB 36 DA 95 84 F0 CC 14 B0 04 83

040 > 5D 2A A3 A4 95 CE 7F 66 DE A8 FF FF D7 FB 72 7D 4F 26 36 CD

060 > 63 6A 5A B7 EF 18 13 D4 55 51 7A 58 89 47 92 57 EE 50 93 55

080 > 65 80 6D 39 1D C5 32 D7 54 69 50 AB 1C 0E 9C D6 D6 27 A3 46

100 > 6E AB 7C 61 C8 CE 31 D2 B1 97 5C E7 E6 3D 2B 29 2B EA 3B DA

120 > 36 1F 73 7B B9 77 06 C8 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.Dk“»6ڕ„ðÌ.°.ƒ]*£¤•ÎfÞ¨ÿÿ×ûr}O&6ÍcjZ·ï..ÔUQzX‰G’WîP“Ue€m9.Å2×TiP«..œÖÖ’£Fn«|aÈÎ1Ò±—\çæ=+)+ê;Ú6.s{¹w.ÈÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.18.280 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 45 AC E9 AF 94 EE 0D 93 9A 9D F6 2B 92 EB

040 > 53 16 6B 83 6F 23 10 DB DD 4F AD 66 4D A8 B4 E5 81 6E 95 16

060 > D6 E6 C9 D9 58 CA 9A F7 1B 86 37 1A CD 69 DA 40 D8 6D BE A2

080 > B4 6A E4 A6 42 AA AF 91 CE E3 4C 71 98 F6 82 03 0A 72 62 E5

100 > B3 BA 2A 4A C5 54 02 77 52 43 A9 CA 92 04 05 8A 74 E7 91 42

120 > 62 6F 4D 43 57 D6 96 CE FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.E¬é¯”î.“šö+’ëS.kƒo#.ÛÝO­fM¨´ån•.ÖæÉÙXʚ÷.†7.ÍiÚ@Øm¾¢´jä¦Bª¯‘ÎãLq˜ö‚..rb峺*JÅT.wRC©Ê’..Štç‘BboMCW֖ÎÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.18.810 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 47 64 DA 83 6B 50 4C B7 1B 6F 1C 96 9B A4

040 > 9C F1 8E 01 3D 6B 23 56 D7 56 59 36 9F BB D3 22 AE 2B 5B A2

060 > 5B 4E D1 65 04 BA 32 1C C5 28 F6 CD 36 5B E6 8A 31 F6 A5 DC

080 > 3B 63 BD 64 F5 2E CB A0 C1 72 8C 84 01 B7 BE 1A A3 89 91 9B

100 > 66 40 26 A1 3D 6C 54 9E 97 62 B2 34 44 86 1B BD E9 8A 87 AA

120 > 64 F3 CD 68 F6 2E 9C FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.GdڃkPL·.o.–›¤œñŽ.=k#V×VY6Ÿ»Ó”®+[¢[NÑe.º2.Å(öÍ6[æŠ1ö¥Ü;c½dõ.Ë ÁrŒ„.·¾.£‰‘›f@&¡=lTž—b²4D†.½éŠ‡ªdóÍhö.œÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.19.090 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 48 BA 96 E2 97 71 C3 1D A4 7A D7 A7 7C 1E

040 > F0 0E A5 F1 0B 57 F2 2C 6C E4 B9 B7 87 0D 33 20 FB A3 35 95

060 > 69 28 AB B2 5A B9 F4 9F 8A BC 11 A5 E8 FA 1C 56 96 DB DC 5A

080 > DC 05 0A CD 8C 0F A1 AF 2F D5 8D CF 87 6C DA DD E3 64 46 3C

100 > 4A BD C7 D6 AA 95 AC AF BA 3C D9 DD B7 6D 99 C2 DE C6 62 BA

120 > 12 C3 21 90 37 24 93 C8 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.Hº–â—qÃ.¤zק|.ð.¥ñ.Wò,lä¹·‡.3 û£5•i(«²Z¹ôŸŠ¼.¥èú.V–ÛÜZÜ..͌.¡¯/ՍχlÚÝãdF<J½ÇÖª•¬¯º<ÙÝ·m™ÂÞÆbº.Ã!7$“ÈÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.19.360 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 49 AA 96 B7 F3 9B D3 E6 1C 2F 42 2B 49 C3

040 > DA 6A 6D 09 5B 43 FF FF D0 FA 9A 6D 64 96 50 0F 4E 2B 3F 50

060 > D4 3E F3 67 9A D2 1A 18 4E 6D EE 57 B7 D4 7C C8 C8 27 A5 47

080 > 0D F1 8E 43 CE 01 E0 D6 97 21 4B 52 A6 B7 7B E6 44 AC A7 38

100 > E0 D7 2C 6F CA B9 0C 79 AC D3 D2 C6 AB 4B 17 2D 35 60 F1 EC

120 > 73 ED 55 E7 B9 30 C8 79 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.Iª–·ó›Óæ./B+IÃÚjm.[CÿÿÐúšmd–P.N+?PÔ>ógšÒ..NmîW·Ô|ÈÈ’¥G.ñŽCÎ.à֗!KR¦·{æD¬§8à×,oʹ.y¬ÓÒÆ«K.-5`ñìsíUç¹0ÈyÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.19.620 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 4A C8 F7 A5 15 6D 0D 9C 92 56 28 EA 37 80

040 > A0 DC 07 35 88 F7 3B 5C F3 83 9E 05 45 8A 4E E9 10 4F 32 9D

060 > C4 70 4F 5A CF 7B A4 40 4F 56 35 6F 61 32 BC B7 0C B1 EF 53

080 > 8A A7 05 C8 96 53 B9 CF 35 31 57 62 95 EC 5F 59 43 80 9B 41

100 > F7 A8 EF ED 24 B3 80 CA 00 51 8E A7 BD 4C EF 14 C6 92 67 03

120 > AD 6A AD 70 5A 36 39 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.JÈ÷¥.m.œ’V(ê7€ Ü.5ˆ÷;\óƒž.EŠNé.O2ÄpOZÏ{¤@OV5oa2¼·.±ïSŠ§.ȖS¹Ï51Wb•ì_YC€›A÷¨ïí$³€Ê.QŽ§½Lï.ƒg.­j­pZ69ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.19.890 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 4B FA 57 39 3C 98 18 EC 28 82 D0 D1 90 DA

040 > EA 92 D8 CD B8 1C A9 EA 3B 1A E8 6C B5 E8 6F 40 54 60 1B BA

060 > 9F E9 57 62 D0 BA 82 44 50 18 D8 06 F4 35 93 33 C8 B2 82 41

080 > F9 87 6A A8 EA 8C A6 AC C7 43 70 40 64 66 2B 93 D4 54 D2 83

100 > 12 92 32 41 1C 03 43 1D 37 D0 74 13 14 1B 79 DE 0E 45 68 AD

120 > DA 41 F3 4A 47 AE 2A FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.KúW9<˜.ì(‚ÐѐÚê’Ø͸.©ê;.èlµèo@T`.ºŸéWbк‚DP.Ø.ô5“3Ȳ‚Aù‡j¨êŒ¦¬ÇCp@df+“ÔT҃.’2A..C.7Ðt…yÞ.Eh­ÚAóJG®*ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.20.150 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 4C 6E CD 1C 7A 98 DA 9E B8 26 95 82 31 DB

040 > DD D3 E9 5C E5 CC F9 76 C7 3E F5 72 76 56 46 70 DF 52 AF 9E

060 > C8 49 04 E0 8E 29 61 B9 6C A1 95 86 09 E3 34 AE BA 97 6E C4

080 > D7 33 92 0B 16 CF A5 53 6B 86 0C A5 5B 9F 63 4D 59 74 0D 59

100 > B3 A6 B3 4B 12 89 1B 77 35 7E 4D 91 70 73 8C 70 45 44 93 E8

120 > 45 BA 22 B1 62 C7 F7 4D FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.LnÍ.z˜Úž¸&•‚1ÛÝÓé\åÌùvÇ>õrvVFpßR¯žÈI.àŽ)a¹l¡•†.ã4®º—nÄ×3’..Ï¥Sk†.¥[ŸcMYt.Y³¦³K.‰.w5~M‘psŒpED“èEº”±bÇ÷MÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.20.430 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 4D F4 35 EE 5F B3 07 C6 F9 7E 10 6B 93 7D

040 > AA 24 B8 D3 2E F0 25 5C 7C DB DC 8E E0 D4 55 A7 CF 1B 3D D0

060 > 39 35 A7 73 EB C7 F1 5F 80 BE 2C AB 8B 7D 4E D6 0B 99 86 E3

080 > 14 AE 14 83 5C 6E BD F0 9B 51 92 39 2D 2C 11 35 5B 16 FB BE

100 > 5B 06 65 FA 7A D4 49 B4 D5 CE 6B 27 A1 E0 3E 36 F0 2E A5 E1

120 > 0D 4D F7 41 71 1C 39 CE FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.Mô5î_³.Æù~.k“}ª$¸Ó.ð%\|Û܎àÔU§Ï.=Ð95§sëÇñ_€¾,«‹}NÖ.™†ã.®.ƒ\n½ð›Q’9-,.5[.û¾[.eúzÔI´ÕÎk’¡à>6ð.¥á.M÷Aq.9ÎÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.20.700 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 4E C9 50 82 BF 9D 50 B4 B3 8A FC 2B 5B 63

040 > CD FE 25 AD A2 D2 D5 75 29 AB AD 4F FF FF D1 F7 53 A9 67 19

060 > 3D EA 0B 9D 4F 24 82 73 9A A4 65 28 6A 47 06 A1 B1 B0 4F 14

080 > BF DA 40 97 19 AA 6E DA 93 6B 68 56 B9 BD DC 4A B1 E1 C5 73

100 > 57 53 11 31 CF 34 35 D4 D6 03 3E D6 23 20 E7 A7 5A B4 6F 16

120 > 78 FA F3 43 DC 2A 2B A2 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.NÉP‚¿P´³Šü+[cÍþ%­¢ÒÕu)«­OÿÿÑ÷S©g.=ê.O$‚sš¤e(jG.¡±°O.¿Ú@—.ªnړkhV¹½ÜJ±áÅsWS.1Ï45ÔÖ.>Ö# ç§Z´o.xúóCÜ*+¢ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.21.230 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 50 7B 91 D4 55 25 65 63 7D 1A BA 29 4A 44

040 > A0 98 F1 54 D8 C9 08 DC 3E 5C 1E D5 68 85 2D 35 26 8B C4 37

060 > 31 3A FD A3 12 20 E3 9E B5 AE 35 78 6E 21 DC 8D B0 8E CD DA

080 > 84 8A 72 4D 6A 57 B8 D4 E3 84 6F 25 0F B8 34 C4 F1 0C 6E B9

100 > 79 57 E8 45 0F 40 E5 57 23 7F 14 45 11 CA 72 DD 01 15 4A EB

120 > 5C 6B 90 3E 72 A4 9F FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.P{‘ÔU%ec}.º)JD ˜ñTØÉ.Ü>\.Õh…-5&‹Ä71:ý£. 㞵®5xn!܍°ŽÍڄŠrMjW¸Ôã„o%.¸4Äñ.n¹yWèE.@åW#.E.ÊrÝ..Jë\k>r¤ŸÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.21.500 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 51 BA 7D 28 5B 94 ED B1 5E 3B 82 58 02 72

040 > 69 03 48 18 8E 31 43 57 25 34 23 96 5F 2F 23 39 EA 29 B7 32

060 > EE 62 B1 80 A8 07 02 A7 94 6B 52 A4 B7 12 2A 84 07 38 35 1C

080 > 7B 8F 20 9C FA 55 A7 D4 D3 63 5B 4F BA 2A 36 93 8E 73 81 5A

100 > 73 4A E6 3F 95 83 7D 68 BF 43 2E 5D 46 5B 4B F2 E3 BF E5 56

120 > E3 D4 1E D1 87 25 BF FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.Qº}([”í±^;‚X.ri.H.Ž1CW%4#–_/#9ê)·2îb±€¨..§”kR¤·.*„.85.{ œúU§ÔÓc[Oº*6“ŽsZsJæ?•ƒ}h¿C.]F[Kòã¿åVãÔ.ч%¿ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.21.780 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 52 1E 69 B5 77 61 25 77 63 66 C7 5B 98 32

040 > 34 33 3A FD 0E 0D 77 7E 17 F8 DF E2 BF 08 DC 24 BA 46 B3 72

060 > 9B 3F 85 DB DD 7A FE 46 A5 EB B9 84 A1 A9 EA BA 5F ED A7 A8

080 > 5E 44 96 DE 3E D0 B4 CD 72 DF 18 66 0A 15 B1 F4 20 82 7F 2A

100 > E9 F4 BD 6B E0 CF 8F 5E 2B 8D 22 4B 9F 0B EA 6D CB 40 F9 8D

120 > 73 E9 8E 53 F2 AE 69 DE FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.R.iµwa%wcfÇ[˜243:ý..w~.øßâ¿.Ü$ºF³r›?…ÛÝzþF¥ë¹„¡©êº_í§¨^D–Þ>дÍrß.f..±ô ‚*éô½kàϏ^+”KŸ.êmË@ùséŽSò®iÞÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.22.040 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 113 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 53 1E 85 BA 7D 51 FF FF D2 F4 B7 D4 B0 E7

040 > 0D FF FF 00 D7 A8 E4 BE DE C4 E6 B4 51 EA 15 1A 45 73 A9 15

060 > 7E 4D 07 53 C3 E4 9E 3D E9 C9 19 25 7B 32 59 EF 7C E8 03 29

080 > E5 79 AA 17 73 2C 83 78 3F 95 38 FC 25 5A D2 32 64 BB 2C 4A

100 > E4 1A 58 6F CC 64 0F CE 93 57 45 37 69 58 65 EC AF 13 09 23

120 > 39 07 9A AB 25 DB DC 9E 3C 9A FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.S.…º}QÿÿÒô·Ô°ç.ÿÿ.רä¾ÞÄæ´Qê..Es©.~M.SÃäž=éÉ.%{2Yï|è.)åyª.s,ƒx?•8ü%ZÒ2d»,Jä.XoÌd.ΓWE7iXeì¯..#9.š«%Ûܞ<šÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.22.310 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 54 9B 6A 38 B2 A9 70 AB F2 60 9F 7A 84 CA

040 > B2 03 BF 00 9A 77 B3 1E EA C3 ED AC 62 0A D2 CA 7A 0E 29 2D

060 > 02 5C CD B0 A0 DB DD 9E BE 94 27 79 5B B1 2B 44 DB DD 34 B5

080 > 7B D8 34 5B 06 36 F2 8C 95 E4 66 BC AF 54 D5 8D F4 EC F2 B1

100 > 3C FA D6 09 F3 C9 C8 DA 9A E5 8D 8C F7 90 4A B8 E3 1F CA B3

120 > 6E E2 D8 AC DD 45 6D 6B A0 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.T›j8²©p«ò`Ÿz„ʲ.¿.šw³.êÃí¬b.ÒÊz.)-.\Í° Ûݞ¾”’y[±+DÛÝ4µ{Ø4[.6òŒ•äf¼¯TՍôìò±<úÖ.óÉÈښ卌÷J¸ã.ʳnâجÝEmk ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.22.570 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 55 8B B3 B1 9C 26 F2 CF 06 95 EE 83 29 DF

040 > C6 69 46 E5 38 A8 B2 B4 B0 06 19 8C F1 EF 50 34 8D 18 64 24

060 > E3 14 37 67 61 2D 4A AD 21 F9 C3 36 71 EB 54 9E 72 3E FE 47

080 > AE 29 A5 71 AD EC 58 B3 28 E7 07 04 1F 5A BD 3D 91 4D AE 99

100 > DB DC EB C5 4D 9A 77 13 EC 24 33 88 99 49 CF BE 6A D4 B2 A1

120 > 1B 91 B0 71 C8 AB B0 36 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.U‹³±œ&òÏ.•îƒ)ßÆiFå8¨²´°..ŒñïP4.d$ã.7ga-J­!ùÃ6qëTžr>þG®)¥q­ìX³(ç…Z½=‘M®™ÛÜëÅMšw.ì$3ˆ™IϾjÔ²¡.‘°qÈ«°6ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.22.860 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 56 AD 66 35 5F 71 8D FD 06 05 46 AE 81 A4

040 > 32 1C 0F 7E D4 AD A9 69 A4 B4 29 C8 CA D2 96 C1 C9 F4 A7 A3

060 > 6D 20 E3 8E 98 A6 90 37 A6 85 BB 27 1B 8F 04 56 CA 38 58 B1

080 > F9 1C D4 D9 BD 05 A3 28 4A E5 5F 39 E2 AC AD CF 9C 9B 64 1D

100 > 3B 9E D5 7D 85 6D 6E 59 B7 B8 D8 A4 6E E4 77 A9 52 E4 10 C4

120 > 63 9E B9 A6 F7 22 CD FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.V­f5_qý..F®¤2..~Ô­©i¤´)ÈÊҖÁÉô§£m ㎘¦7¦…»’..VÊ8X±ù.ÔÙ½.£(Jå_9⬭Ϝ›d.;žÕ}…mnY·¸Ø¤näw©Rä.Äcž¹¦÷”ÍÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.23.390 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 58 D3 04 AC 8E 09 51 DE 8D 83 77 62 3B 89

040 > 43 60 C2 C3 1D EB 26 4B 96 13 15 50 70 0F 5A 5B BB 06 B1 46

060 > ED 9C 6D 2C 0A 43 F0 47 43 53 CB 35 BE 93 6E 5D 88 F3 5B B5

080 > 4D 57 C8 98 47 DE 68 F3 9D 7B 56 9A EA 77 C3 13 11 E9 CD 73

100 > 57 53 14 C8 CF 06 88 25 15 63 49 CA FB 15 C5 E1 8C 70 78 FE

120 > 75 65 26 4B 84 F9 88 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.XÓ.¬Ž.Qލƒwb;‰C`ÂÃ.ë&K–..Pp.Z[».±Fíœm,.CðGCSË5¾“n]ˆó[µMWȘGÞhó{VšêwÃ..éÍsWS.ÈÏ.ˆ%.cIÊû.ÅáŒpxþue&K„ùˆÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.23.930 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 5A 35 EF D7 B5 67 99 98 29 2E 49 E9 9A 74

040 > DF 46 17 52 57 11 2F 46 40 04 82 0F AD 39 E6 FB 4A 1E 70 33

060 > 8C D3 77 43 5B 0F 85 D5 08 47 5C 9F 52 6A 69 82 92 0A E7 9E

080 > B8 34 EC 54 5E B6 65 98 A2 18 52 A7 B7 D2 AD A5 DB DC 2A 54

100 > 91 91 FC A9 D3 13 5A 95 24 72 58 A8 CE 0F 7A B1 1C 4C 71 83

120 > 91 DF 15 4D D8 4D 75 2D FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.Z5ï×µg™˜).IéštßF.RW./F@.‚.­9æûJ.p3ŒÓwC[.…Õ.G\ŸRji‚’.瞸4ìT^¶e˜¢.R§·Ò­¥ÛÜ*T‘‘ü©Ó.Z•$rX¨Î.z±.Lqƒ‘ß.MØMu-ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.24.200 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 113 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 5B 18 D4 22 8C 64 8E 71 E9 4A CC 06 41 DB

040 > DC 1E BE B5 2B 51 5E DB DD 88 1D 95 B8 5C F2 0F 27 FF FF 00

060 > AD 53 2C C1 98 6E ED D4 13 54 D0 5B 43 FF FF D4 BA B7 DB DC

080 > 12 09 CD 3A 2B D2 8D C1 EB D6 B5 27 67 61 25 B9 CB 12 4F 5A

100 > 69 BB CA 75 15 17 1F 2B 57 20 B7 BA DB DD 36 33 D6 B4 E4 9B

120 > CE 84 E4 F2 B5 72 7A 5C 50 8E A6 6B B8 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.[.Ô”ŒdŽqéJÌ.AÛÜ.¾µ+Q^Û݈.•¸\ò.’ÿÿ.­S,Á˜níÔ.TÐ[CÿÿÔº·ÛÜ..Í:+ҍÁëÖµ’ga%¹Ë.OZi»Êu…+W ·ºÛÝ63Ö´ä›Î„äòµrz\PŽ¦k¸ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.24.460 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 5C 2D 8E A0 D5 6B A7 60 84 2F 22 A4 B5 1B

040 > 14 AD 35 0F 26 60 08 3D 70 6B 76 78 D2 58 3C C4 20 E3 AD 5C

060 > F6 31 7A 48 CE 18 0D 80 37 03 E9 56 3E C7 0A FC EC BF 36 29

080 > 2D 0B 96 BA 0F 92 55 B6 B7 2E A4 71 CE 3D 2B 85 D6 35 E9 6E

100 > E7 64 62 4A 03 58 C9 29 4F 53 4A 4B DD 30 2F 66 65 27 1C AF

120 > F2 AC 99 A5 39 3B 86 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.\-Ž Õk§`„/”¤µ..­5.&`.=pkvxÒX<Ä ã­\ö1zHÎ..€7.éV>Ç.üì¿6)-.–º.’U¶·.¤qÎ=+…Ö5énçdbJ.XÉ)OSJKÝ0/fe’.¯ò¬™¥9;†ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.24.730 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 5D 41 AD 7A 09 47 42 8C 84 39 38 39 03 9C

040 > 54 0B 33 47 20 D8 C7 E9 49 EC 69 1D CB 06 75 BA 60 26 C6 EE

060 > C6 A8 DE DB DD 67 82 3A 7F 10 EF 42 93 12 D0 A0 27 36 D2 F0

080 > 39 1F AD 58 86 F5 C4 80 E4 10 79 3C 74 A1 FB C5 2D 19 76 3B

100 > 88 AE 23 C3 91 91 EB C5 43 28 28 37 67 23 D4 D2 8A 7D 45 2B

120 > 22 B3 DE 3A 38 F2 F3 9F FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.]A­z.GBŒ„989.œT.3G ØÇéIìi.Ë.uº`&ÆîƨÞÛÝg‚:.ïB“.Р‘6Òð9.­X†õĀä.y<t¡ûÅ-.v;ˆ®#ёëÅC((7g#ÔҊ}E+”³Þ:8òóŸÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.24.000 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 5E 43 D0 D3 D6 F2 1B A7 C4 DF BB 93 B1 CF

040 > 7A 15 E2 EE 8A BA 94 4D 05 9A 78 E1 2A E3 CD 87 B3 7A 56 7D

060 > EC 51 19 08 80 FD E0 48 15 B3 D7 DE 46 31 8B 8B B7 43 24 31

080 > 57 27 18 EC 7D AA 6B 33 B9 89 6E 99 FC EA 2D AD CD 6E 58 92

100 > 55 8E 4C EE E9 8A 9E 39 7C C9 17 76 09 3D 87 4A 2F 6D 87 B2

120 > B9 7D 71 08 C8 E7 BD FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.^CÐÓÖò.§Äß»“±Ïz.â”M.šxá*ã͇³zV}ìQ..€ýàH.³×ÞF1‹‹·C$1W’.ì}ªk3¹‰n™üê-­ÍnX’UŽLî銞9|É.v.=‡J/m‡²¹}q.Èç½ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.25.280 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 5F 46 F2 2A B6 63 38 EE 77 77 A7 10 7D D1

040 > 24 72 82 3E 76 3D 48 19 EF 57 22 97 79 0A BC 7F 5A A7 A6 E3

060 > B7 32 B0 8F 37 F0 AF 04 7A F7 A7 C7 89 54 F9 9D BB 9A 9D 7A

080 > 12 D5 D6 A3 9A 40 10 9C AE D1 DD 8E 00 14 EC 15 51 E6 61 B2

100 > 7A 0F 4A 7C CC 2F 6D 0F FF FF D5 A0 97 7F BD 20 9E 2A 63 76

120 > 15 87 3C 56 AC 1A D5 10 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP._Fò*¶c8îww§.}Ñ$r‚>v=H.ïW”—y.¼Z§¦ã·2°7ð¯.z÷§Ç‰Tù»šz.ÕÖ£š@.œ®Ñݎ..ì.Qæa²z.J|Ì/m.ÿÿÕ —½ ž*cv.‡<V¬.Õ.ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.25.540 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 113 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 60 CF 7D 86 07 3D FF FF 00 2A 77 DA 83 8E

040 > 0F 34 AD A0 E4 C6 DB DD CC 7C F1 5B 48 DB DD 25 40 4F CA E2

060 > A9 F6 33 52 B6 A5 5B B8 CC 33 90 38 1E B5 00 27 E6 C9 04 D6

080 > 7D 2E 6D 73 3E 47 8D 65 39 07 71 35 B3 A7 CB E7 45 B5 78 24

100 > 63 EB 4E F7 30 A8 B5 B8 AB 66 D1 39 43 BB 3D 85 5F 17 10 5B

120 > DB DD FF FF 00 A5 A9 E3 BF A5 4C E5 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.`Ï}†.=ÿÿ.*wڃŽ.4­ äÆÛÝÌ|ñ[HÛÝ%@OÊâ©ö3R¶¥[¸Ì38.µ.’æÉ.Ö}.ms>Ge9.q5³§ËçEµx$cëN÷0¨µ¸«fÑ9C»=…_..[ÛÝÿÿ.¥©ã¿¥LåÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.25.810 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 61 CA AE 55 B9 8E 37 C4 BA B1 95 4C 76 FC

040 > 0F 51 DE B8 A6 BA 01 CE FF FF 00 CE A6 10 76 BB 35 4E DA 15

060 > EE 27 13 2F CB 90 3B D5 36 8C 3C 47 6F DE 3C 60 D6 97 B0 CC

080 > 9B A6 30 36 DC 67 D6 AA A9 2D 9C 1F AD 52 12 4A E4 AC 36 A6

100 > 41 C3 67 20 53 85 D9 8D 71 30 CA 9A 97 11 DC AD 2A 89 58 B3

120 > 10 54 8E 07 A5 56 65 F2 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.aÊ®U¹Ž7展Lvü.QÞ¸¦º.Îÿÿ.Φ.v»5NÚ.î’./ː;Õ6Œ<GoÞ<`֗°Ì›¦06ÜgÖª©-œ.­R.Jä¬6¦AÃg S…ٍq0ʚ—.Ü­*‰X³.TŽ.¥VeòÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.26.070 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 62 C1 F2 CE 3B 9A 16 80 42 D7 1D 81 C7 A1

040 > A9 20 D4 C2 83 1C FB 99 4F 43 54 87 B9 3B CA A8 36 8C 34 64

060 > 75 EE 2A AC D0 44 9F 32 B6 E5 EB C7 51 54 D5 98 97 91 2D B6

080 > B1 34 23 62 10 D1 63 A5 4D 72 D1 49 0B CF 11 2A C7 B8 FE 13

100 > 52 AE 81 CF B1 45 15 14 B6 49 39 F4 A6 CA E2 21 98 D8 E4 76

120 > F5 A7 6B EE 56 E0 1B FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.bÁòÎ;š.€B×.Ç¡© Ôƒ.û™OCT‡¹;ʨ6Œ4duî*¬ÐDŸ2¶åëÇQT՘—‘-¶±4#b.Ñc¥MrÑI.Ï.*Ǹþ.R®Ï±E..¶I9ô¦Êâ!˜Øävõ§kîVà.ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.26.360 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 63 71 C9 1C 1A B3 6D 21 04 B7 7E B4 58 4F

040 > 5D CB 42 F0 92 02 90 4E 01 F6 A9 11 CB BE 41 19 EE 28 B6 A8

060 > AB 59 58 99 19 5E 21 DB DC CF 41 DE A6 52 C8 33 D3 14 F9 AE

080 > 4A 76 15 99 98 92 07 6E DD 69 03 E5 F2 58 0E C7 8A 6F 4B 22

100 > EF D4 B0 8C 0A 92 CD 95 CE 73 D3 15 2C 4C 51 3E 62 A4 11 DB

120 > DD 9A 72 8D B6 15 D5 CF FF FF FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.cqÉ..³m!.·~´XO]ËBð’.N.ö©.˾A.î(¶¨«YX™.^!ÛÜÏAÞ¦RÈ3Ó.ù®Jv.™˜’.nÝi.åòX.NJoK”ïÔ°Œ.’Í•ÎsÓ.,LQ>b¤.Ûݚr¶.ÕÏÿÿÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.26.610 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 64 D6 E7 5E 7C 1C 92 33 4D 5B AC E3 D7 9A

040 > D1 94 CA D7 17 3F 37 5C D4 F0 DD 65 78 3F 85 5D B4 33 94 96

060 > C5 88 6E 31 2A F3 C9 35 D0 B3 B4 B6 2B 22 7D E8 CE 6A 25 70

080 > 7A 22 3B E7 13 44 AE 18 65 87 51 59 5E 69 0E 0E 48 19 E6 A6

100 > 2B A1 49 E8 49 2C 09 F7 F1 9F A5 6A 68 CB B5 C1 3D 2A 96 D7

120 > 33 6E FA 1A D7 97 B1 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.dÖç^|.’3M[¬ãךєÊ×.?7\ÔðÝex?…]´3”–ňn1*óÉ5г´¶+”}èÎj%pz”;ç.D®.e‡QY^i..H.æ¦+¡IèI,.÷ñŸ¥jh˵Á=*–×3nú.ח±ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.26.890 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 65 59 DB DC 64 90 65 C7 73 5C 3F 88 FC 4C

040 > 6E 58 1B 7E 13 F8 B1 5C ED 39 BB 74 46 B4 D7 2E AF A9 8C D2

060 > 9B AB 46 50 46 E5 E4 7B D7 1F 79 39 49 58 E4 E1 BB FA 57 44

080 > 75 57 08 BB 4A C4 51 DC F9 58 DF C9 A1 AE 0C 72 06 C1 E4 D1

100 > 6D 74 2D EF A8 E9 61 8A ED 49 C6 1F F9 D6 7B DB DD 2A B1 E3

120 > 03 D2 A5 4A CC 9B 6B A9 99 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.eYÛÜdeÇs\?ˆüLnX.~.ø±\í9»tF´×.¯©ŒÒ›«FPFåä{×.y9IXäá»úWDuW.»JÄQÜùXßÉ¡®.r.ÁäÑmt-ï¨éaŠíIÆ.ùÖ{ÛÝ*±ã.Ò¥J̛k©™ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.27.170 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 66 73 29 8D 8A F3 81 C8 A8 96 46 65 3B 8F

040 > E7 5A 3D 8A 43 3C E3 14 A0 61 B1 4D 69 F3 31 20 F0 7B 51 6B

060 > 89 68 53 99 B6 9D DD 46 71 91 50 AC B8 00 1E 33 D3 3D A9 25

080 > 61 EF A9 69 24 68 9B 68 F9 A3 3D 6A 09 CC 88 CC D0 9C A9 ED

100 > 4A FC C5 7C 3A A2 3B 77 24 7C E3 8E F9 AB C5 98 2B 80 5B 66

120 > 39 AA 21 DD 91 AB B3 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.fs)ŠóÈ¨–Fe;çZ=ŠC<ã. a±Mió1 ð{Qk‰hS™¶ÝFq‘P¬¸..3Ó=©%aï©i$h›hù£=j.̈ÌМ©íJüÅ|:¢;w$|ãŽù«Å˜+€[f9ª!ݑ«³ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.27.420 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 67 71 18 20 01 C9 F4 A8 58 15 63 E6 36 4D

040 > 3B 95 1D F7 1F 1C 9F 3E 2A E4 37 04 64 67 B7 DD 14 F9 47 B9

060 > 1D C4 AD BB 11 9C 76 22 AE 41 34 4D 0A EF 6C B0 E7 18 EA 69

080 > 34 5E CA E5 D8 C7 C8 36 67 DC 1A B1 73 30 8E 15 51 80 4F 7C

100 > D2 64 DA FB 11 1B A0 02 AB 1E 78 E9 4F F3 09 04 05 EB 9C 12

120 > 3B FD 29 D9 F5 1A D8 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.gq. .Éô¨X.cæ6M;•.÷..Ÿ>*ä7.dg·Ý.ùG¹.Ä­».œv”®A4M.ïl°ç.êi4^ÊåØÇÈ6gÜ.±s0Ž.Q€O|ÒdÚû.. .«.xéOó…ëœ.;ý)Ùõ.ØÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.27.700 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 68 9D 76 97 CB 91 E9 ED 53 82 71 95 E4 28

040 > AA D5 E8 17 EA CF FF FF D7 E0 6E 2E E4 13 65 58 10 47 34 E5

060 > BA 28 41 3F 95 6B D0 52 68 86 6B 9C 92 41 E3 D6 A4 B5 B9 C9

080 > 3E 86 AD 2D 08 5A B3 46 D6 65 F3 17 3C E2 BA AD 1E 51 72 92

100 > 47 9C EE 1D 2B 3A BA A2 D2 D4 20 B6 69 6D 65 8C 8F 9A 36 E3

120 > E9 54 DA C4 B6 18 0F 98 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.hv—Ë‘éíS‚q•ä(ªÕè.êÏÿÿ×àn.ä.eX.G4åº(A?•kÐRh†kœ’AãÖ¤µ¹É>†­-.Z³FÖeó.<⺭.Qr’Gœî.+:º¢ÒÔ ¶imeŒš6ãéTÚĶ..˜ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.27.960 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 69 FA 53 B6 B7 22 32 76 B1 3C 36 32 AC 45

040 > 9F 26 3F A5 51 D4 3C 42 9A 74 7E 54 64 13 EB DC 56 55 1E F0

060 > 45 C2 29 CA EC DB DC BC F1 44 D7 A8 AA CE 4A 8E 30 6B 32 EC

080 > E5 B1 9E 1C 74 AB A5 1E 54 69 3E C8 A6 35 03 66 76 0E A3 8A

100 > CC D4 A2 17 43 CE 88 E1 58 F4 1E B4 D6 82 B7 53 25 A5 F3 4E

120 > C2 36 BA 9C 63 35 6A DE FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.iúS¶·”2v±<62¬EŸ&?¥QÔ<Bšt~Td.ëÜVU.ðEÂ)ÊìÛܼñDרªÎJŽ0k2ì属.t«¥.Ti>Ȧ5.fv.£ŠÌÔ¢.CΈáXô.´Ö‚·S%¥óNÂ6ºœc5jÞÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.28.230 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 6A ED 57 F7 77 2B C1 EF 4E 49 EE 8B E6 4F

040 > 41 97 0C F6 8F E6 60 F9 47 A6 2A 37 B9 5B 8C 39 C2 AD 43 5D

060 > 50 B7 2B 9B 54 9D 40 00 60 74 C5 66 5C A7 93 2E 1B 90 3B D6

080 > 89 5D 19 AF 75 D8 87 ED 22 59 32 7E E8 E8 69 19 C3 C8 D8 03

100 > EB 4E F6 2D ED 74 53 99 B8 28 70 4F A0 3D 2A B8 38 4C 93 9C

120 > 76 A4 EC 85 66 C5 8E FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.jíW÷w+ÁïNIî‹æOA—.öæ`ùG¦*7¹[Œ9­C]P·+›T@.`tÅf\§“..;։].¯u؇í”Y2~èèi.ÃÈØ.ëNö-ítS™¸(pO =*¸8L“œv¤ì…fŎÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.28.500 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 6B 66 65 D8 33 B4 7A F7 AB 10 B1 1B BC C3

040 > C7 AD 4B 49 17 72 48 60 59 D4 9D DB DD 73 D0 01 D6 9F 32 98

060 > B6 A1 C9 38 AA 6F 42 6F D0 A5 72 CF E6 8F 2C 74 DB DC C7 AD

080 > 3A 3B 6C 0C C8 49 63 C9 1E 94 02 25 64 F2 A2 07 A3 1E D5 14

100 > 6E 79 23 A9 18 24 D6 B1 D5 06 B7 1E 03 16 5C 9D C7 38 E0 F4

120 > AB 51 38 84 31 03 E6 3D 33 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.kfeØ3´z÷«.±.¼ÃÇ­KI.rH`YԝÛÝsÐ.֟2˜¶¡É8ªoBoÐ¥rÏæ,tÛÜÇ­:;l.ÈIcÉ.”.%dò¢.£.Õ.ny#©.$Ö±Õ.·…\Ç8àô«Q8„1.æ=3ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.29.030 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 6D 72 4A 7D 3D 69 B6 97 44 39 00 E7 DB DD

040 > D2 B5 E8 25 1B 3B 9B 7A 61 69 49 22 BA FF FF 00 0D FE EE ED

060 > 03 74 CE 3E B5 9C D5 86 9B 6E E7 4B 0D 9E CD 51 E2 03 89 47

080 > 14 B3 69 9F 67 8A 43 31 00 A1 E2 9B 69 46 EC C6 EF 9A CB A9

100 > C7 EB 9E 34 8A C9 1E 25 C1 6E 80 0A F3 EB BD 50 DF CE D2 3F

120 > 73 9A E5 A7 7E 6E 66 76 4A FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.mrJ}=i¶—D9.çÛÝÒµè%.;›zaiI”ºÿÿ..þîí.tÎ>µœÕ†›nçK.žÍQâ.‰G.³iŸgŠC1.¡â›iFìÆïšË©Çëž4ŠÉ.%Án€.óë½PßÎÒ?sšå§~nfvJÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.29.310 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 6E 09 44 A5 25 F6 C2 48 3D 7A 62 B4 6C EF

040 > 16 F2 D4 07 60 24 5E 84 D7 43 D1 11 25 72 96 A1 85 F9 C6 32

060 > 46 38 AC CB 7B 92 EC D1 B7 DC 34 4D DE 37 1D 2D 53 33 6F 41

080 > 8A E7 CD 53 C6 79 15 2E 3E D0 A1 D4 8C 91 D2 9C 5A 71 25 B7

100 > 16 39 2F FC C8 8C 12 AE 47 4E 7B 55 2B 95 6B 7E 8C 4A 67 00

120 > 51 4E 37 D1 97 39 72 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.n.D¥%öÂH=zb´lï.òÔ.`$^„×CÑ.%r–¡…ùÆ2F8¬Ë{’ìÑ·Ü4MÞ7.-S3oAŠçÍSÆy..>СԌ‘ÒœZq%·.9/üȌ.®GN{U+•k~ŒJg.QN7ї9rÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.29.570 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 6F EB DC 5B 6B D3 90 00 EB DE A2 BF 75 94

040 > FC A3 9E F4 6C 84 F7 32 49 04 60 1C 60 D2 B3 21 FB AD CE 31

060 > 45 EC 5C 7B 10 0F E2 1D 87 6A AA EC CD 20 0A B8 00 D4 5A EE

080 > C1 CC 4C 07 96 C3 00 E7 D7 14 D9 A6 78 CE 33 C6 33 54 D0 D3

100 > B1 2D 84 E5 62 CB 1C 81 DB DC AB 92 4E B7 2A 4A 1C BA 8C 1C

120 > FF FF 00 4A AD D5 89 5B DC FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.oëÜ[kӐ.ëÞ¢¿u”ü£žôl„÷2I.`.`Ò³!û­Î1Eì\{..â.‡jªìÍ .¸.ÔZîÁÌL.–Ã.ç×.Ù¦xÎ3Æ3TÐÓ±-„åbË.ÛÜ«’N·*J.ºŒ.ÿÿ.J­Õ‰[ÜÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.29.860 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 70 AE A9 9F 9E 6C 9E BB 47 A5 2C 77 28 B9

040 > 19 05 CF 00 81 49 2B 26 34 DB DD 23 B9 98 E4 A8 F9 49 E7 9E

060 > 6A 25 72 C7 E8 3E E8 15 50 1D 8D 9B 25 43 6A 5A 40 03 7F 08

080 > A8 C4 44 91 85 CB 13 D4 7F 9F 7A 7C A8 14 FC 8D 5C 2C 51 A8

100 > 52 DC 0C 9F 6A A7 73 76 1A 50 63 3C 81 90 7A 53 71 BB 2E 29

120 > EE C5 B6 93 CD 9B 27 3E FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.p®©Ÿžlž»G¥,w(¹..Ï.I+&4ÛÝ#¹˜ä¨ùIçžj%rÇè>è.P.›%CjZ@..¨ÄD‘…Ë.ÔŸz|¨.ü\,Q¨RÜ.Ÿj§sv.Pc<zSq».)îŶ“Í›’>ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.30.110 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 71 9C FA D6 A8 61 6D 12 18 8B 2B B7 07 34

040 > C9 9D C1 48 9C 90 1B 68 18 24 9E F5 25 E4 7E 65 BC 6B 1E 72

060 > BD 71 49 B4 B5 B0 2B DD 5C FF FF D1 F1 F9 6E 7E 61 F9 E4 50

080 > F7 3B DB DC 00 9C E7 A5 68 37 BA 48 8A 49 FB 13 90 7D 69 6D

100 > 27 0D 2E 00 23 3D EB 58 BE C4 35 A6 A7 5B A4 29 28 38 E6 BB

120 > 5F 0D D8 93 71 1B 4D DB DC CF FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.qœúÖ¨am..‹+·.4ɝÁHœ.h.$žõ%ä~e¼k.r½qI´µ°+Ý\ÿÿÑñùn~aùäP÷;ÛÜ.œç¥h7ºHŠIû.}im’…#=ëX¾Ä5¦§[¤)(8æ»_.ؓq.MÛÜÏÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.30.390 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 72 7A 27 DD 99 29 59 1D 8F 88 6F 6D 34 71

040 > 05 DB DC 23 23 1C 9A E3 75 8F 12 9D 42 69 63 84 E1 5D 72 08

060 > AE 68 C9 CE 56 E8 3B 72 AE 63 C9 3C 44 8E 93 EF 62 4F 38 35

080 > 9B 0C 9E 5C A1 64 6C 03 5A 25 EE D8 E8 6E ED 10 6A 3E 64 12

100 > 11 1F 2A 79 EB 4C B1 BB 68 5F 71 24 0E A6 87 B2 19 79 EE 45

120 > C4 64 F0 36 9F D2 B2 2E FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.rz’ݙ)Y.ˆom4q.ÛÜ##.šãu.Bic„á]r.®hÉÎVè;r®cÉ<DŽ“ïbO85›.ž\¡dl.Z%îØèní.j>d…*yëL±»h_q$.¦‡².yîEÄdð6ŸÒ².ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.30.670 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 73 EE 04 12 36 C2 41 3D 29 24 28 BB 3B 15

040 > 1E F1 A4 8B 1C 06 23 9A AD F6 A7 B6 95 3A E0 D5 46 3D 0A 99

060 > 3D C4 C3 97 4C 02 79 FC 69 45 C8 68 31 31 25 4D 4E CE E2 92

080 > E6 45 39 A5 31 B6 62 6D BC 7E 75 55 AE 48 52 77 73 DE A9 BB

100 > AB 84 63 64 52 92 76 93 85 04 8F 6A 81 DD 94 83 B8 82 4F 4A

120 > 1C 7A A2 96 9B 93 D9 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.sî..6ÂA=)$(»;..ñ¤‹..#š­ö§¶•:àÕF=.™=Ä×L.yüiEÈh11%MNÎâ’æE9¥1¶bm¼~uU®HRwsÞ©»«„cdR’v“….jÝ”ƒ¸‚OJ.z¢–›“ÙÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.30.920 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 74 CE 59 81 3C 8C E3 9A 94 A1 C9 6E F9 A7

040 > 22 62 F9 84 66 DE BC 75 03 B5 56 95 B7 3F CF FF FF 00 EA A2

060 > 3B 68 16 49 8F 32 79 70 E0 0E 95 15 BD C3 23 87 51 C8 F7 EB

080 > 49 EA 5A 6A FA 9B 0D 34 77 76 EB 18 5D B2 0E BE F5 02 59 34

100 > 31 70 A5 99 8E 30 68 B3 B0 EF AD 8A 97 20 99 CA 80 49 51 CE

120 > 2A 5D 39 07 9A 0E 01 3D FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.tÎY<Œãš”¡Énù§”bù„fÞ¼u.µV•·?Ïÿÿ.ê¢;h.I2ypà.•.½Ã#‡QÈ÷ëIêZjú›.4wvë.]².¾õ.Y41p¥™Ž0h³°ï­Š— ™Ê€IQÎ*]9.š..=ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.31.200 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 75 E9 DB DD 42 5C B5 36 41 56 3C F1 E9 9E

040 > F5 62 CF 6A 90 5B AF 6C D5 2B A5 76 3D 2D A1 24 97 18 56 2B

060 > 80 30 4B B1 E8 2B 30 63 CC 65 51 82 79 19 EB 4A 3C DB DD 17

080 > 15 74 6A E9 B6 DF 3A C9 29 DA BD BD CD 5B 9D C9 C6 D1 82 C3

100 > 8E B8 EF 54 F4 07 AE 82 DB DD 80 C3 76 0F 04 FB 66 92 69 4E

120 > D3 C8 0A 3A 81 90 73 F5 A7 AB FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.uéÛÝB\µ6AV<ñéžõbÏj[¯lÕ+¥v=-¡$—.V+€0K±è+0cÌeQ‚y.ëJ<ÛÝ..tjé¶ß:É)Ú½½Í[ÉÆтθïTô.®‚Û݀Ãv..ûf’iNÓÈ.:sõ§«ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.31.710 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 77 48 62 2C DF 38 E3 9A D2 11 E5 8A 32 A9

040 > 79 5C CC D6 21 13 DD 4F 1B 90 4E 77 01 58 97 96 27 C8 2C A3

060 > E6 4E 78 F4 AC 93 69 D9 9D 7B 25 62 A9 90 6A 10 2A 82 37 81

080 > C1 EE 6B 2F 0F 03 B4 24 60 E7 9A D6 D6 5A 90 BE 2B 16 60 98

100 > C5 21 59 B9 0D D0 55 3D 4C 74 DD D7 3D 05 1A 6E 81 DD B4 CC

120 > 91 78 5A 6D A3 18 1C FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.wHb,ß8ãšÒ.åŠ2©y\ÌÖ!.ÝO.Nw.X—–’È,£æNxô¬“iٝ{%b©j.*‚7Áîk/..´$`çšÖÖZ¾+.`˜Å!Y¹.ÐU=LtÝ×=..nÝ´Ì‘xZm£..ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.31.000 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 78 52 CD 31 32 02 79 35 51 45 C9 8D 96 72

040 > D1 E0 1C FA D4 2D 3B 7C 8A 7E 50 0F AD 4A 88 26 B6 64 72 CA

060 > 43 65 4E 40 E0 0E B5 0B 9C 63 19 C7 A1 AD 14 34 27 9E FA 0E

080 > 82 36 76 20 60 67 F5 A8 DE D8 B3 63 83 9F 7E 94 A2 85 29 3B

100 > D8 9A DD 11 14 8E C7 BF AD 4A 64 5E 87 A7 6F 7A 2C F7 63 BF

120 > 42 02 D9 52 41 0B 93 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.xRÍ12.y5QEɍ–rÑà.úÔ-;|Š~P.­Jˆ&¶drÊCeN@à.µ.œc.Ç¡­.4’žú.‚6v `gõ¨ÞسcƒŸ~”¢…);ؚÝ..ŽÇ¿­Jd^‡§oz,÷c¿B.ÙRA.“ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.32.280 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 79 D2 A1 F3 13 70 FD 7D E9 21 B5 D5 16 65

040 > 88 3D B8 00 81 9E 49 C5 67 85 F2 65 C7 55 CF 1E F4 D2 1F 99

060 > 62 CD 1D AE 54 B9 28 B9 AD 19 6F 8C 92 61 79 F6 F4 1E 94 27

080 > D0 99 2D 6E 35 E1 5E 5B 8E 7A 9A 6D 8D B9 47 66 88 8E BC E4

100 > FB 53 B6 B7 34 BD F7 2F DB DC DB DC B9 32 60 FA 62 AC 89 02

120 > 80 71 DE 84 F4 29 5A F6 43 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.yÒ¡ó.pý}é!µÕ.eˆ=¸.žIÅg…òeÇUÏ.ôÒ.™bÍ.®T¹(¹­.oŒ’ayöô.”’Й-n5á^[Žzšm¹GfˆŽ¼äûS¶·4½÷/ÛÜÛܹ2`úb¬‰.€qބô)ZöCÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.33.090 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 7C AF D5 E2 20 2E 7F 2F A5 3F 51 D3 E2 B7

040 > 9E 3B 80 D9 49 47 A7 43 5B 49 5E 22 4F 92 49 FC 8A 1A 96 62

060 > 0B 9C FB 53 26 91 66 B6 0D D8 8C 56 11 96 8A E6 B5 2F 19 34

080 > 8C 81 0A 43 2B 4A B9 3C 71 55 6E 25 F2 99 80 3D 7B D6 8C 1C

100 > BA 95 DA 43 B7 81 C7 7A 90 00 EA 19 8F 27 A0 A1 68 26 B5 D0

120 > 80 FE EF 3B 87 53 4F FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.|¯Õâ ./¥?QÓⷞ;€ÙIG§C[I^”O’IüŠ.–b.œûS&‘f¶.،V.–Šæµ/.4Œ.C+J¹<qUn%ò™€={֌.º•ÚC·Çz.ê.’ ¡h&µÐ€þï;‡SOÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.33.360 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 7D 7C 32 E4 63 3D 85 52 7C A4 34 DE A8 A2

040 > B7 32 C7 31 19 C1 C7 A5 4D 6F 33 90 CE 49 3C 62 A6 F6 66 8A

060 > 3C C8 73 4C 36 0E 30 4F 7A 76 EF 2D 7B 93 D7 9E C2 9D DE C4

080 > F2 F5 18 AC B2 6E 27 A7 61 E9 47 96 15 41 03 E6 15 61 7B 96

100 > A0 B9 64 1F 32 E7 B0 3D BF FD 75 41 C9 92 52 D9 E4 7A 77 A9

120 > 8A 5B 32 9F 91 6A 34 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.}|2äc=…R|¤4Þ¨¢·2Ç1.ÁÇ¥Mo3ÎI<b¦öfŠ<ÈsL6.0Ozvï-{“מÞÄòõ.¬²n’§aéG–.A.æ.a{– ¹d.2ç°=¿ýuAɒRÙäzw©Š[2Ÿ‘j4ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.33.620 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 7E 24 05 07 0F E9 4F 88 84 97 63 6E 21 78

040 > FA D0 ED D0 A5 D8 B2 E3 11 03 BB F0 15 62 D4 03 1E 31 D7 AD

060 > 31 5C B1 1C 61 98 11 81 81 C5 29 72 5B E7 23 A7 4E D4 38 BD

080 > 8D 12 E6 D4 96 15 1B 72 FD 47 3D 33 9A B8 A0 92 47 3B 88 07

100 > 03 80 68 B5 C6 B4 11 41 0E 83 9D DF DD 15 64 E1 9F 1B 58 6E

120 > 3C ED EB E9 4E 5D D8 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.~$…éOˆ„—cn!xúÐíХزã..»ð.bÔ..1×­1\±.a˜.Å)r[ç#§NÔ8½.æԖ..rýG=3š¸ ’G;ˆ..€hµÆ´.A.ƒßÝ.dáŸ.Xn<íëéN]ØÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.34.150 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 112 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 80 4A C2 D6 6F 36 6A 0F 9C 60 FE 94 ED 63

040 > 3E 5D 4B 3A 4D F0 9F F7 12 FF FF 00 17 4A D3 D3 AF FE CE 2E

060 > 2D A4 3F 32 8C AE 7B D1 7D 6C 63 53 52 8E AD 2A DC A2 B7 B7

080 > 22 92 66 2F A5 2E F2 42 A1 E2 9D 37 AA D4 B9 AF 73 E6 56 D5

100 > ED FC DB DD 25 96 23 93 B7 A7 AD 62 41 3B 2D AB 21 C6 7D 0F

120 > 6A 88 46 D7 8B E8 5B 97 35 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.€JÂÖo6j.œ`þ”íc>]K:MðŸ÷.ÿÿ..JÓÓ¯þÎ.-¤?2Œ®{Ñ}lcSRŽ­*Ü¢··”’f/¥.òB¡â7ªÔ¹¯sæVÕíüÛÝ%–#“·§­bA;-«!Æ}.jˆF׋è[—5ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.34.430 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 81 99 5C 4A 23 62 AD CB 76 15 52 E5 77 36

040 > 78 FA 55 E9 72 6F 66 CA F3 70 00 07 A8 AA C6 FC A0 0A 46 4D

060 > 24 AE 68 4F 1C AD 27 39 CE 07 4C D4 10 DD 1D E5 A4 E0 7E 74

080 > 9B 4C 14 7A 12 DE 48 B2 20 78 80 04 F6 1C D5 75 94 C6 9B 4F

100 > 39 E8 05 52 5A 05 D2 25 83 2E C1 7B E7 1F 4A 92 EA 06 45 E4

120 > 86 C5 09 A6 C9 96 84 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.™\J#b­Ëv.Råw6xúUérofÊóp..¨ªÆü .FM$®hO.­’9Î.LÔ.Ý.å¤à~t›L.z.ÞH² x€.ö.Õu”Æ›O9è.RZ.Ò%ƒ.Á{ç.J’ê.Eä†Å.¦É–„ÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.34.700 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 111 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 67 50 00 82 71 95 11 06 24 EE F4 14 D3 39 27 63 0C

040 > 77 AA 93 7B 0D 3F B8 92 36 2D 17 38 20 72 39 A6 45 95 3B 81

060 > 01 7E BD 2A 12 1B 7D 51 31 3B 48 F2 88 CE 7E F5 58 86 32 01

080 > 79 9B 96 E0 55 EE 2B EB 61 D1 FD D0 1B 3C 9C 0A B3 0B EC 5E

100 > 4F 03 F3 A3 95 3D 4B 4D 96 D2 7D 88 77 0C E7 03 03 A8 E6 A5

120 > D8 AE A5 C1 1B 71 DB DC FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œpgP.‚q•..$îô.Ó9’c.wª“{.?¸’6-.8 r9¦E•;.~½*..}Q1;HòˆÎ~õX†2.y›–àUî+ëaÑýÐ.<œ.³.ì^O.ó£•=KM–Ò}ˆw.ç..¨æ¥Ø®¥Á.qÛÜÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.34.950 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 101 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 9C 70 5B 50 00 83 22 9C 9F 52 E2 BE CB 1F 6B 30 49 42 B9

040 > DC 3B 55 88 AF 31 1B 1D AC AA 38 04 8E BE 94 25 70 8B E8 52

060 > 92 E1 C3 86 CE 78 E4 62 B7 34 B8 C1 80 38 23 FB D8 CE 2A 9C

080 > 5D 81 C9 DC 56 FF FF 00 5A D9 20 36 46 39 EB ED 52 19 65 6C

100 > B4 45 47 00 6D 5E BE D9 A8 4A CE E5 AB 33 FF FF D9 FF D9 C0

120 >

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@œp[P.ƒ”œŸRâ¾Ë.k0IB¹Ü;Uˆ¯1..¬ª8.Ž¾”%p‹èR’áÆÎxäb·4¸Á€8#ûØÎ*œ]ÉÜVÿÿ.ZÙ 6F9ëíR.el´EG.m^¾Ù¨JÎå«3ÿÿÙÿÙÀ

________________________________________________________________________________

2017-07-01 09.30.55.370 UTC: from URSAMR to CQ (UI, payload: 11 byte)

000 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 AA A4 A6 82 9A A4 61 03 F0 FF D8

020 > 40 CC 4D 03 4F 4B 21 FF D9 C0

À.†¢@@@@`ª¤¦‚š¤a.ðÿØ@ÌM.OK!ÿÙÀ

________________________________________________________________________________
Advertisements